Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Безпаленко А.М. Принцип суміжності у мові. Слово у дзеркалі гештальттеорії [Книга] : монографія / А.М. Безпаленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Київський університет, 2009. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-418. – ISBN 978-966-439-243-0
377.
Приоритеты развития современного образования: теория, методология, практика [Книга] : материалы междунар. науч.-практ. конф., 17-18 февраля 2014 г. : [в 2 ч.] / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Департамент науки и образования Харьк. обл. гос. администрации [и др. ; редкол.: Астахова В.И. (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия
378.
Приоритеты развития современного образования: теория, методология, практика [Книга] : материалы междунар. науч.-практ. конф.,17-18 февраля 2014 г. : [в 2 ч.] / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины , Департамент науки и образования Харьк. обл. гос. администрации [и др. ; редкол.: Астахова В.И. (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия
379.
Природа и Человек. XXI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
380.
Про українське право [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
381.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
382.
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
383.
Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Журнал] = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
384.
Проблеми історії та історіографії України [Книга] : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 67, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (День науки історичного факультету / оргком. секції: Казьмирчук Г.Д. (відп. ред.) [та ін.] ; Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
385.
Озерський І.В. Проблеми кримінально-процесуального та адміністративного права України [Книга] : наук.-практ. посібник / І.В. Озерський, В.В. Чумак. – Харків : Ніка-Нова, 2014. – 252 с. – Бібліогр.: с. 237-250, в підрядк. прим. та наприкінці частин. – ISBN 978-966-2526-85-1
386.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
387.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
388.
Пустовіт В.Ю. Проблеми націєтворення в мемуарному дискурсі вітчизняних письменників XIX століття [Книга] : монографія / В.Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ін-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Знання, 2008. – 282, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8151-88-0
389.
Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем [Журнал] : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир. – ISSN 2076-1546
390.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
391.
Матушек О.Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко [Книга] : монографія. – Харків : Майдан, 2013. – 359, [1] с., [2] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Рез. англ. мовою. - Імен. покажч.: с. 348-357. – Бібліогр.: с. 313-345. – ISBN 978-966-372-468-3
392.
Протидія легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму [Книга] : посібник / С.Г. Гуржій [та ін. ; за ред. С.Г. Гуржія, С.М. Клюшке] ; Програма Європ Союзу ТАСІС для України, Проект з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні MOLI-UA-2, Держ. ком. фін. моніторингу України. – Київ : Такі справи, 2008. – 558, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 546-552. – (Бібліотека Державного комітету фінансового моніторингу України ; № 1). – ISBN 978-966-7208-42-4
393.
Стоян В.О. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають з нотаріальних правовідносин [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стоян Валентина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
394.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
395.
Осьодло В.І. Психологія професійного становлення офіцера [Книга] / Василь Осьодло ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ : Золоті ворота, 2012. – 462, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-462. – ISBN 978-966-2246-23-0
396.
Васильев В.Д. Пыль отечества [Книга] : [стихи] / Владимир Васильев. – Харьков : Эксклюзив, 2013. – 74, [2] с. – ISBN 978-966-2166-72-9
397.
Григор"єва Л.І. Радіоекологічні та радіобіологічні аспекти зрошуваного землеробства півдня України [Книга] : монографія / Л.І. Григор"єва, Ю.А. Томілін ; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могил. акад.". – Миколаїв : Видавництво МДГУ імені Петра Могили, 2006. – 258, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-257. – ISBN 996-336-059-3
398.
Радіоелектронні і комп"ютерні системи [Журнал] = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
399.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
400.
Турченко Ю.В. Реалізація державної інформаційної політики України у сфері оборони [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Турченко Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,