Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
352.
Полития. Анализ. Хроника. Прогноз [Журнал] = Політеіа = Politeia : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 1997-. – ISSN 2078-5089
353.
Фабуляк Ф.Г. Полімерне матеріалознавство [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ф.Г. Фабуляк, С.В. Іванов, Л.Д. Масленнікова ; [Нац. авіац. ун-т]. – Київ : Книжкове видавництво Національного авіаційного університету, 2006. – 194, [2] с. : іл. – 75-річчю Нац. авіац. ун-ту присвячується. – Бібліогр.: с. 189-190. – ISBN 966-598-289-3
354.
Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз [Книга] : монографія / [Ф.М. Рудич та ін. ; за заг. ред. Ф.М. Рудича] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 445, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7083-1
355.
Мацкевич Р.М. Політико-правові засади формування інституту лобізму в Україні [Книга] : монографія / Р.М. Мацкевич. – Одеса : Фенікс, 2013. – 166, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 154-166. – ISBN 978-966-438-761-0
356.
Політологія [Книга] : [базовий] підручник для студентів вищ. навч. закл. / [Коваль І.М. та ін. ; Громад. рада.: Ю.Я. Бобало, В.С. Бакіров, Л.В. Губерський та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України]. – Харків : Фоліо, 2012. – 410, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 410-411. – Бібліогр.: с. 341-350 , в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-03-5994-9
357.
Шелевер Н.В. Поняття та види імунітету в конституційному праві України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шелевер Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014
358.
Степанець І.О. Потенційні білкові маркери розвитку хронічної алкогольної інтоксикації [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Степанець Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
359.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
360.
Богдан І.А. Правове забезпечення реалізації працівником права на творчість [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Богдан Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
361.
Місінкевич А.Л. Правове забезпечення рекультивації земель в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Місінкевич Анна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
362.
Морозов С.В. Правове забезпечення участі працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Морозов Станіслав Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
363.
Ніжніченко О.А. Правове регулювання екологічного стимулювання в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ніжніченко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
364.
Іншин М.І. Правове регулювання організації праці [Книга] : навч. посібник / М.І. Іншин, А.М. Соцький, В.І. Щербина ; М-во освіти і науки України. – Харків : Диса плюс, 2013. – 446, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 210-219 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-11-3
На форз. екз. № 1684728 дарчий надпис: Шановній Нелі Юріївні з найкращими побажаннями та вдячністю від авторів 03.03.2014 р.
365.
Рєзнікова В.В. Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоретичні аспекти) [Книга] : монографія / Рєзнікова Вікторія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2010. – 706, [1] с. – Бібліогр.: с. 675-706 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8823-38-1
366.
Дідиченко М.А. Правове регулювання соціального забезпечення суддів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дідиченко Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
367.
Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні [Книга] / [Бугров В. та ін. ; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України, ГО "Ін-т лідерства, інновацій та розвитку". – Київ : Пріоритети, 2014. – 154, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. лише в макеті каталож. картки. - Текст: укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-86-6
368.
Правознавство [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Андрійчук, Б.А. Басс, О.О. Михайлов, Ж.Ю. Половнікова; [В.В. Андрійчук та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Киев : Слово, 2003. – 287, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 966-8407-17-2
369.
Чупис О.В. Православна Церква в системі державної влади Росії у XVIII ст. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чупис Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
370.
Костюк В.Л. Правосуб"єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики [Книга] : монографія. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 464 с. – Бібліогр.: с. 399-458 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1516-79-2
371.
Практикум з газової хроматографії [Книга] : навч. посібник / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Левчик, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 71
372.
Практическая фонетика английского языка [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. "Филология" / М.А. Соколова, К.П. Гвинтовт, Л.А. Кантер, Н.И. Крылова, И.О. [и др.] Тихонова; [М.А. Соколова и др.]. – Москва : Владос, 2001. – 381, [3] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00694-0
373.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
374.
Практична філософія [Журнал] : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
375.
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України [Журнал] : збірник наукових праць / Відділення фізико-техніч. проблем енергетики Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 1999-. – ISSN 1727-9895
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex