Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Левицька О.Г. Переробка відходів очисних споруд у будівельні матеріали [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Левицька Олена Григоріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
727.
Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка ; [наук. ред. Т.П. Ткаченко]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 235, [1] с. : іл., табл. – Ст. рос. та укр. – Бібліогр. в кінці ст.
728.
Перспективы и проекты сотрудничества в Евразии [Книга] : сборник статей. – Вильнюс : Центр Геополитических Исследований, 2012. – 71, [1] p. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Фонд Карнеги за международный мир / Моск. Центр Карнеги). – ISBN 978-609-95423-1-7
729.
Поднебенна С.К. Підвищення енергоефективності електротехнічного комплексу "нелінійне навантаження - силовий активний фільтр" в електричних мережах 0,4 кВ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Поднебенна Світлана Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013
730.
Клятченко Я.М. Підвищення ефективності цифрових обчислювальних засобів, реалізованих на основі програмовних логічних інтегральних середовищ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Клятченко Ярослав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
731.
Борисенко Є.А. Підвищення точності ультразвукових рівнемірів в особливих умовах експлуатації тестовим методом [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Борисенко Євген Анатолійович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, ННЦ "Ін-т метрології". – Харків, 2014
732.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
733.
Соломенко О.В. Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у динамічних плазмово-рідинних системах атмосферного тиску [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Соломенко Олена Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
734.
Соломенко О.В. Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у динамічних плазмово-рідинних системах атмосферного тиску [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Соломенко Олена Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
735.
Рева Л.Г. Платон Микитович Воронько [Книга] : 1913-1988 : до 100-ліття від дня народження : монографія / Рева Лариса. – Київ : Альтерпрес, 2014. – 202, [1] с. – Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр.: c. 199-202 та в підрядк. прим. – (Серія "Літературна спадщина" : ЛС). – ISBN 978-966-542-557-1
736.
Широкобокова Н.В. Поверхневе зміцнення вторинних силумінів методом лазерної обробки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Широкобокова Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2013
737.
Податкове право України [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / [О.П. Гетманець та ін.] ; за ред. О.П. Гетманець, О.М. Шуміла ; М-во освіти і науки України ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ України. – Київ : Хай-Тек Прес, 2013. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. покажч.: с. 427-431. – Бібліогр.: с. 404-426 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-910-000-9
738.
Якименко О.В. Поетика творчості Наталі Романович-Ткаченко [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Якименко Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
739.
Богдашина Е.Н. Позитивизм в исторической науке на Украине (60-е гг. XIX - 20-е гг. XX вв.) [Книга] : монография / Е.Н. Богдашина, Нац. акад. наук Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 587, [1] с. : портр. – Имен. указ.: с. 574-587. – Библиогр.: 464-573 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-993-1
740.
Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX - 20-ті рр. XX ст.) [Книга] : монографія / О.М. Богдашина ; Нац. Акад. наук України, Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ін-т ім. В.Н. Каразіна, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 559, [1] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 545-559. – Бібліогр.: с. 440-544 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-041-3
741.
Труляєв Р.О. Позитивні цінності та властивості особистості педагога як чинник успішності учнів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Труляєв Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
742.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
743.
Науменко М.О. Полімерні композити з заданим рівнем деформаційно-пружних властивостей на основі термопласту та модифікованого волокнистого наповнювача [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Науменко Майя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-техн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
744.
Волков Т.О. Політика Консервативної та Лейбористської партій Великої Британії відносно "ольстерської проблеми" (1968-2011 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Волков Тимофій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
745.
Кудрявський І.В. Політична складова забезпечення конкурентоспроможності сучасної України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кудрявський Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
746.
Таран С.В. Політичний регіоналізм як фактор дестабілізації українського суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Таран Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
747.
Бовсунівський П.В. Політичний розвиток та політичні системи країн арабського світу [Книга] : навч. посібник / П.В. Бовсунівський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с.
748.
Дуліна Н.А. Поліфункціональні матеріали на основі нанопорошків оксидів рідкісноземельних елементів R2O3 (R=Lu, Y) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Дуліна Надія Андріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2013
749.
Гришко О.С. Порушення договірного зобов"язання: поняття, види, правові наслідки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гришко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
750.
Гришко О.С. Порушення договірного зобов"язання: поняття, види, правові наслідки [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гришко Олексій Сергійович, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,