Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Ширант А.А. Принципи пенсійного забезпечення [Книга] : монографія / А.А. Ширант ; [наук. ред. Н.М. Хуторян] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. Корецького. – Київ : ДІА, 2012. – 191, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8311-90-1
602.
Природні і штучні біоплато. Фундаментальні та прикладні аспекти [Книга] : [монографія] / [В.Д. Романенко та ін. ; ред. : Т.Л. Горбань, А.В. Круківська] ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ : Наукова думка, 2012. – 109, [3] с., [8] с. іл. : іл., табл. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 100-110. – ISBN 978-966-00-1141-0
603.
Шпоть О.С. Про витоки української нації [Книга] / О.С. Шпоть ; [ред. Лук"янчук О.С.]. – Львів ; Київ : Благодійний фонд "Україна-Русь" ; ПП "Коронатор", 2012. – 168, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 159-164. – ISBN 978-966-96555-3-0
604.
Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству культури України на бібліотечну справу [Брошура] / [відп. за вип. : Щендрик В.І., Шах Г.А.] ; Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України, 2012. – 32 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
605.
Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки [Брошура] / [відп. за вип. : Заремба І.М., Шах Г.А.] ; Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України, 2012. – 36 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
606.
Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні [Брошура] / [Єрмолаєв А.В. та ін. ; літ. ред. : В.М. Сизонтов, М.Л. Рубанець, Н.І. Палій] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 46, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-158-5
607.
Чернуха В.П. Проблематика та жанрово-стильові модифікакації новелістики Василя Портяка [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Чернуха Вікторія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011
608.
Проблеми освіти [Журнал] : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 1995-
609.
Проблеми та перспективи удосконалення протидії діяльності суб"єктів господарювання з ознаками фіктивності [Книга] : [монографія] / [В.В. Лисенко та ін.] ; Держ. податкова служба України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т фінансового права. – Київ : Алерта, 2011. – 296, [4] с. : табл. – Бібліогр. в підряд. прим. – ISBN 978-617-566-146-8
610.
Проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в области противодействия преступности и коррупции [Книга] : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 22 декаб. 2011 г.) / Ген. прокуратура Респ. Беларусь, Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Ген. прокуратуры Респ. Беларусь ; [редкол.: Конюк А.В. (пред.), Конон В.А., Хомич В.М. и др.]. – Минск : БГУФК, 2012. – 207, [1] с. – ISBN 978-985-7023-24-0
611.
Прогресивні технології механічної обробки [Книга] : монографія / [Новіков Ф.В. та ін.] ; за заг. ред. Новікова Ф.В. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 370, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 352-366. – ISBN 978-966-676-514-0
612.
Павленко Л.А. Проектування схем баз даних [Книга] : практикум з навчальної дисципліни "Організація баз даних та знань" : навч.-практич. посібник / Павленко Л.А, Тарасов О.В. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; ред. Шаповал Г.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 98. – ISBN 978-966-676-503-4
613.
Хармс Д.И. Проза и сценки. Пьесы. Стихотворения [Книга] / Даниил Иванович Хармс. – Москва : Эксмо, 2010. – 700, [3] с. – (Библиотека всемирной литературы / разраб. оформл. А. Бондаренко). – ISBN 978-5-699-35457-3
Даниил Хармс (Ювачев) - одна из наиболее своеобразных фигур русского литературного авангарда, великолепный мастер абсурда, чьи тексты просты, откровенны, загадочны. Свое эстетическое кредо Хармс сформулировал так: "Меня интересует только "чушь", только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует только жизнь в своем нелепом проявлении..."
В состав книги вошли прозаические произведения и сценки, пьесы, стихотворения, а также поэзия и проза для детей.
614.
Мельник Я.Г. Пролегомени до українського дискурсу [Книга] : етнокультурний, політичний та лінгво-семіотичний аспекти / Ярослав Мельник, Наталя Криворучко ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 259, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-640-334-9
615.
Марсюк В. Прометеєва естафета [Книга] : лірика, гумор, сатира / Василь Марсюк. – Київ : В. Карпенко, 2008. – 271, [1] с. – Вірші укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-1516-00-6
616.
Савченко І.О. Промислові полімери [Книга] : навчальний посібник [до дисциплін і практикумів для студ. хім. ф-ту] / І.О. Савченко, В.Г. Сиромятніков ; [ред. О. Грицаюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-439-538-7
617.
Ткаченко С.І. Пророки степу & апостоли лісу [Книга] / Сергій І. Ткаченко ; [ред. Т.К. Щегельська]. – Київ : УАІД "Рада", 2012. – 164, [12] с. : іл. – Додатки: с. 150-160. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7909-60-4
618.
Профессор Владимир Ильич Холявко [Брошура] : биобиблиграфический указатель / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т" ; [cост. : И.В. Олейник, В.Н. Журавлев, В.С. Гресь и др. ; под общ. ред. Н.М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2011. – 43, [1] с. – К 80-летию со дня рождения. - Фотоприложение: с. 35-42. – (Библиотека)
619.
Профессор Юрий Александрович Крашаница [Брошура] : биобиблиографический указатель / [сост. : И.В. Олейник, В.С. Гресь, В.Н. Новичкова ; под ред. Н.М. Ткаченко] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиац. ин-т". – Харьков : ХАИ, 2012. – 59, [1] с. – Фотоприложение: с. 43-58. – (Библиотека). – ISBN 978-966-662-258-0
620.
Лепейко Т.І. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства [Книга] : монографія / Лепейко Т.І., Котлик А.В. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 314, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 220-313. – Бібліогр.: с. 188-220. – ISBN 978-966-676-520-1
621.
Квашук О.Д. Процесуальні рішення дослідчого кримінального процесу [Книга] : [монографія] / О.Д. Квашук. – Харків : ТОВ "Кроссроуд", 2012. – 291, [1] с. – Додатки: с. 285-291. – Бібліогр.: с. 259-284. – ISBN 978-966-8759-50-5
622.
Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів [Книга] : [науково-практичний посібник] / [Тєньков С.О. та ін.]. – Київ : Професіонал, 2012. – 511, [1] с. – Додатки: с. 391-509. – ISBN 978-966-370-161-5
623.
Орыняк И.В. Прочность трубопроводов с дефектами [Книга] / И.В. Орыняк ; НАН Украины ; Ин-т проблем прочности им. Г.С. Писаренко. – Киев : Наукова думка, 2012. – 444, [3] с. : ил., табл. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 421-441. – ISBN 978-966-00-1160-3
624.
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика [Книга] : [учебник для вузов] / Л.Ф. Бурлачук. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 378, [6] с. : табл. – Приложение: с. 379. – Библиогр.: с. 345-374. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-459-00611-7
625.
Фурман А.В. Психокультура української ментальності [Книга] / Анатолій Фурман. – 2-ге наук. вид. – Тернопіль : НДІ МЕВО, 2011. – 168 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7411-88-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex