Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Невласні інтеграли. Інтеграли, залежні від параметра [Книга] : збірник задач і вправ із математичного аналізу / КНУТШ ; [упоряд. : С.І. Ляшко, І.М. Александрович, О.І. Молодцов]. – Київ : Київський університет, 2010. – 151 с. – ISBN 978-966-439-356-7
552.
Мускеєв А.О. Нерівноважні функції розподілу обмежених систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Мускеєв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
553.
Новий колегіум [Журнал] : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
554.
Ніколаєнко Н.В. Новітні біотехнологічні практики: філософсько-методологічний аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.09 / Ніколаєнко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
555.
Новые ценности образования [Журнал] = New educational values : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2002-. – ISSN 1726-5304
556.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
557.
Сальнікова С.А. Обгрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях [Дисертація] : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 / Сальнікова С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
558.
Долударєва Я.С. Обгрунтування раціональних параметрів і конструкцій шпурових зарядів для зниження розміцнення гірських порід при спрямованому розколі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.09 / Долударєва Я.С. ; Мін-во освіти і науки України ; Кременчуцький держ. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2010
559.
Сідєльников О.А. Обгрунтування технологічних параметрів відпрацювання виїмкових стовпів на основі просторової моделі стійкості шаруватого вуглевмісного масиву [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.02 / Сідєльников О.А. ; Мін-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010
560.
Чепурных Г.К. Области экстремальных характеристик магнитоупорядоченных кристаллов [Книга] / Г.К. Чепурных ; НАНУ ; Ин-т прикладной физики. – Киев : Наукова думка, 2010. – 174 с. – Библиогр. : С.165-171. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1057-4
561.
Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.О. Гура ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 390, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 386-387. – ISBN 978-611-01-0101-1
562.
Бойко К.В. Облік та аналіз хеджування (на прикладі підприємств переробної промисловості) [Дисертація] : Дис. ... канд. економ. наук : 08.00.09 / К.В. Бойко ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2010
563.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
564.
Общий практикум по органической химии [Книга] : учеб. для студентов вузов III-IV уровней аккредитации / В.П. Черных, И.С. Гриценко, М.О. Лозинский, З.И. Коваленко; В.П. Черных [и др.] ; под ред. В.П. Черных ; М-во здравоохранения Украины ; Национальная фармацевтическая академия Украины. – Харьков : Изд-во НФАУ ; Золотые страницы, 2002. – 592 с. – К 200-летию НФАУ. – ISBN 966-615-084-0
565.
Курташ Ю.А. Одержання нафтополімерних смол з використанням олігопероксидів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.17.04 / Курташ Ю.А. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
566.
Організація виробництва [Книга] : навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей / КНУТШ ; [упоряд. : Н.С. Скопенко, Ю.А. Сагайдак]. – Київ : Київський університет, 2010. – 63 с.
567.
Мальська М.П. Організація готельного обслуговування [Книга] : підручник / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 366 с. – Бібліогр.: c. 294-299. – ISBN 978-966-346-810-5
568.
Організація та проведення практик на економічних факультетах університетів [Книга] : навчально-методичний посібник / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, А.П. Дука]. – Київ : Київський університет, 2010. – 55 с.
569.
Органічна хімія [Книга] : методичні розробки для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : І.О. Савченко, Л.О. Вретік, Т.Г. Єжова]. – Київ : Київський університет, 2010. – 78 с.
570.
Ластухін Ю.О. Органічна хімія [Книга] : підручник для студ. хіміко-технологічних спеціальностей вищих техн. закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – Вид.4-те, стер. – Львів : Центр Європи, 2009. – 868 с. – ISBN 966-7022-19-6
571.
Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Роглєв Х.Й. ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2009. – 408 с. – Бібліогр. : с. 398-405. – ISBN 966-8251-74-1
Систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Для студентів та аспіратнів вузів, учених і фахівців з менеджменту й маркетингу, науковців і підприємців.
572.
Мягченко О.П. Основи екології [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.П. Мягченко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 310, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306. – ISBN 978-966-364-943-6
573.
Шуба Я.М. Основи молекулярної фізіології іонних каналів [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Я.М. Шуба ; НАНУ ; Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця ; Міжн. центр молекулярної фізіології. – Київ : Наукова думка, 2010. – 448 с., [40] с. іл. – Бібліогр. : С. 425-448. – ISBN 978-966-00-1042-0
574.
Основи охорони праці [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [О.І. Запорожець, О.С. Протоєрейський, Г.М. Франчук, І.М. Боровик]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 253-254. – ISBN 978-966-364-934-4
575.
Грищук М.В. Основи охорони праці [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.В. Грищук ; МОНУ ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ : Кондор, 2008. – 240 с. – ISBN 966-7982-89-0
Для студентів вищих навчальних закладів, працівників служб охорони праці підприємств, організацій та установ
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex