Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
327.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
328.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
329.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
330.
Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення [Книга] : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 94, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-035
331.
Жук В.В. Індукція адаптивних реакцій у рослин злаків в умовах посухи [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Жук Владислав Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
332.
Інноваційна Україна 2020 [Книга] : нац. доповідь / [Ю.М. Бажал та ін. ; за заг. ред. В.М. Гейця та ін.] ; НАН України, Секція сусп. і гуманітар. наук. – Київ : НАН України, 2015. – 334, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 335. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7615-4
333.
Колодійчук А.В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції [Книга] : монографія / Анатолій Володимирович Колодійчук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 322, [2] с. : іл., табл. – Присвяч. 70-ій річниці Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Бібліогр.: с. 223-241. – ISBN 978-966-397-281-7
334.
Нелін О.І. Інститут нотаріату в Україні: від минувшини до сьогодення [Книга] : монографія / О.І. Нелін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 123-130. – ISBN 978-966-439-606-3
335.
Нелін О.І. Інститут спадкування за українським звичаєвим правом (IX-XIX століття) [Книга] : монографія / О.І. Нелін ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Київський університет, 2014. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 121-129 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-758-9
336.
Баровська А.В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи [Книга] : аналіт. доповідь / [А.В. Баровська] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 71, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-554-242-1
337.
Інформаційні системи і технології в обліку [Книга] : (на прикладі "1C: Бухгалтерія 8 для України") : навч. комп"ютер. практикум / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. обліку та аудиту ; уклад.: д.е.н. Гура Н.О., ас. Дерун І.А. – Харків : Савчук О.О., 2015. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55. – ISBN 978-966-2562-66-8
338.
Лазуренко В.М. Історик двох епох [Книга] : Микола Іванович Бушин / В.М. Лазуренко. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 359, [1] с. : іл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-402-129-3
339.
Нагорна Л.П. Історична культура [Книга] : концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал / Лариса Нагорна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 379, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7177-7
340.
Жадько В.О. Історична пам"ять у розвитку духовності особистості (соціально-філософський аспект) [Книга] : монографія / Віктор Жадько. – Київ : ПП" Павлушка", 2006. – 479, [1] с. : іл. – Корот. філос. слов.-довід.: с. 454-479. – Бібліогр.: с. 405-453. – ISBN 966-8567-08
341.
Історичний календар [Книга] : [історія Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова з 1834 до 2014 р.] / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; авт.-упоряд. В.О. Жадько]. – Київ : Преса України, 2015. – 807, [1] с. : портр., кольор. іл. – Бібліогр.: с. 803-806. – ISBN 978-966-472-183-4
342.
Терлюк І.Я. Історія держави і права України [Книга] : навч. посібник [для ВНЗ] / І. Терлюк ; Нац ун-т "Львівська політехніка", Навч.-наук. ін-т права і психології. – Вид. 3-тє, перероб. – Київ : Атіка, 2013. – 627, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-326-473-8
343.
Історія економіки та економічної думки [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / [С.М. Шкарлет та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Шкарлета ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 257-263. – ISBN 978-966-2188-61-5
344.
Історія науки і техніки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ
345.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
346.
Історія України [Книга] : курс лекцій / [І.М. Заболотна та ін. ; за ред. А.П. Коцура] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Київ : Книги - XXI, 2015. – 755, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-617-614-094-8
347.
Дімаров А.А. Його голос чути досі (Розмови з Анатолієм Дімаровим) [Книга] : [збірка] / [упоряд.: Є. Дімарова, С. Козак]. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 259, [1] с. – (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; № 10-2014). – ISBN 978-617-605-010-0
У прим. № 1697953 напис: Читачям рідного університету - від Літ. України - гол. редактор Сергій Козак. 26.XII.14.
348.
Лагнюк О.М. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект [Дисертація] : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лагнюк Олеся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
349.
Малишенко А.І. Карбонатзаміщені апатити: синтез, властивості та застосування [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Малишенко Анна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
350.
Дегтяренко А.С. Каркасні координаційні полімери на основі поліфункціональних піридазинів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Дегтяренко Анна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex