Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Мир фантастики [Журнал] : фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2003-
627.
Мир фантастики [Журнал] : фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2003-
628.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
629.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
630.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
631.
Міжнародна науково-практична конференція "Ольвійський форум - 2008: стратегії України в геополітичному просторі" [Книга] : тези / МОНУ ; НАНУ ; Гол. упр. держ. сліжби Укр. ; НУ "Києво-Могилянська академія" [та ін.] ; [гол. оргком-ту: Брюховецький В.С.]. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили
632.
Міжнародна науково-практична конференція "Ольвійський форум - 2008: стратегії України в геополітичному просторі" [Книга] : тези / МОНУ ; НАНУ ; Гол. упр. держ. сліжби Укр. ; НУ "Києво-Могилянська академія" [та ін.]. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили
633.
Міжнародна науково-практична конференція "Регіональні проблеми людського та соціального розвитку" [Книга] : (збірник доповідей конференції) : [Донецьк, 4-5 листопада, 2008 р.] / НАНУ; Ін-т економіки промисловості ; [відп. ред. О.Ф. Новікова]. – Донецьк : [Б.в.], 2009. – 140 с. – Конференція присвяч. 90-річчю НАН України. – ISBN 978-966-02-5303-2
634.
Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку [Книга] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2010 р., м. Київ / НАНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Міжнар. центр косм. права [та ін.] ; [ред.кол.: Шемшученко Ю.С., Малишева Н.Р., Олещенко В.І.]. – Київ : Обрії, 2010. – 213 с. – ISBN 978-966-2278-09-5
635.
Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право [Книга] : навчальний посібник / за ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Фак. міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2010. – 463 с. – ISBN 978-966-346-602-6
636.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 2076-0558
637.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 2076-0558
638.
Клименко О.В. Міркування як текстово-дискурсивна одиниця художнього твору (на матеріалі французької новели ІІ половини ХХ століття) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Клименко О.В. ; Запорізьк. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2010
639.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
640.
Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність [Книга] : збірник доповідей на Міжнар. наук. читан., присвяч. 70-річчю від дня народж. чл.-кор. НАНУ, д-ра філол. наук, проф. Ніни Федорівни Клименко / КНУТШ, Ігфілол. ; НАНУ [та ін.] ; [ред. кол.: П.ОБех, В.М. Бріцин та ін.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-489-040-0
641.
Побережный С.Н. Модели и методы обеспечения банковской безопасности [Книга] : монография / С.Н. Побережный, Б.А. Дадашев, А.Л. Пластун. – Сумы : ГВУЗ УАБД НБУ, 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-8958-58-8
642.
Старкова О.В. Моделі і методи оптимізації ТСР-сеансів у мультисервісних телекомунікаційних мережах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Старкова О.В. Харк. нац. ун- т радіоелектроніки. – Харків, 2010
643.
Гоголєва М.О. Моделі та метод розподілу каналів в багатоканальних mesh-мережах стандарту 802.11 [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гоголєва М.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
644.
Волошин О.Ф. Моделі та методи прийняття рішень [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. що навч.за напрямом "прикладна математика" та " інформатика" / О.Ф.Волошин, С.О. Мащенко ; КНУТШ. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Київський університет, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-439-267-6
645.
Довгай Б.В. Моделювання випадкових процесів у фізичних системах [Книга] : навч. посібник для студ. університетів, навчаются за спец. " Системний аналіз", "Статистика" / Б.В. Довгай, Ю.В. Козаченко, І.В. Розора ; МОНУ. – Київ : Задруга, 2010. – 230 с. – ISBN 978-966-432-071-6
646.
Молоді науковці - географічній науці [Книга] : тези Міжнар. конференції молодих вчених присвяченої 170-річному ювілею Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, (22-23 квітня 2004 року). – Київ : Обрії, 2004. – 128 с.
647.
Петасюк О.І. Морально-психологічні аспекти голодомору як тоталітарного методу [Брошура] / Олена Петасюк. – Київ : Науковий світ, 2008. – 20 с. – ISBN 978-966-675-568-4
648.
Московский Кремль в годы Великой Отечественной войны [Книга] / ФСО Рос. Федерации ; Е.А. Муров [и др.] ; [ред. совет : Е.А. Муров, А.Н. Беляков, А.И. Лащук [и др.]. – Москва : Кучково поле, 2010. – 304 с. – ISBN 978-5-9950-0075-4
Предлагаемое издание представляет собой сборник материалов международного круглого стола на тему "Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина", состоявшегося 12 ноября 2009 года в Москве, организованного Российским институтом стратегических исследований и Комиссией при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России при поддержке Фонда содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память", группы компаний "ТЕЛРОС" (Санкт-Петербург) и Екатеринбургского отделения Всемирного русского народного собора.

649.
Моя політехніка [Електронний ресурс] = My Lviv Polytechnic University. Meine universitat "Lvivska polytechnika" / ідея проекту Ю. Бобало, сцен. і реж. Л. Сорокіна та [ та ін. ] ; перекл. В. Задорожний, М. Весна [ та ін. ]. – Львів : НУ "Львівська політехніка", 2009. – 1 DVD. – Заголовок з етикетки диску
Про 165-літню історію найдавнішої технічної школи, її традиції та наукові здобутки, про її всесвітньовідомих викладачів, науковців і випускників поважно й жартома розповідає фільм "Моя політехніка"
650.
Сташевська І.О. Музична педагогіка Німеччини: історія, теорія, практика [Книга] : монографія / І.О. Сташевська ; МОНУ ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 560 с. – ISBN 978-966-617-237-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex