Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Власенко В.В. Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941 - 1944 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Власенко Валентина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
527.
Стратегія економічного розвитку України [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2000-
528.
Стратегія економічного розвитку України [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2000-
529.
Стратегія економічного розвитку України [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2000-
530.
Дубина О.А. Стратифікація часу і простору в народній прозі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Дубина Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
531.
Костусяк Н.М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови [Книга] : монографія / Наталія Костусяк ; [відп. ред. Вихованець І.Р.]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 450, [2] с. – Бібліогр.: с. 395-450. – ISBN 978-966-600-593-2
532.
Середницький А.С. Структура та оптичні властивості тонких нітридних шарів і нанопорошкового оксиду цинку, одержаних лазерною абляцією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Середницький Андрій Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013
533.
Шевченко А.Б. Структурно-размерные и квантовые эффекты в наносистемах с параметром порядка. Ферромагнитные и сегнетоэлектрические материалы [Книга] / А.Б. Шевченко, Г.Г. Влайков, М.Ю. Барабаш ; Нац. акад. наук Украины, Техн. центр НАН Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины. – Киев : Академпериодика, 2013. – 232, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 213-232. – ISBN 978-966-02-7014-5
534.
Студії з україністики [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2002-. – ISBN 966-95452-3-9
535.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
536.
Кудинов Д.В. Сумские либералы в российском освободительном движении, 1901-1906 гг.: региональное измерение [Книга] : монография / Дмитрий Кудинов ; [науч. ред. Капелюшный В.П.]. – Сумы : Печатный дом "Папирус", 2013. – 159, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 151-158 и в конце гл. – ISBN 978-966-2787-29-0
537.
Сумський історико-архівний журнал [Журнал] : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми. – ISSN 2227-183Х
538.
Афанасьєв О.Є. Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Афанасьєв Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
539.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
540.
Констанкевич І.М. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності [Книга] : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 327, [1] с. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 324-327 та в кінці розд. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-614-4
541.
Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика. [Книга] : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 340, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0022-3
542.
Сучасна українська мова. Морфологія [Книга] : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 524, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0112-1
543.
Сучасна українська мова. Синтаксис [Книга] : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 238, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр.: с. 234-236 та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0023-0
544.
Сучасний захист інформації [Журнал] : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
545.
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Журнал] : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодез. та картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехнікі". – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
546.
Зубарь В.М. Таврика и Римская империя [Книга] : римские войска и укрепления в Таврике / В.М. Зубарь. – Киев : Стилос, 2004. – 230, [2] с. : ил. – словарь спец. терминов и имен: c. 213-229. – Библиогр.: с. 211-212. – ISBN 966-8518-14-4
547.
Тарас Шевченко. Мистецька спадщина [Книга] = Taras Shevchenko. Artistic heritage = Тарас Шевченко. Художественное наследие : [альбом] / [переднє слово Д. Стуса, Т. Чуйко ; наук. комент. та упорядкув.: Ю. Шиленко та ін. ; переклад англ. мовою О. Подшибіткіної ; переклад рос. мовою О. Бойко]. – Київ : Мистецтво, 2013. – 351, [1] с. : фотоіл., портр. – До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. - Текст укр., англ., рос. – ISBN 978-966-577-134-0
548.
Грушевський М.С. Твори [Книга] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; вид. рада: Б. Патон (голова) та ін. ; голов. редкол.: П. Сохань (голов. ред.) та ін. ; [Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського]. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-847-3
549.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
550.
Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" [Книга] : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – 247 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex