Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
552.
Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" [Книга] : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – 247 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
553.
Якубський Б.В. Творчий шлях Лесі Українки [Книга] : біографічні матеріали : [зб. статей] / Б.В. Якубський ; [упоряд. та авт. комент. А.В. Радько ; вступ. сл. Л.І. Скупейко] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 471, [1] с. : портр., фотогр. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент. – ISBN 978-966-600-601-4
554.
Тилик І.В. Творчість Артемія Веделя в контексті культурно-мистецького і духовного життя України другої половини XVIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Тилик Ігор Володимирович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
555.
Тимошенко В.И. Теоретические основы технической газовой динамики [Книга] : справочное пособие / В.И. Тимошенко ; Нац. акад наук Украины, Гос. косм. агентство Украины, Ин-т техн. механики. – Киев : Наукова думка, 2013. – 430, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 415-426. – ISBN 978-966-00-1270-7
556.
Теоретична й практична лексикологія сучасної англійської мови [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Є.І. Гороть [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 419, [1] с. – Текст англ. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 403-418. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-562-8
557.
Поєдинок В.В. Теоретичні проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні (господарсько-правовий аспект) [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Поєдинок Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
558.
Язвинская Е.С. Теория и практика феномена телесности в психологии [Дисертація] : дисс. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Язвинская Елена Станиславовна ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013
559.
Косюк О.М. Теорія масової комунікації [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Косюк ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 383, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 375-383. – Бібліогр.: с. 215-220. – ISBN 978-966-600-621-2
560.
Доник Т.В. Теплообмін та гідродинаміка в трубі з завихрювачем часткової закрутки потоку на основі хрестоподібної вставки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Доник Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2013
561.
Панина Н.В. Технология социологического исследования [Книга] / Н.В. Панина ; Ин-т социологии НАН Украины. – Киев : Ин-т социологии НАН Украины, 1998. – 270, [10] с. : табл. – Библиогр.: с. 259-270. – ISBN 966-02-0316-0
562.
Брикайло Р.В. Технології захисту устаткування ТЕС з енергоблоками 150 МВт та з поперечними зв"язками і методи розрахунку витрат енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Брикайло Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
563.
Темченко В.П. Технології формування функціональних шарів виробів електронної техніки та обладнання для їх реалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Темченко Володимир Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременч. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013
564.
Рябий М.О. Технологія підвищення рівня стиснення цифрових зображень на основі сплайн-моделі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Рябий Мирослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
565.
Межов О.Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць [Книга] : монографія / Олександр Межов ; [відп. ред. І.Р. Вихованець] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 463, [1] с. – Бібліогр.: с. 409-463. – ISBN 978-966-600-594-9
566.
Кириленко О.М. Трансформації інституту спорту в сучасному українському суспільстві [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра соцiол. наук : 22.00.03 / Кириленко Олеся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
567.
Герасимчук Н.Г. Трансформація фейлетону на шпальтах київської преси другої половини XIX - початку XX ст.: призначення, жанрова сутність, стилістика [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Герасимчук Надія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
568.
Шевченко Т.Г. Три літа [Книга] / Тарас Шевченко ; [упорядкув., прим. Сергія Гальченка ; вступ. ст. Миколи Жулинського]. – Київ : Либідь, 2013. – 375, [1] с. : іл. – За оригіналом рукопис. зб. "Три літа", що зберігається у від. рукопис. фондів та текстології Ін-ту л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. - На авантитулі: Т. Шевченко - 200. – Бібліогр.: Ббліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0657-9
569.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
570.
Попов Д.Д. Търговски енциклопедичен речник [Книга] / Деян Попов. – 3-то доп. изд. – София : СИЕЛА, 1998. – 407, [1] c. : табл. – ISBN 954-649-111-Х
571.
Каргін С.Б. Удосконалення процесу кування валів на основі застосування профільованого інструменту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Каргін Сергій Борисович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. академія. – Краматорск, 2013
572.
Земляк О.М. Узагальнена методологія оптимізації аналогових кіл на основі методів теорії управління [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Земляк Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
573.
Лисяк-Рудницький Україна між сходом і заходом. Формування українського народу й нації [Книга] / Іван Лисяк-Рудницький ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 63, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-38-2
574.
Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи [Журнал] : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк. – ISSN 2306-028X
575.
Хвильовий М. Україна чи Малоросія [Книга] / Микола Хвильовий ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 71, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-30-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,