Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Етика та естетика [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Петрушенко В.Л. та ін.] ; за ред. В.Л. Петрушенка. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 304, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 303-304. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-072-3
252.
Хоптяр Ю.А. Етнологія [Книга] : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – 2-е вид., переробл. і допов. – Кам"янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2008. – 157, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 152-157. – ISBN 978-966-1638-08-1
253.
Плахотнюк В.Г. Етномистецькі виміри популярної музичної культури в Україні другої половини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Плахотнюк В.Г. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
254.
Бородінов В.Д. Етнополітологія [Книга] : навчальний посібник / В.Д. Бородінов. – Донецьк : Каштан, 2008. – 396 с. – ISBN 978-966-427-066-0
255.
Гудима А.О. Етологічні поеми Тараса Шевченка. Сенсовий метатекст [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гудима А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
256.
Гудима А.О. Етологічні поеми Тараса Шевченка. Сенсовий метатекст [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гудима А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
257.
Кириченко В.О. Ефекти РНК-інтерференції компонентів убіквітин-залежного протеасомного протеолізу в культурі кардіоміоцитів і тканинах серця [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кириченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
258.
Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей [Книга] = Vocabulaire Europeen des philosophies / [Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-172-3 (Т.1)
259.
Пастущак Т.Й. Жанрова семантика дилогії "Гуси-лебеді летять", "Щедрий вечір" Михайла Стельмаха [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пастущак Т.Й. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011
260.
Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний та дискурсивний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Самохіна В.О.; Cамохіна В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
261.
Драбкина А. Жена по заказу [Книга] : [роман] / Алла Драбкина. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2003. – 319 с. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-3013-9
262.
Женский журнал Здоровье [Журнал] : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
263.
Женский журнал Здоровье [Журнал] : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
264.
Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кругляк М.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010
265.
Линюк О.М. Жінка в українській обрядовій культурі (др. пол. XIX - XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Линюк О.М. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
266.
Пуларія Т.В. Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української культури (на матеріалі народної культури Середньої та Нижньої Наддніпрянщини) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Пуларія Т.В. ; МОНУ ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011
267.
Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
268.
Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010
269.
Журнал аналитической химии [Журнал] / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
270.
Журнал європейської економіки [Журнал] : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
271.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
272.
Журналістський фах [Книга] : газетно-журнальне виробництво : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Журналістика"] / [Т.О. Приступенко та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 287 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-594-779-6
273.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
274.
Загальна психологія [Книга] : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / [О.В. Скрипченко та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2011. – 463, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 978-966-96914-2-2
275.
Загальна психологія [Книга] : практикум : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук. – 4-е вид. – Киев : Каравела, 2011. – 280с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-279. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,