Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Титарев Н.Я. О творческом методе поэта Бояна в поэме Т.Г. Шевченка "Великий льох" [Брошура] : (опыт литературного исследования) / Н.Я. Титарев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Донецк : Юго-Восток, 2013. – 39, [1] с. : ил. – К 200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченка. - Резюме парал. рос., укр. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 978-966-374-772-9
Бібліотеці Київського національного універсітету [тобто університету] ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 17.01.2014.
652.
Ребенко М.Ю. Об"єктивні та суб"єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ребенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
653.
Хоренжая І.В. Обгрунтування екологічно безпечного водовідведення з території населених пунктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Хоренжая Ірина Віталіївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2014
654.
Свистун Р.М. Обгрунтування і розрахунок параметрів кріпильної системи виїмкових виробок з урахуванням асиметрії її навантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Свистун Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
655.
Помазан М.В. Обгрунтування параметрів свердловинних зарядів з кумулятивним ефектом для підвищення інтенсивності вибухового руйнування гірських порід [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Помазан Марина Володимирівна ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014
656.
Кравченко В.П. Обгрунтування параметрів струминного подрібнення при переробці і збагаченні доменних шлаків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Кравченко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013
657.
Федосєєва С.О. Обгрунтування параметрів флотації тонкодисперсних вуглевмісних матеріалів техногенних родовищ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Федосєєва Світлана Олегівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2014
658.
Куча П.М. Обгрунтування технології й параметрів підземних гірничих робіт при блоковому вилуговуванні урану зі скельних руд [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Куча Петро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013
659.
Мазуренко В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Книга] : навч. посібник для студ. екон. спец. / Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид. доповн. та переробл. – Київ : ДКС центр, 2012. – 252, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 245-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2339-59-8
660.
Облік і фінанси [Журнал] = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
661.
Образование в пространстве философских проблем современности [Книга] : монография / [Конох Н.С. и др.]. – Киев : Кафедра, 2013. – 319, [1] с. – Авт. указаны в конце кн. – Библиогр.: с. 313-314 и в конце разд. – ISBN 978-966-2705-46-1
662.
Образовательные технологии [Журнал] : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
663.
Васюков О.М. Обчислення стаціонарних точок для відношень у евклідових просторах [Книга] : навч. посібник / О.М. Васюков ; [за наук. ред. Є.О. Іванова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-439-644-5
664.
Каліон В.А. Обчислювальна гідромеханіка. Примежовий шар і нев"язкі течії [Книга] : навч. посібник / В.А. Каліон ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-205
665.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
666.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
667.
Рубанович В.Е. Обыкновенное лох-несское чудо [Книга] : литературные пародии / Виктор Рубанович. – Харьков : Крок, 2007. – 435, [1] с. – ISBN 966-652-137-0
668.
Фридер І.В. Одержання бітумів на основі залишків переробки парафінистих нафт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Фридер Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
669.
Костів І.С. Одержання естерів алкілциклогексенкарбонових кислот [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Костів Ірина Світозарівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
670.
Дмитренко І.В. Одержання фторидно-оксидних флюсів для процесів електрошлакового переплаву металів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Дмитренко Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
671.
Ойкумена [Журнал] : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регионал. филиал Нац. ин-та стратегич. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков
672.
Войценя Т.І. Оптика і електромагнітні хвилі [Книга] : метод. поради до виконання домашніх завдань для студ., які навч. за напрямом "Прикл. фізика" / Т.І. Войценя, І.О. Гірка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139
673.
Швець Є.М. Оптимізація вибухового подрібнення скельних порід на залізорудних кар"єрах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Швець Єгор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013
674.
Општествено-економскиот развоj на Република Македониjа со посебен осврт врз регионалнатакомпонента и пазарот на труд [Книга] = The socio-economic development of the Republic of Macedonia with special focus on the regional aspects and the labor market : зборник на трудови по повод 100 години од раганьето на академик Кирил Мильовски (1912-1983) / Макед. акад. на науките и уметностите, Универзитет "Св. Кирил и Методиj", Економски фак. ; [одб. за орг. на Собирот: Т. Фиши (претседател) и др.]. – Ckoпje : Македонска Академиjа на науките и уметностите, 2012. – 222 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 207-219 та в кінці ст. – ISBN 978-608-203-079-1
675.
Органи державної влади у галузі екології: збірник нормативно-правових актів України (станом на 1 квітня 2012 р.) [Книга] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка, Юрид. ф-т ; [упоряд.: Г.І. Балюк,О.В. Бевз, Ю.Л. Власенко та ін. ; [редкол.: Г.І. Балюк (голова) та ін.]. – Чернівці : Видавництво Кондратьєва А.В., 2012. – 231, [1] с. – ISBN 978-966-7957-12-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex