Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
377.
Дорошко М.С. Країнознавство: Країни СНД і Балтії [Книга] : навчальний посібник / М.С. Дорошко М.С. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 308с. – ISBN 978-966-2147-02-5
378.
Кредитні спілки в Україні [Книга] : курс лекцій : навчальний посібник для студ. вищ. навч.закладів / Держ. вищ. навч. заклад "Укр. акад. банківської справи Нац. банку України", Каф-ра бух. обліку і аудиту ; [ уклад. Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 98 с. – ISBN 978-966-8958-40-3
379.
Криминология [Книга] : учебник для юрид. вузов / А.И. Алексеев, Ю.Н. Аргунова, С.В. Ванюшкин, Ю.Н. Демидов, А.И. и др. Долгова; Алексеев А.И. [и др.] ; под общ. ред. А.И. Долговой. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1997. – 784 с. – ISBN 5-89123-088-7
380.
Криміналістика [Книга] : підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / Шепітько В.Ю. [ та ін. ] ; за ред. В.Ю. Шепітька ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – 4-е вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-458-067-7
381.
Грищенко В.И. Криообновление, его роль в сохранении здоровья и долголетия [Книга] = Cryoregeneration, its role in preservation of health and longevity / В.И. Грищенко, Э. И. Алексеевская ; [ НАН Украины, Ин-т проблем криобиологии и криомедицины ]. – Киев : Наукова думка, 2009. – 288 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0932-1
382.
Кроки... [Книга] : Василь Лизанчук : публіцист, вчений, педагог : бібліографічний покажчик, листи, рецензії, есеї / МОН України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; АН вищої школи України ; Науково-дослідний центр періодики Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника НАН України ; [ укл.: М.М. Романюк, передмова А.Г. Погрібного ]. – Дрогобич : Коло, 2008. – 848 с. – ISBN 978-966-7996-60-4
383.
Круглий стіл на тему: "Становище чоловіків в Україні" [Книга] : 19 лютого 2009 року / Верховна Рада України, Ком-т з питань прав людини, нац. меншин і міжнац. відносин ; Мін. України у справах сім"ї, молоді і спорту ; програма сприяння Парламенту ; Програма розвитку ООН ; Фонд народонаселення ООН. – Київ : К.І.С., 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-2141-30-6
384.
Чорна Л.М. Культурне життя і освіта національних меншин міста Києва у 1920-х - 1930-х роках [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чорна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
385.
Надєїн І.О. Культуротворча діяльність політичної еліти України: історична традиція та сучасний стан [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Надєїн І.О. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2010
386.
Кур"єр Кривбасу [Журнал] : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
387.
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики [Книга] : учебник для вузов : . учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по экон. спец. / Р.М. Нуреев. – 2-е изд., измененное. – Москва : Норма, 2006. – 576 с. – ISBN 5-89123-470-Х
Лекции по современной экономической теории (экономиксу). Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов
388.
Горшкова В.Е. Курс специализации переводчиков французского языка (современная макроэкономика) [Книга] = Le francais de specialite pour la formation des traducteurs\interpretes (Macroeconomie) : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности " Перевод и переводоведение" / В.Е Горшкова, М.А. Горшкова ; Федеральное агенство по образованию Российской Федерации, Иркутский гос. лингвистический университет. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2005. – 160с. – ISBN 5-17-032296-8
389.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
390.
Яковенко Н. Латинська мова [Книга] : [ підручник ] / Наталя Яковенко, Валентина Миронова. – Вид. 2-ге доп. – Львів : Український Католицький університ, 2002. – 468с. – ISBN 966-7034-10-0
391.
Костер Легенда про героїчні, веселі і славетні пригоди Уленшпігеля і Ламме Гудзака у Фландрії та інших країнах [Книга] / Шарль де Костер ; пер. з франц. С. Сакидона ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2008. – 496 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3903-3
392.
Кун М.А. Легенди і міфи стародавньої Греції [Книга] / М.А. Кун. – Харків : Фоліо, 2008. – 441с. – ISBN 978-966-03-4692-5
Давньогрецька міфологія є одним із найяскравіших феноменів світової цивілізації. Для студентів гуманітарних факультетів, людей небайдужих до свого духовного розвитку і рівня особистої культури
393.
Минаева Л.В. Лексикология и лексикография английского языка [Книга] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 620100 "Ленгвистика и межкультурная коммуникация" и 520500 " Лингвистика" / Л.В. Минаева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 222с. – ISBN 5-17-037829-7
394.
Теотокас Й. [Леоніс [Книга] : роман / Йоргос Теотокас. – 17-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 181 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 89]). – ISBN 960-05-0189-0
395.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
396.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
397.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
398.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
399.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
400.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex