Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов [Книга] : [навчальний посібник] / О.Ю. Дубенко. – 2-е вид., переробл. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 328 с. : іл. – Бібліогр: с. 318-327. – ISBN 978-966-382-306-5
Посібник є першою спробою системного висвітлення питань порівняльної стилістики англійської та української мов. в ньому проведено аналіз базової лінгвостилістичної проблематики, – стилістичної семасіології та функціональної стилістики, – в ході якого розглянуто у порівняльному аспекті найпоширеніші виражальні засоби та основні функціональні стилі англійської та української мов. Окремий розділ книги присвячено стилістичним аспектам етнолінгвістики і міжкультурної комунікації, які становлять невід’ємну частину мовнокультурної компетенції перекладача або філолога. Це, зокрема, стратегії ввічливості, гендерний чинник стилетворення, сміхова культура.
752.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
753.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
754.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
755.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
756.
Право Європейського Союзу [Книга] : навчальний посібник / [Бесчастний В.М. та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 368 c. – Бібліогр.: с. 356-366. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-942-3
757.
Апанасенко К.І. Право комунальної власності: господарсько-правовий аспект [Книга] : монографія / К.І. Апанасенко ; МОНУ. – Київ : Слово, 2010. – 259, [5] с. – Бібліогр.: с. 206-257. – ISBN 978-966-194-057-3
758.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
759.
Златіна Н.Е. Правове регулювання банківської системи та банківського нагляду в Україні та в зарубіжних країнах [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Златіна Н.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2011
760.
Гончарук К.О. Практика діалогу християнського тексту в філософії Середньовіччя [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гончарук К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
761.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
762.
Чайка Г.Л. Праця менеджера в системі управління [Книга] : навчальний посібник / Г.Л. Чайка. – Київ : Знання, 2011. – 471 с. : іл. – Бібліогр.: с. 453-469. – ISBN 978-966-346-891-4
763.
Перехейда В.В. Преса і християнське виховання молоді [Книга] : навчальний посібник / Валентин Перехейда. – Київ : Формат, 2010. – 246 с. – Бібліогр.: с. 223-234. – ISBN 978-966-1617-08-6
764.
Прийняття управлінських рішень [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / [Петруня Ю.Є. та ін.] ; за ред. Ю.Є. Петруні. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 214 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213. – ISBN 978-611-01-0235-3
765.
Еліас Н. Про німців [Книга] = Studien uber die deutschen / Норберт Еліас ; пер. з нім. О. Кислюка ; [ред. А. Чердаклі]. – Київ : Юніверс, 2010. – 429, [3] с. – Бібліогр.: с. 414-418. – (Серія "Історична думка"). – ISBN 978-966-8118-13-9
766.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ ; М-во освіти і науки України. – Київ, 1997-
767.
Рожко М.Д. Прогноз вертикальних зрушень земної поверхні при збільшенні глибини розробки вугільних пластів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.01 / Рожко М.Д. ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011
768.
Промислова екологія [Книга] : навчальний посібник / С.О. Апостолюк [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 431 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-430. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-929-4
769.
Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Полєєва Ю.С. ; КНУТШ, Ін-т міжн. відносин. – Київ, 2011
770.
Профілактика злочинів [Книга] : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / [Богатирьов І.Г. та ін. ; за заг. ред. О.М. Джужи] ; М-во освіти і наук, молоді та спорту України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2011. – 718. [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 700-719. – ISBN 978-966-326-413-4
771.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
772.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
773.
Русинка І.І. Психологія [Книга] : навчальний посібник / Іван Русинка. – 2-ге вид. переробл. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 408 с. – Бібліогр.: с. 403-407. – ISBN 978-966-346-931-7
774.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
775.
Бочелюк В.Й. Психологія людини з обмеженими можливостями [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.Й. Бочелюк, А.В. Турубарова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 260, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 246-260. – ISBN 978-611-01-0184-4
Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об’єкт і завдання цієї науки. Також вказується на соціально-психологічні особливості людини з різними психофізичними порушеннями та основи її психологічної реабілітації. Значна увага приділяється основам психологічної готовності вчителів до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, визначено зміст та психологічну структуру до такого роду педагогічної діяльності, методику її діагностики, а також систему корекційної роботи з підвищення рівня готовності вчителя до професійної діяльності. Для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex