Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Монтанеллі І. Історія греків [Книга] = Storia dei greci / Індро Монтанеллі ; з італійської пер. Ю. Педан ; Італійський ін-т культури в Україні. – Львів : Літопис, 2010. – 336 с. – До сторіччя від дня народження Індро Монтанеллі. – ISBN 978-966-7007-92-8
Індро Монтанеллі (1909–2001) – видатний діяч італійської культури, письменник, публіцист, історик. Він прожив надзвичайно цікаве та різноманітне життя: був рибалкою в Норвегії, фермером у Канаді, солдатом-повстанцем в Еритреї, викладав італійську в Естонії… Згодом став професійним журналістом, свідком і літописцем катастроф ХХ століття. Монтанеллі все життя вперто відстоював свої політичні та суспільні переконання, що часто не сходилися з думкою більшості. Як запеклий антикомуніст постраждав від куль «Червоних бригад», часто залишав редколегії газет, що підлаштовувались під політичний режим. «У мене нема господарів», – повторював журналіст-дисидент. Монтанеллі називають королем журналістики і віртуозом популяризації. Він створив яскраві репортажі про громадянську війну в Іспанії, радянсько-фінську війну, Другу світову, антикомуністичне повстання в Угорщині 1956 року.

«Історія греків» (1959) – одна з найвідоміших історичних праць Монтанеллі. Книгу неодноразово перевидавали і переклали на багато мов. Історія Монтанеллі, за його власним висловом, населена не пам’ятниками, а живими людьми. Навіть боги «приземлені» й «олюднені». Поряд із добре відомими історичними особами або тими, реальність яких можна припустити на основі переказів, історик &змальовує два універсальні типи греків тої доби (чоловічий і жіночий), щоб допомогти зрозуміти побутовий колорит нації й епохи. Чудово переданий не тільки дух часу, а й національна ментальність, причому передана вона з суто італійським темпераментом,& стилем, далеким від нудьги й помпезного академізму, сповненим сучасних зворотів і понять, а тому доступним для дітей і цікавим та захопливим для дорослих. Стилістику Монтанеллі добре відтворює влучна і багата мова перекладачів.

У своїй книзі &Індро Монтанеллі порушує як традиційні для античної історії теми (географічний нарис, генезис нації, історія релігії, визначні особи політики, філософії, громадські діячі, культурне й мистецьке життя, знамениті битви, військові й торгові союзи, розви&ток колоній, феномен полісу), а й нові або ті, які досі були маргінальними (банківська система і монетарна політика, містобудування в практично-господарському сенсі слова, фінансові махінації знаменитих полководців та особисті мотиви їх політичних де&маршів). Старі теми опрацьовуються по-новому (так, іконостас корифеїв поезії та драми перетворюється на близьку сучасному розумінню мистецьку богему, олімпійські ігри виглядають як світський захід, а греко-перська війна ведеться не так на полі бою, я&к за столами переговорів, де розкриваються не тільки чесні та волелюбні, а й дріб’язкові та ниці думки вождів).

Історію Монтанеллі розуміє як розповідь, бесіду з читачем. Водночас автор не відходить від історичної правди й уникає перекручуванн&я фактів. Метою Монтанеллі як журналіста, що опрацьовує історичний матеріал, є виокремити контроверсійні епізоди, показати розмаїття точок зору, зберегти й увиразнити основу людських характерів у їх протистоянні, наблизити історичну епоху до сучасног&о світосприйняття, зацікавити читача новими й несподіваними деталями, розважити його яскравими характеристиками та іронічними випадами на адресу курйозних чи одіозних, на думку автора, постатей у тогочасному грецькому суспільстві.

377.
Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / В.П. Глиняний ; Одеська нац. юридична академія. – Вид. 6-е. – Київ : Істина, 2010. – 768 с. – ISBN 966-7613-72-0
378.
Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Олександр Шевченко. – Київ : СПД Свинарчук Р.Д., 2010. – 296 с. – ISBN 966-7984-03-6
379.
Історія економічних учень [Книга] : хрестоматія : навч. посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 1198 с. – ISBN 978-966-346-746-7
380.
Історія екскурсійної діяльності в Україні [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.К. Федорченко [та ін.] ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2010. – 166 с. – Бібліогр.: с. 160-163. – (Туристична книга). – ISBN 966-8251-51-2
Висвітлюється розвиток екскурсійної справи в Україні. На основі численних архівних документів відтворюється діяльність навчальних закладів, наукових товариств і установ України
381.
Мелещенко О.К. Історія журналістики Великої Британії [Книга] : конспект лекцій / О.К. Мелещенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 215 с. – ISBN 978-966-439-334-5
382.
Диса К. Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII-XVIII століття [Книга] = A Witch Story / Катерина Диса ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2008. – 304 с. : іл. – Паралел. титул. аркуш англ. мовою. – Бібліогр.: с. 265-278. – (Критичні студії). – ISBN 966-8978-19-6
383.
Шаповалова М.С. Історія зарубіжної літератури [Книга] : Середні віки та Відродження : підручник / М.С. Шаповалова, Г.Л. Рубанова, В.А. Моторний ; за ред. Я.І. Кравця. – 3-є вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 476, [4] с. – Бібліогр.: с. 466-476. – ISBN 978-966-346-593-7
384.
Матула П. Історія пам"ятника митрополитові Василеві Липківському [Книга] = The metropolitan Vasyl Lypkivsky monument / Петро Матула. – Вашінгтон : [Б. в.], 2009. – 204 с. : фотоіл. – Шанувальникам спадщини Митроплита Василя Липківського, ОДУМ-ові, членам Комітету Пам"ятника та жертводавцям присвячую
385.
Історія світової культури [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Левчук Л.Т. (кер.), Гриценко В.С., Єфименко В.В. та ін.]. – 3-є вид., переробл. і допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 399, [1] с. : Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
386.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
387.
Крупник Л.О. Історія України [Книга] : формування етносів, нації, державності : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.О. Крупняк ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 213, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-729-6
388.
Історія філософії [Книга] : підручник / [В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко, А.К. Бичко та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 927, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-439-235-5
389.
Фрідман М. Капіталізм і свобода [Книга] = Capitalism and freedom / Мільтон Фрідман ; [пер. з англ. Н. Рогачевська ; наукове редагування : В. Дубровський]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-378-144-0
390.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ
391.
Петров О.А. Картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Петров О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
392.
Петров О.А. Картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Петров О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
393.
Квалілогія книги [Журнал] : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
394.
Квалілогія книги [Журнал] : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
395.
Київська старовина [Журнал] : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
396.
Софієнко А.О. Кінетика рентгенопровідності селеніду цинку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Софієнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
397.
Демірський Д.М. Кінетика та механізми мікрохвильового спікання матеріалів з різним типом поглинання енергії НВЧ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.16.06 / Демірський Д.М. ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2010
398.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
399.
Пашутинський Є.К. Колективний договір [Книга] / Пашутинський Є.К. – 2-ге вид., змінене. – Київ : КНТ, 2010. – 152 с. – (Кадри підприємства). – ISBN 978-966-373-609-9
Наведені акти законодавства України, а також ратифіковані Україною міжнародні конвенції, що регулюють питання укладення та виконання колективних договорів на підприємствах різних форм власності
400.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing. : міжнародний науковий журнал / Ін-т комп"ютерних технологій Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex