Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Хульярас Н. [Лусіяс [Книга] : роман / Нікос Хульярас. – 16-е вид. – Афіни : Нефелі, 1987. – 212 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
427.
Донцова Д. Любимые забавы папы Карло [Книга] : роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-09184-Х
428.
Салливан Дж. Любовь исключается [Книга] : роман / Джейн Салливан ; пер. с англ. Л. Воеводиной. – Москва : Радуга, 2006. – 144с. – (Серия "Искушение"). – ISBN 5-05-006310-8
429.
Люди и ВИЧ [Книга] : книга для неравнодушных / [ отв. ред. Е.Пурик ]. – 5-е изд. – Киев : [ Б.в. ], 2009. – 704с. – ISBN 978-966-8035-65-4
430.
Базилевич В.Д. Макроекономіка [Книга] : навч. посібник / В.Д. Базилевич В.Д., Л.О. Баластрик. – 2-ге вид., доп. – Київ : Атіка, 2009. – 368 с. – ISBN 966-326-138-2
431.
Тарасевич Л.С. Макроэкономика [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по экон. спец. / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский ; Санкт-Петерб. гос. ун-т экон. и финансов (ФИНЭК). – Москва : Юрайт, 2003. – 653 с. – ISBN 5-94879-032-0
432.
Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
433.
Мандрівець [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
434.
Лошенюк І.Р. Маркетингова цінова політика [Книга] : навчальний посібник / І.Р. Лошенюк, А.М. Гуменюк, Ю.Б. Чаплінський ; МОН України. – Київ : КНТ, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-8379-44-4, 978-966-373-404-0
435.
Коновець О.Ф. Масова комунікація [Книга] : теорії, моделі, технології : навчальний посібник / Олександр Коновець ; [ за ред. А.А. Жукова ]. – Київ : Луцький гуманітарний ун-т, 2009. – 265 с. – ISBN 966-531-196-4
436.
Жильцов А.В. Математичне моделювання нестаціонарних процесів електромагнітного впливу на рідкий метал [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Жильцов А.В. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009
437.
Сверстюк А.С. Математичне моделювання та методи обробки синхронно зареєстрованих сигналів серця з використанням циклічних ритмічно пов"язаних випадкових процесів [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сверстюк А.С. ; МОН України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2010
438.
Климчук В.О. Математичні методи у психології [Книга] : навчальний. посібник / Климчук В.О.; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Соціал.-психол. фак-т, Кафедра соціал. та практ. психології. – Київ : Освіта України, 2009. – 288с. – ISBN 978-966-188-032-9
439.
Сікорська І.М. "Мати й мачуха" в українській та німецькій казковій прозі (опозиція образів) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Сікорська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
440.
Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тертична О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
441.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
442.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
443.
Мельников Олександр Валерійович [Книга] : бібліографічний покажчик / [ укл. О.М. Василишин ]. – Львів : Українська академія друкарства, 2009. – 78 с. – ISBN 978-966-322-131-1
444.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
445.
Менеджмент у системі органів державної влади та місцевого самоврядування [Книга] : навчальний посібник / Шемаєва Л.Г., Гордієнко Л.Ю., Аведян Л.Й., Безгін К.С. ; Мін-во освіти і науки України ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 388с. – ISBN 978-966-676-283-5
446.
Сидоров Є.М. Метод керованої об"єктом реінженерії програмного забезпечення авіаційних тренажерів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидоров Є.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
447.
Короткин А.И. Метод расчета продольных средних скоростей в пристенных турбулентных течениях несжимаемой жидкости [Книга] / А.И. Короткин, Ю.А. Роговой. – Санкт-Петербург : Мор Вест, 2009. – 121с. – ISBN 978-5-9900314-9-4
448.
Балтовський О.А. Методи і моделі адаптивного автоматизованого управління функціонуванням та розвитком промислових підприємств [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Балтовський О.А. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
449.
Пономаренко В.П. Методи і моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах ризику [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Пономаренко В.П. ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2009
450.
Мінухін С.В. Методи і моделі проектування на основі сучасних CASE-засобів [Книга] : навч. посібник / С.В. Мінухін, О.М. Беседовський, С.В. Знахур ; Мін-во освіти і науки України ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-676-301-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,