Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Олекса Тихий: у спогадах, роздумах, літературі [Книга] / [упоряд. : Овсієнко В.В., Олійник М.В., Півень В.Ф. та ін.]. – Донецьк : Поліграфічний будинок "Донеччина". – ISBN 978-966-2495-50-8
527.
Малінкін С.О. Олігоядерні координаційні сполуки міді(ІІ), нікелю(ІІ) та цинку(ІІ) на основі асиметричних 3,5-заміщених 1H-піразолів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Малінкін Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
528.
Ольшаны - некрополь русской эмиграции [Книга] : [путеводитель] / [под ред. : М.В. Добушевой, В.В. Крымовой]. – Прага : Русская традиция, 2011. – 276 с. : фотоил. – ISBN 978-80-905145-0-8
529.
Ткаченко С.І. Оповіді від Сема [Книга] : [вірші, переклади, статті] / Сергій І. Ткаченко ; [ред. Т.К. Щегельська]. – Київ : УАІД "Рада", 2012. – 252, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7909-61-1
530.
Бондаренко О.О. Оптика. Практикум з навчальної дисципліни "Фізика" [Книга] : : навчально-практичний посібник / Бондаренко О.О., Гоков О.М., Катрунов К.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 268 с. : табл. – Додатки: с. 263-264. – Бібліогр.: с. 262. – ISBN 978-966-676-498-3
531.
Оптика. Практикум по учебной дисциплине "Физика" [Книга] : учебно-практическое пособие / [Бондаренко Е.А. и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Харьков. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2011. – 275 с. : табл. – Приложения: с. 269-270. – Библиогр.: с. 266. – ISBN 978-966-676-469-3
532.
Пампуро В.И. Оптимальное управление безопасностью экологически опасных объектов [Книга] = Optimal safety control of ecologically dangerous objects / В.И. Пампуро ; [НАН Украины, Ин-т геохимии окружающей среды]. – Киев : Наукова думка, 2012. – 597, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 569-584. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1155-7
533.
Тарасов О.В. Організація баз даних та знань. Проектування баз даних [Книга] : навчально-практичний посібник для самостійної підготовки студ. / Тарасов О.В., Федько В.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-464-8
534.
Організація відеоконференцій у навчальному процесі [Книга] : монографія / за заг. ред. Пономаренка В.С. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 59, [1] с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 57. – ISBN 978-966-676-508-9
535.
Горічко М.В. Органічна хімія. Реакції карбонільних сполук [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [М.В. Горічко, В.Г. Пивоваренко ; ред. Грицаюк О.В.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 351, [1] с. : табл. – Авт. не вказані на тит. арк. – Бібліогр.: с. 340 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-540-0
536.
Основи економічної теорії [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалаврів з галузі знань "Економіка та підприємництво" / [Л. С. Шевченко та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Шевченко ; М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 448 с. : іл. – Додаток: с. 432-436. – Бібліогр.: с. 431. – ISBN 978-966-458-017-2
537.
Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них [Книга] : в 3-х т. / под ред. А.Н. Плугина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Украинская гос. акад. железнодорожного транспорта. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1245-5
538.
Ильченко А.Я. Основы теории цветности органических красителей [Книга] : [монографія] / А.Я. Ильченко ; НАН Украины ; Ин-т органической химии. – Киев : Наукова думка, 2012. – 262, [2] с. : табл. – Библиорг.: с. 239-261. – ISBN 978-966-00-1144-1
539.
Медведів А.Р. Особливості перекладу японських науково-технічних текстів українською мовою [Книга] : навч. посібник / Андрій Медведів ; КНУТШ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 220, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 214-217. – ISBN 978-966-489-150-6
540.
Соловйов Д.В. Особливості плавлення ліпідів у водних розчинах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
541.
Сурганова Ю.О. Особливості трансформації форми державного правління в сучасній Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Сурганова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
542.
Панасюк М. Останнє зло [Книга] / Микола Панасюк ; [літ. ред. П. Коробчук]. – Житомир : Рута. – ISBN 978-617-581-067-5
543.
Острозька академія XVI-XVII ст. [Книга] : енциклопедія / [Абросимова С. та ін. ; редкол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін.] ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : Вид-во нац. ун-ту "Острозька академія", 2010. – 511, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 966-95166-0-9
544.
От древних истоков к современному суверенному Казахстану [Брошура] = From ancient sources to the contemporary sovereign Kazakhstan = Ежелги бастаулардан - егемен Казакстанга. – Астана : [б .и.], 2009. – 30, [2] с. : ил. – Текст парал. на англ., казах. и рус. языках
545.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
546.
Охорона оточуючого середовища: теоретичні та практичні аспекти [Книга] : монографія / [Кавун С.В. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 274, [1] с. : іл. табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Додатки: с. 251-274. – Бібліогр. : с. 231-250. – ISBN 978-966-676-524-9
547.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
548.
Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України [Брошура] : аналітичний огляд / [Яковлєв Є.О. та ін. ; літ. ред. : М.Л. Рубанець, В.М. Сизонтов] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : НІСД, 2011. – 32, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-554-152-3
549.
Ястремська О.М. Оцінювання результатів діяльності управлінського персоналу: теоретичні та практичні аспекти [Книга] : монографія / Ястремська О.М. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 194, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 162-178. – ISBN 978-966-676-532-4
550.
Очерки истории Степного лагеря МВД СССР [Книга] = КСПО ІІМ Степной лагері тарихынын очерктері = Historical outlines of USSR mia Stepnoy camp / Карагандин. ун-т "Болашак" ; авт. идеи: Дулатбеков Н.О., д-р юрид. наук, проф. – Караганды, 2011. – 804, [4] с. : ил., табл. – Текст. парал. казах., рус., англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-601-123-107-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex