Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Базилевич В.Д. Метафизика экономики [Книга] / В. Базилевич, В. Ільин. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Знання ; Рыбари, 2010. – 925 с. – (Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко 175 лет). – ISBN 978-966-346-751-1
Раскрытие соотношения между экономической теорией, философией экономики, этической экономией, философией хозяйства позволило выделить предмет и метод метафизики экономики
652.
Чернюк Г.В. Метеорологія і кліматологія [Книга] : [ навчальний посібник для географічних факультктів вищ. навч. закладів ] / Ганна Чернюк, Вероніка Лихолат. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-07-1392-5
653.
Гук Л.М. Метод явного рахунку роз"язання рівняння конвективної дифузії для задач динамічої метеорології [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Гук Л. М.; Мін-во освіти України, НАН України, Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2010
654.
Заяць В.М. Методи і засоби комп"ютерних інформаційних технологій [Книга] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студ. базового напряму 6.050101 "Комп"ютерні науки" / В.М. Заяць ; МОНУ ; Львівський державний ін-т новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2009. – 72 с. – ISBN 978-966-199-002-8
655.
Безвербний І.А. Методи та засоби цифрового аналізу тональних сигналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Безвербний І.А.: НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009
656.
Прохоренко Д.В. Методи та моделі автоматизованого управління розвитком промислового підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Прохоренко Д.В.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
657.
Методика картирования вулканических формаций [Книга]. – Москва : Наука, 1969. – 152с.
658.
Демидов В.П. Методика обучения решению задач на доказательство в курсе стереометрии среденей школы [Автореферат] : Автореф... канд. пед.наук: / Демидов В. П.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1960
659.
Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням avo-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) [Автореферат] : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Кузьменко П. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
660.
Нестерова М.О. Методологічні засади постнекласичних стратегій менеджменту [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Нестерова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
661.
Латишенко Л.А. Механізми впливів енкефалінів на зовнішньосекреторну функцію печінки [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Латишенко Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
662.
Сотіріу Д. [Ми віддані на злам [Книга] / Дидо Сотіріу. – 17-е вид. – Афіни : Кедрос, 1989. – 361 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0006-7
663.
Миграция украинцев в Сибирь и Дальний Восток в системе российско-украинских миграционных связей [Книга] = Migration of Ukrainians to Siberia and the far east in the system of Russian-Ukrainian migration relations / Л.Г. Руденко, К.Н. Мисевич, Н.И. Фащевский, Н.В. Воробьев, М.П. Немченко, П.В. Рыков; Руденко Л.Г. [ и др. ] ; отв. ред. Л.Г. Руденко ; РАН, Сибирское отделение, Ин-т географии им. В.Б. Сочавы ; НАНУ, Ин-т географии. – Иркутск ; Киев : Ин-т географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2007. – 103 с. – ISBN 978-5-94797-127-9
664.
Микола Тимофійович Картель [Книга] : біобібліографія / НАНУ, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; [ укладач, ред., перекладач В.Є. Клименко ; авт. вступ. статті Л.О. Бєлякова, Ю.О. Тарасенко ;]. – Київ : Академперіодика, 2008. – 123 с. – До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Миколи Тимофійовича Картеля. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-107-6
665.
Кирилюк В.П. Микроэлементы в компонентах биосферы Молдовы [Книга] / В.П. Кирилюк ; АН Молдовы ; Мин-во сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова ; Агенство земельных отношений и кадастра ; Научно-исследовательский ин-т почвоведения и агрохимии им. Н. Димо. – Chisinau : Pontos, 2006. – 156 с. – ISBN 978-9975-72-206-3
666.
Куліш М. Мина Мазайло. Народний Малахій. Патетична соната. 97 [Книга] : п"єси / Микола Куліш. – Київ : Знання, 2010. – 376 с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-693-4
667.
Минералого-геохимические и генетические особенности редкометальных апогранитов [Книга]. – Москва : Наука, 1969. – 120с.
668.
Барышев А. Мировая политика и Организация Объединенных Наций. 1945-2009 [Книга] / Александр Барышев. – Москва : Общ-во дружбы и развития сотрудничества с зарубежными странами, 2009. – 1340 с. – ISBN 978-5-903073-50-4
669.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
670.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
671.
Герасимчук В.Г. Міжнародна економіка [Книга] : навчальний посібник / В.Г. Герасимчук, С.В. Войтко. – Київ : Знання, 2009. – 302 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-557-9
Посібник охоплює питання теорії та практики міжнародної торгівлі, руху факторів виробництва у світовій економіці, функціонування світової валютно-фінансової системи, міжнародної економічної інтеграції
672.
Гродський С.В. Міжнародна фрагментація інноваційної активності в Європі [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / Гродський С. В.; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2009
673.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
674.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
675.
Кузьменко Л.Р. Міжнародно-правова регламентація відносин, пов"язаних із діяльністю на випадок стихійних лих [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Кузьменко Л.Р.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex