Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
602.
Країна знань [Журнал] : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
603.
Зінько С.Ю. Країни Близького Сходу в сучасних міжнародних інформаційних відносинах [Книга] = Middle Eastern Countries in the contemporary international information relations : монографія / Соломія Зінько ; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 364 с. – ISBN 978-966-397-118-6
604.
Яценко Б.П. Країнознавство: основи теорії [Книга] : навчальний посібник для студ. географічних спеціальностей вищих навч. закл. / Б.П. Яценко, В.К. Бабарицька. – Київ : Либідь, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-06-0558-9
605.
Краткий очерк истории философии [Книга]. – 4-е изд. – Москва : Мысль, 1981. – 927 с.
606.
Гальчинський А. Криза і цикли світового розвитку [Книга] / Анатолій Гальчинський. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-187-045-0
607.
Строкова І.І. Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Строкова І.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010
608.
Кримінальне право України. Судові прецеденти. 1864-2007 [Книга] / за ред. В.Т. Маляренка ; [ укладачі : П.П. Пилипчук, Є.І. Овчинніков ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 1104 с. – (Судова практика). – ISBN 978-966-8847-76-9
609.
Кримінальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1березня 2009 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
610.
Назаров В.В. Кримінальний процес України [Книга] : навчальний посібник / В.В. Назаров, Г.М. Омельяненко. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2008. – 584с. – ISBN 978-966-326-241-3
Наведено відомості, необхідні для пізнання законодавства, інших правових актів, які регламентують провадження у кримінальних справах
611.
Кучинська О.П. Кримінальний процес України [Книга] : навчальний посібник / Кучинська О.П., Кучинська О.А.; МОНУ; Академія адвокатури України. – Київ : Прецедент, 2007. – 202 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-106-9
612.
Кримінально-виконавче право [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Бадира В.А. [ та ін. ] ; за ред. Денисової Т.А. ; МОНУ ; Гуманітарний ун-т "ЗІДМУ" ; Запорізький юрид. ін-т ; Дніпропетровського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-8909-18-4
613.
Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право [Книга] : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.М. Лобойко ; Мін-во внутрішніх справ України ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Вид. 2-е, змінене і доп. – Київ : Істина, 2008. – 488с. – ISBN 966-7613-66-6
614.
Критерії ефективності профорієнтаційної роботи державної служби зайнятості України [Книга] : методичні рекомендації / Маршавін Ю.М. [ та ін. ] ; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2008. – 100 с. – ISBN 978-966-8640-51-3
615.
Тощев Г.Н. Крым в эпоху бронзы [Книга] / Г.Н. Тощев; Государственное высшее учеб. заведение "Запорожский нац. университет" Мин-ва образования и науки Украины. – Запорожье : ЗНУ, 2007. – 304с. : илл. – ISBN 966-599-303-8
616.
Арнштам Л. Кто она? [Книга] / Л. Арнштам, Б. Чирсков. – Москва, 1943. – 127с.
617.
Кузьмінський Анатолій Іванович [Книга] : доктор педагогічних наук, професор : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ уклад.: О.З. Медалієва, Л.І. Синявська ; авт. вступ. ст. М.Б. Євтух ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 56 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.11)
618.
Культурно-цивилизационный диалог и пути гармонизации межэтничных и межконфессиональных отношений в Крыму [Книга] : сборник научных работ / Крымское отд. Ин-та востоковед. им. А.Е. Крымского НАН Украины ; Всеукр. ассоциация обшественных орг. "Альраид" ; [ редкол. : Айбабин А.И. (гл. ред.), Сидоренко В.И., Коноплев В.В. и др. ]. – Симферополь : [ Б. и. ], 2008. – 280 с.
619.
Культурологічна думка [Журнал] = The culturology ideas : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009-
620.
Чорненький Я.Я. Культурологія [Книга] : Теорія. Практика. Самостійна робота : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький ; МОНУ ; Західноукраїнський ін-т інформаційних технологій та управління при Дон ДДУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 392 с. – ISBN 966-8365-63-1
621.
Музика О.Л. Курсові роботи з психології [Книга] : навч. посібник для студ.ВНЗ / Олександр Музика. – Київ : Освіта України, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-188-043-5
622.
Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Інформаційна безпека" [Книга] : навчально-практичний посібник / С.В. Кавун, В.В. Носов, В.В. Огурцов, О.В. Манжай ; МОНУ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-676-276-7
623.
Украинка Леся Лесная песня. [Книга] / Украинка Леся. – М.-Л., 1944. – 139с.
624.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
625.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,