Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ ; М-во освіти і науки України. – Київ, 1997-
777.
Рожко М.Д. Прогноз вертикальних зрушень земної поверхні при збільшенні глибини розробки вугільних пластів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.01 / Рожко М.Д. ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011
778.
Промислова екологія [Книга] : навчальний посібник / С.О. Апостолюк [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 431 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-430. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-929-4
779.
Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Полєєва Ю.С. ; КНУТШ, Ін-т міжн. відносин. – Київ, 2011
780.
Профілактика злочинів [Книга] : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / [Богатирьов І.Г. та ін. ; за заг. ред. О.М. Джужи] ; М-во освіти і наук, молоді та спорту України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2011. – 718. [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 700-719. – ISBN 978-966-326-413-4
781.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
782.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
783.
Русинка І.І. Психологія [Книга] : навчальний посібник / Іван Русинка. – 2-ге вид. переробл. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 408 с. – Бібліогр.: с. 403-407. – ISBN 978-966-346-931-7
784.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
785.
Бочелюк В.Й. Психологія людини з обмеженими можливостями [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Й. Бочелюк, А.В. Турубарова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 260, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 246-260. – ISBN 978-611-01-0184-4
Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об’єкт і завдання цієї науки. Також вказується на соціально-психологічні особливості людини з різними психофізичними порушеннями та основи її психологічної реабілітації. Значна увага приділяється основам психологічної готовності вчителів до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, визначено зміст та психологічну структуру до такого роду педагогічної діяльності, методику її діагностики, а також систему корекційної роботи з підвищення рівня готовності вчителя до професійної діяльності. Для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів
786.
Малхазов О.Р. Психологія праці [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / О.Р. Малхазов. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 208 с. : іл. – ISBN 978-611-01-0043-4
787.
Кулініч І.О. Психологія управління [Книга] : підручник / І.О. Кулініч. – Київ : Знання, 2011. – 416 с. : іл. – Бібліогр.: с. 310-316. – ISBN 978-966-346-807-5
788.
Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія у системі зовнішньої політики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Тищенко-Тишковець О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
789.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
790.
Дрогомирецька І.З. Реакція імунної системи коропа Cyprinus carpio L. на дію підвищених концентрацій іонів кадмію та нікелю [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Дрогомирецька І.З. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ, 2011
791.
Регіональна економіка [Книга] : підручник / [Є.П. Качан та ін.] ; за ред. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2011. – 671 с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – Бібліогр. в кінці розділів. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-905-8
792.
Майданюк І.З. Реконструкція ідей природного права у філософській думці України (історико-філософський аспект) [Дисертація] : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.05 / Майданюк І.З. ; КНУТШ. – Київ, 2011
793.
Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України [Книга] : навч. посіб. / О.О. Бейдик. – 3-є вид., допов. і перероб. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 458, [6] с. : іл., табл. + Додатки: с. 273-458. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 978-966-542-476-5
794.
Ренессанс [Журнал] : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
795.
Галушко С.М. Рентгенографічне дослідження локальної атомної структури подвійних та потрійних розплавів алюмінію з 3d-металами [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Галушко С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
796.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
797.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
798.
Гуманенко О.О. Рецензування як чинник наукової комунікації: соціокультурні та видавничі аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Гуманенко О.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
799.
Савчин Н.Б. Рецепція російської літератури у творчості Григора Тютюнника [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Савчин Н.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011
800.
Варналій З.С. Ринок суверенних єврооблігацій України: проблеми становлення та перспективи розвитку [Книга] : монографія / З.С. Варналій, С.М. Марченко ; Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Н.-д. центр з проблем оподаткування ; Н.-д. ін-т фінансового права. – Київ : Знання України, 2010. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-297. – ISBN 978-966-316-282-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,