Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Національний освітній глосарій: вища освіта [Книга] : [довідник] / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Нац. Темпус-офіс в Україні ; [авт.-уклад.: В.М. Захарченко та ін. ; за ред. В.Г. Кременя]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Видавничий дім "Плеяди", 2014. – 98, [2] с. – Бібліогр.: с. 89-97. – ISBN 978-966-2432-22-0
477.
Слінько Д.С. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні (теорія та практика) [Книга] : монографія / Д.С. Слінько, В.І. Максимов. – Харків : НікаНова, 2015. – 178, [2] с. – Бібліогр.: с. 163-178 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-10-3
478.
Незалежний Аудитор [Журнал] : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
479.
Лагода В.А. Нелокальні теореми існування V-обмежених розв"язків та інваріантних многовидів нелінійних систем [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Лагода Володимир Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
480.
Страх О.П. Нетерові крайові задачі для систем динамічних рівнянь на часовій шкалі [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Страх Олександр Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
481.
Новий колегіум [Журнал] : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
482.
Андрієць Т.В. Новітній тектогенез території басейну річки Латориця (Складчасті Карпати) на основі структурної морфометрії [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Андрієць Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
483.
Рошко Н.Б. "Облік і аналіз туристичної діяльності (на прикладі Карпатського регіону України) " [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Рошко Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
484.
Облік і фінанси [Журнал] = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
485.
Соломка Р. Олеський замок [Книга] : іл. іст.-архітектур. нарис / Роман Соломка, Андрій Чобіт, Дмитро Чобіт. – Вид. 3-тє, випр. – Броди : Просвіта, 2010. – 79, [1] с. : фотоіл. – ISBN 966-7544-36-2
486.
Онкология [Журнал] = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
487.
Олюха В.Г. Оптимізація капітального будівництва: господарсько-правові проблеми [Книга] : монографія / В.Г. Олюха. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 301, [2] с. – Бібліогр. а підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0723-5
488.
Жук О.П. Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці в господарській системі України [Книга] : монографія / О.П. Жук, Г.І. Тибінка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 227, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-208. – ISBN 978-966-397-291-1
489.
Данильченко Ю.Б. Організаційно-правові основи кадрової роботи в органах прокуратури України [Книга] : монографія / Ю.Б. Данильченко. – Харків : Золота миля, 2015. – 398, [2] с. – Бібліогр.: с. 366-398 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-51-1
490.
Конта Р.М. Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Конта Ростислав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
491.
Лисенко О.М. Основи газової хроматографії [Книга] : навч. посібник : [у 2 ч.] / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
492.
Лисенко О.М. Основи газової хроматографії [Книга] : навч. посібник : [у 2 ч.] / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
493.
Основные документы, регламентирующие работу Украинского Реестрового Казачества [Книга] : метод. пособие / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Гос. ун-т информатики и искусственного интеллекта, Ин-т казацкой педагогики, Отд. развития укр. методологии и нац. идеи на основах казац. педагогики ; [авт.-сост.: Н.В. Гниденко, В.Н. Блидар]. – [8-е изд.]. – Киев : Наука і освіта, 2011. – 112 с. : фот., табл. – Загл. обл.: УРК: в делах и фактах. - Текст рус., укр.
494.
Мусатов С.О. Особистість: комунікативно-психологічна концепція [Книга] : методол. проблеми персонології / С.О. Мусатов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології імені Г.С. Костюка. – Київ ; Борислав ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2015. – 170, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 878-617-7263-11-0
495.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
496.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
497.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
498.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
499.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
500.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex