Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Гуменник В.І. Менеджмент організацій [Книга] : навчальний посібник / В.І. Гуменник, Ю.С. Копчак, О.С. Кондур. – Київ : Знання, 2012. – 503 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 398-399. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-731-3
502.
Міночкін Д.А. Метод вибору параметрів системи МІМО при впливі міжстільникових завад [Автореферат] : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.12.02 / Міночкін Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
503.
Слюсарчук В.Ю. Метод локальної лінійної апроксимації в теорії нелінійних рівнянь [Книга] : монографія / В.Ю. Слюсарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : [НУВГП], 2011. – 342 с. : іл. – Бібліогр.: с. 323-336. – ISBN 978-966-327-172-9
504.
Кот Т.М. Метод проектування потоків завдань в системі OSS/BSS [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Кот Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". – Київ, 2012
505.
Глушенкова І.С. Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів просторово розподілених об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Глушенкова Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
506.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з аеродинаміки [Брошура] : [навчальне видання для підготовки студентів за спец. 6.0803 - "Механіка"] / О.М. Харитонов, Л.В. Харитонова, Т.Ю. Кепич, О.Г. Куценко; [Харитонов О.М. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2005. – 90, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 91
507.
Иродов И.Е. Механика. Основные законы [Книга] : учебное пособие для студ. физических спец. высших учеб. заведений / И.Е. Иродов. – 9-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 309, [2] с. : ил., табл. – (Серия "Технический университет. Общая физика"). – ISBN 978-5-94774-691-4
508.
Вакуленко О.В. Механіка [Книга] : навч. посібник для студ. геологічного факультету / О.В. Вакуленко, С.Є. Зеленський, С.В. Кондратенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 128 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 966-594-906-3
509.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
510.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО Ред. журн. "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
511.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2000-. – ISSN 2073-8536
512.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
513.
Шулик А.Г. Мистецтво графіки у художній культурі Кам"янеччини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шулик Алла Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012
514.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
515.
Шестаковський О.П. Міжетнічні упередження в українському суспільстві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Шестаковський Олексій Петрович ; КНУТШ. – Київ, 2011
516.
Міжнародна конференція "Наноструктурні системи: технології - структура - властивості - застосування (НСС-2008)" [Книга] = Международная конференция "Наноструктурные системы..." = International meeting "Nanostructured systems..." : Ужгород "Водограй", Україна, 13-16 жовтня 2008 : матеріали / НАН України, Ін-т металофізики [та ін.] ; [оргком.: Шпак А.П. (Київ, Україна), голова та ін.]. – Ужгород : УНТЦ МОНІ ІПРІ НАНУ, 2008. – 202 с. : іл., табл. – Тит. арк. парал. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-4948-6
517.
Міжнародна макроекономіка [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / [Козак Ю.Г. та ін.] ; за ред. : Козака Ю.Г., Пахомова Ю.М., Логвінової Н.С. – Вид. 3-тє, переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 400 с. – Бібліогр.: с. 391-399. – ISBN 978-611-01-0264-3
518.
Міжнародне приватне право. Практикум [Книга] : навчальний посібник / КНУТШ ; відп. ред. : Р.А. Майданик, Н.С.Кузнєцова, Т.В. Боднар, Е.М. Грамацький. – Київ : Логос, 2010. – 317 с. – Бібліогр.: с. 298-315. – (Серія "Методика цивільного права"). – ISBN 978-966-171-282-8
519.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
520.
Патика І Н. Міжнародні валютно-кредитні відносини [Книга] : навчальний посібник / Н.І. Патика. – Київ : Знання, 2012. – 567 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 527-538. – ISBN 978-966-346-780-1
521.
Коваль А.В. Міжнародні зв"язки кооперації УСРР в 1920-х рр. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Коваль Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
522.
Міжнародні організації [Книга] : кредитно-модульний курс : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [Ковалевський В.В. та ін.] ; за ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвінової Н.С. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 344 с. – Бібліогр.: с. 320-323. – ISBN 978-611-01-0085-4
523.
Клян Ф.Г. Міжнародно-правове регулювання переміщення товарів через митний кордон [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Клян Федір Геннадійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
524.
Яцишин Н.Г. Міжнародно-правовий захист національних меншин у міжвоєнний період (на прикладі становища української меншини в Польщі) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Яцишин Надія Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
525.
Ковпік С.І. Мікро- та макропоетика української драматургії першої половини XIX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06; 10.01.01 / Ковпік Світлана Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex