Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у вересні 2012 року.Валютні операції : навч. посіб. / Л.П. Петрашко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2012. - 271 с. - ISBN 978-966-346-972-0 Валютні операції : навч. посіб. / Л.П. Петрашко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – ISBN 978-966-346-972-0

   


   Пропонований навчальний посібник підготовлено на основі багаторічного досвіду викладання студентам Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана курсу "Управління міжнародним бізнесом". У посібнику висвітлено ключові терміни і поняття курсу "Валютні операції", особливості підготовки, проведення й регулювання таких операцій. Посібник устаткований необхідними поясненнями, коментарями, таблицями, рисунками, іншими пізнавальними матеріалами, що стануть у нагоді як тим, хто вже обізнаний з валютними операціями та міжнародним грошовим обігом, так і для початківців, які ще не мають достатнього досвіду. До кожної теми додається список рекомендованої літератури. У кінці книги наведено тести для самостійного контролю вивченого матеріалу. Друге видання перероблене і доповнене відповідно до чинного законодавства.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів ВНЗ, працівників банківської сфери.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / за ред. Г.В. Назарової. - Київ : Знання, 2012. - 573 с. - ISBN 978-966-346-553-1. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / за ред. Г.В. Назарової. – Київ : Знання, 2012. – 573 с. – ISBN 978-966-346-553-1.

   


   У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні питання формування, регулювання та розвитку соціально-трудових відносин. Розкрито сутність і систему соціально-трудових відносин в Україні, роль держави, профспілок і роботодавців у соціальному діалозі, їх вплив на вдосконалення відносин у сфері праці. Значну увагу приділено чинникам розвитку та якісним показникам соціально-трудових відносин, міжнародному досвіду оптимізації відносин у соціально-трудовій сфері, діяльності Міжнародної організації праці.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде також корисною науковцям, економістам-практикам, усім, хто прагне мати сучасні знання з питань економіки праці та соціально-трудових відносин.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономіка та організація виробництва : навч. посіб. / З.М. Скибінська, Т.Т. Гринів. - Київ : Знання, 2012. - 299 с. - ISBN 978-617-07-0035-3. Економіка та організація виробництва : навч. посіб. / З.М. Скибінська, Т.Т. Гринів. – Київ : Знання, 2012. – 299 с. – ISBN 978-617-07-0035-3.

   


   У навчальному посібнику розглянуто основи організації виробництва, а також економічне підґрунтя ефективного функціонування підприємств у сучасній системі господарювання. Висвітлено питання ефективності використання необоротних та оборотних активів підприємства, особливостей добору персоналу та оплати праці, ціноутворення, собівартості продукції, інвестицій, фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, а також методи організації виробництва.
   Для студентів економічних та неекономічних спеціальностей, викладачів вищих закладів освіти, керівників виробничих підприємств та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія. Макроекономіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - Київ : Знання, 2012. - 206 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-617-07-0017-9. Економічна теорія. Макроекономіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 206 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-617-07-0017-9.

   


   У підручнику розкриваються найважливіші відомості з теорії функціонування та розвитку сучасних макроекономічних систем. Висвітлено кейнсіанські та неокласичні підходи до проблем макро­економічної рівноваги, нестабільності, циклічності та зростання. Товарний­ ринок, грошовий ринок і ринок праці розглядаються як головні і взаємопов'язані складові макроекономічної системи. Значну увагу приділено особливостям та інструментам грошово-кредитної та фінансової політики держави. До кожного розділу додаються необхідні таблиці, схеми, графіки, контрольні запитання і завдання, список рекомендованої літератури, що забезпечує можливість використання сучасних освітніх технологій.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія. Міжнародна економіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - Київ : Знання, 2012. - 143 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-945-4. Економічна теорія. Міжнародна економіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 143 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-945-4.

   


   У підручнику розглянуто політекономічні аспекти економічної теорії як фундаментальної економічної науки. Охарактеризовано теоретичний та практичний виміри таких базових економічних понять і категорій, як економічна система, потреби, власність, підприємництво, товар, ринок, гроші, капітал, заробітна плата, прибуток, відсоток, підприємницький дохід, рента. Акцентовано увагу на етапах еволюції та особливостях сучасної ринкової системи, процесах національного відтворення та розвитку світового господарства в умовах глобалізації. Підручник устаткований необхідними моделями, табли­цями, рисунками, містить перелік основних термінів і понять, контрольні запитання і завдання, що забезпечує можливість використання сучасних освітніх технологій.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, державних службовців, підприємців та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія. Мікроекономіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - Київ : Знання, 2012. - 134 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-921-8. Економічна теорія. Мікроекономіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 134 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-921-8.

   


   Викладено найважливіші положення мікроекономіки як відносно самостійної складової економічної теорії. Аналізується система економічних відносин між основними суб'єктами господарювання. Розглядаються основи поведінки споживача, теорії фірми, типи ринкових структур, ринки факторів виробництва, загальна економічна рівновага, мікроекономічні аспекти державного регулювання. Особливу увагу приділено передумовам і напрямам максимізації загальної корисності споживача та прибутку фірми. До кожного розділу додаються таблиці, рисунки, схеми, графіки, контрольні запитання і завдання, список рекомендованої літератури, що робить підручник інформаційно насиченим і полегшує засвоєння досить складного теоретичного матеріалу.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців, підприємців та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія. Національна економіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - Київ : Знання, 2012. - 270 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-944-7. Економічна теорія. Національна економіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 270 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-944-7.

   


   У підручнику розглянуто етапи еволюції національної економіки, її сучасний зміст і основні структурні характеристики, закономірності функціонування та розвитку окремих складових національної економіки на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях, напрями та механізми їх державного регулювання. Увага акцентується на особливостях, конкурентних перевагах і проблемах національної економіки України, імперативах її випереджального розвитку в умовах глоба­лізації. Книга устаткована необхідними моделями, таблицями, рисунками, містить перелік основних термінів і понять, контрольні запитання­ та завдання, що забезпечує можливість використання сучасних освітніх технологій.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців, підприємців та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЖурналістика та основи редакторської майстерності : навч. посіб. / В.О. Жадько. - Київ : Знання, 2012. - 271 с. - ISBN 978-966-346-909-6. Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посіб. / В.О. Жадько. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – ISBN 978-966-346-909-6.

   


   Посібник складається з двох частин, де журналістика і редакторська майстерність розглядаються як важливий складник масової комунікації, журналістські жанри - як форми комунікативного процесу. Розкриваються методи роботи в галузі журналістики, її значення у суспільному житті: роль і місце журналіста у системі ЗМІ загалом та в редакційному колективі зокрема; питання соціологічного вивчення аудиторії та масової роботи редакцій; ефективність та дієвість журналістських виступів; проблеми журналістської майстерності та журналістської етики тощо. Розділ "Основи редакторської майстерності" знайомить студентів із характером та особливостями їхнього майбутнього фаху, професіональної вправності. До кожного розділу подаються запитання і завдання для самоконтролю, у кінці посібника наводяться література і словничок.
   Для студентів факультетів і відділень журналістики та української філології, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, молодих працівників ЗМІ.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

ПЕРЕДМОВА

Частина I. ЖУРНАЛІСТИКА

Розділ 1. Теоретичні засади та основні поняття журналістики
   1.1. Поняття "журналістика" і "журналістська праця"
   1.2. Журналістикознавство як складова редакційно-видавничої справи
   1.3. Журналістика як вид творчої діяльності
   1.4. Основні жанри та функції журналістики
    Запитання і завдання для самоконтролю
Розділ 2. Особливості творення журналістського тексту
   2.1. Проблемність і конфлікт у журналістському тексті
   2.2. Зачин, тема, концепція та ідея написання журналістського тексту
   2.3. Факт і його природа в журналістиці
   2.4. Композиція і сюжет журналістського тексту
   2.5. Заголовок журналістського тексту
   2.6. Сюжетно-фабульний хід, кінцівка написання журналістського матеріалу
    Запитання і завдання для самоконтролю
Розділ 3. Характеристика творчої особистості журналіста
   3.1. Пошук як елемент творчої майстерності журналіста
   3.2. Способи журналістського відображення
   3.3. Імідж як складова творчої особистості журналіста
   3.4. Професійна етика журналіста як основа демократизації суспільства
   3.5. Етичний кодекс українського журналіста
    Запитання і завдання для самоконтролю
Розділ 4. Журналістика в системі засобів масової інформації
   4.1. Сучасний стан та особливості журналістики й електронних ЗМІ
   4.2. Різновиди інформації
   4.3. Газетні видання як основа журналістики
   4.4. Журнал як важлива складова журналістики
   4.5. Радіо- і тележурналістика в системі засобів масової інформації
    Запитання і завдання для самоконтролю
Розділ 5. Процес створення періодичних видань
   5.1. Основні принципи й ознаки оформлення періодичних видань
   5.2. Структура й система роботи в редакції газети
   5.3. Особливості композиції номера газети
   5.4. Способи верстання газетної сторінки
   5.5. Процес макетування газетного номера і полоси
   5.6. Газетний маркетинг
    Запитання і завдання для самоконтролю

Частина II. ОСНОВИ РЕДАКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Розділ 6. Історія становлення видавничої справи в Україні
   6.1. Історичні та теоретичні основи функціонування редакційно-видавничої справи в Україні
   6.2. Українська видавнича діяльність Острозької друкарні
   6.3. Почаївська друкарня як передумова нової організації редакційно-видавничої справи
   6.4. Редакційно-видавнича діяльність Київської митрополії та друкарня Києво-Печерської лаври
   6.5. Видавнича діяльність друкарні Київського університету Св. Володимира
   6.6. Визначні українці - засновники видавничої справи
   6.6.1. Михайло Максимович - публіцист і фундатор розвитку книгодрукування
   6.6.2. Діяльність Тараса Шевченка як художника-ілюстратора
   6.6.3. Михайло Драгоманов - публіцист, редактор, видавець
    Запитання і завдання для самоконтролю
Розділ 7. Організація видавничої діяльності. Основні принципи редагування
   7.1. Видавнича діяльність та основні принципи редагування авторського тексту
   7.2. Особливості редагування журналістського тексту
   7.3. Порядок оформлення книжкового видання та етапи підготовки тексту до друкування
   7.4. Особливості видавничо-поліграфічного виконання підручників
    Запитання і завдання для самоконтролю
Розділ 8. Нормативно-правове регулювання видавничої справи в Україні. Інтелектуальна власність
   8.1. Нормативно-правове регулювання редакційно-видавничої справи
   8.2. Статут як основа діяльності видавничого підприємства
   8.3. Інтелектуальна власність: предмет, система і методи охорони авторського права
   8.4. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності
   8.5. Договір як основа інтелектуальної власності
    Запитання і завдання для самоконтролю
Рекомендована література
Словничок журналіста й видавцяІнвестування : підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова, О.Ю. Руденок, Д.В. Фірсов ; за ред. Л.О. Омелянович. - Київ : Знання, 2012. - 278 с. - ISBN 978-966-346-779-5. Інвестування : підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова, О.Ю. Руденок, Д.В. Фірсов ; за ред. Л.О. Омелянович. – Київ : Знання, 2012. – 278 с. – ISBN 978-966-346-779-5.

   


   У підручнику розкриваються теоретичні основи, сутність і закономірності функціонування інвестиційного процесу, основні елементи інвестиційного ринку та механізм його фун­кціонування. Висвітлено особливості розвитку інвестиційного процесу в Україні, різні форми і види ін­вестицій, етапи і складові інвестиційного проектування, управління реалізацією інвестиційних проектів, основи організаційно-правового регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності. До кожної теми додається навчальний тренінг, до складу якого входять тестові завдання і список рекомендованої літератури. У кінці книги наводяться практичні завдання до кожної теми і глосарій.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також економістам-практикам, яких цікавлять проблеми інвестування.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія сучасного світу: соціально-політична історія XV - початку XXІ століть : навч. посіб. / Ю.А. Горбань, Б.І. Білик, Л.В. Дячук та ін. ; за ред. Ю.А. Горбаня. - 4-те вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2012. - 438 с. - ISBN 978-617-07-0018-6. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV - початку XXІ століть : навч. посіб. / Ю.А. Горбань, Б.І. Білик, Л.В. Дячук та ін. ; за ред. Ю.А. Горбаня. – 4-те вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2012. – 438 с. – ISBN 978-617-07-0018-6.

   


   У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші події сві­тової історії від початку індустріальної епохи до наших днів. Голов­ний предмет вивчення - суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх багатовіковий культурно-цивілізаційний поступ, міжнародні та міждержавні відносини з їх зумовле­ністю й конкретними наслідками, етнонаціональні відносини. Посіб­ник дає широкомасштабне концептуальне бачення найважливіших проблем світової історії і буде сприяти формуванню у студентів нави­чок історичного мислення.
   Для студентів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТКультурологія : навч. посіб. / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький, Е.В. Германова де Діас. - Київ : Знання, 2012. - 494 с. - ISBN 978-966-346-986-7. Культурологія : навч. посіб. / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький, Е.В. Германова де Діас. – Київ : Знання, 2012. – 494 с. – ISBN 978-966-346-986-7.

   


   На широкому й різноманітному історико-теоретичному матеріалі розглядаються становлення та розвиток культурології як науково-навчальної дисципліни. Висвітлюється формоутворююча роль культурології у вивченні шляхів світової цивілізації та її складових, характеризуються методологічні засади різноманітних культурологічних підходів та концепцій у вирішенні історико-теоретичних проблем культурології. Основна увага приділяється висвітленню малодосліджених аспектів становлення та розвитку культурології. Акцентується увага на компаративістському показі науково різнопланових цивілізаційних галузей суспільного життя, які відіграли визначальну роль у становленні культурології як науки. При цьому приділяється увага питанням трансформації історико-культурологічної думки в Україні. Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи на базі діючих навчальних програм вивчення культурологічних дисциплін у вищому навчальному закладі.
   Для студентів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії та теорії культури.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМаркетингова товарна політика : підручник / Н.О. Криковцева, Л.Г. Саркісян, О.Ю. Біленький, Н.В. Кортєльова ; за ред. Н.О. Криковцевої. - Київ : Знання, 2012. - 183 с. - ISBN 978-966-346-758-0. Маркетингова товарна політика : підручник / Н.О. Криковцева, Л.Г. Саркісян, О.Ю. Біленький, Н.В. Кортєльова ; за ред. Н.О. Криковцевої. – Київ : Знання, 2012. – 183 с. – ISBN 978-966-346-758-0.

   


   У підручнику розглядаються загальні основи маркетингової товарної політики, теоретичні та практичні аспекти формування і реалізації її складових. Розкриваються особливості маркетингової концепції товару, його життєвого циклу, економічна сутність конкурентоспроможності товару з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Висвітлено основи концепції нового продукту в маркетинговій діяльності підприємства. За структурою підручник побудовано за модульним принципом, найбільш зручним для глибокого і повного засвоєння курсу. Виклад теоретичного матеріалу доповнено практикумом, в якому наводяться питання для співбесіди, теми рефератів, питання для діагностики рівня засвоєних знань, тести і практичні завдання.
   Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять проблеми маркетингової товарної політики.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМіжнародне публічне право : підручник / за ред. В.М. Репецького. - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2012. - 437 с. - ISBN 978-617-07-0041-4. Міжнародне публічне право : підручник / за ред. В.М. Репецького. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 437 с. – ISBN 978-617-07-0041-4.

   


   У підручнику розкрито основні положення курсу "Міжнародне публічне право", що включає розгляд поняття "міжнародне публічне право", його особливостей та історії; вивчення джерел, основних принципів і суб'єктів міжнародного права; аналіз змісту інституту міжнародно-пра­вової відповідальності; з'ясування змісту основних інститутів та галузей міжнародного публічного права: права міжнародних договорів, права між­народних організацій, міжнародно-правового статусу населення, між­народно-правового статусу території, міжнародного морського права, між­народного повітряного права, міжнародного космічного права, міжнародного права прав людини, міжнародного економічного права, міжнародного екологічного права, мирного вирішення міжнародних спорів, права міжнародної безпеки, міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Правознавство", "Міжнародне право", "Міжнародні відносини", та всіх, хто цікавиться проблемами міжнародного права.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПодаткове право : навч. посіб. / Я.В. Греца, В.І. Ярема, Ю.М. Бисага, М.В. Сідак. - Київ : Знання, 2012. - 389 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-727-6. Податкове право : навч. посіб. / Я.В. Греца, В.І. Ярема, Ю.М. Бисага, М.В. Сідак. – Київ : Знання, 2012. – 389 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-727-6.

   


   У навчальному посібнику розкривається правовий інститут податкового права на основі теоретико-правових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених та аналізу чинного податкового законодавства України. У загальній частині визначено основні поняття, принципи та методи податкового права, його систему та джерела. Розкрито механізм здійснення фінансового контролю за сплатою податків, а також поняття та види відповідальності за порушення податкового законодавства. Особлива частина присвячена системному аналізу податків та зборів, що сплачуються в Україні.
   Автори наголошують на основних проблемних питаннях правового регулювання сплати податків в Україні, наведені пропозиції для вдосконалення податкового законодавства України з використанням передового світового досвіду регулювання податкових правовідносин.
   Розрахований на викладачів та студентів юридичних вишів, практикуючих юристів, працівників органів податкової служби та платників податків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПодатковий облік та звітність : підручник / Ю.Б. Іванов, В.В. Карпова, О.Є. Найденко. - Київ : Знання, 2011. - 710 с. - (Харківському національному економічному університету 80 років). - ISBN 978-966-346-481-7. Податковий облік та звітність : підручник / Ю.Б. Іванов, В.В. Карпова, О.Є. Найденко. – Київ : Знання, 2011. – 710 с. – (Харківському національному економічному університету 80 років). – ISBN 978-966-346-481-7.

   


   У підручнику розглядаються теоретичні та методичні основи організації, практичні особливості ведення податкового обліку на підприємстві за основними податками і зборами, спільні сторони та суперечності між бухгалтерським і податковим обліком. Значна увага приділяється правилам ведення первинних документів та податкових регістрів, висвітленню загальних вимог, яких необхідно дотримуватися при складанні податкової звітності.
   Для студентів, які навчаються за напрямом "Фінанси та кредит". Книга буде корисною також аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, слухачам закладів післядипломної освіти, фахівцям-практикам, працівникам податкових установ, аудиторам, податковим консультантам.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПозичений чоловік : роман / Євген Гуцало. - Київ : Знання, 2012. - 383 с. - (Скарби української літератури). - ISBN 978-966-346-974-4. Позичений чоловік : роман / Євген Гуцало. – Київ : Знання, 2012. – 383 с. – (Скарби української літератури). – ISBN 978-966-346-974-4.

   


   Роман "Позичений чоловік" поєднує у собі анекдот, небилицю, містифікацію, бурлеск і є зухвалою спробою письменника у фантастичній, жартівливій формі розповісти про повсякденне життя сучасної людини. В основі сюжету вигадана історія про те, як жінка позичила іншій жінці на місяць свого чоловіка. Навколо головного героя роману Хоми Прищепи - "дивака і характерника, гуманіста і пройдисвіта, джигуна і мудреця" - розгортається каскад неймовірних пригод. Та, захоплюючись несподіваними поворотами сюжету, кумедними ситуаціями, в які потрапляє наш герой, ми розуміємо, що насправді головною дійовою особою в романі є дух українства, українська вдача. Вражає мова, якою написано роман, - неперевершена й органічна, сповнена неповторних прислів'їв та приказок, діалектизмів та словотворів, мова розмаїта й незнищенна, як незнищенні уява й талант нашого народу.
   Теорія статистики : підручник / Н.В. Ковтун. - Київ : Знання, 2012. - 399 с. - ISBN 978-966-346-651-4. Теорія статистики : підручник / Н.В. Ковтун. – Київ : Знання, 2012. – 399 с. – ISBN 978-966-346-651-4.

   


   Розглядаються методологічні засади та основні методичні прийоми статистичного дослідження. Відповідно до програми навчальної дисципліни "Теорія статистики" послідовно розкриваються історія зародження статистики, статистичне спо­стереження, зведення та групування, аналіз рядів розподілу та рядів динаміки, вибірковий метод, індексний метод та статистичне вивчення взаємозв'язків. Висвітлення теоретичного матеріалу ілюструється значною кількістю прикладів, розрахунків, таблиць, графіків та розв'язанням типових задач. У кінці книги наведено ключові поняття та терміни, список використаної та рекомендованої літератури і предметний покажчик. У додатках подано Закон України "Про державну статистику" та таблиці значень різних критеріїв, необхідних для здійснення розрахунків.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також економістам-практикам.

СТИСЛИЙ ЗМІСТТоварознавство продовольчих товарів : підручник / І.В. Сирохман. - Київ : Знання, 2012. - 471 с. - ISBN 978-617-07-0038-4. Товарознавство продовольчих товарів : підручник / І.В. Сирохман. – Київ : Знання, 2012. – 471 с. – ISBN 978-617-07-0038-4.

   


   Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні матеріали та основні нормативні документи, пов'язані з класифікацією, вимогами до якості, пакуванням, маркуванням, зберіганням продовольчих товарів. Враховано також вимоги нових державних стандартів, технічних умов, підзаконних актів, зміни в асортименті певних груп і видів товарів.
   Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів III i IV рівнів акредитації спеціальностей економічно-комерційного та управлінського спрямування, а також напрямів "Товарознавство і торговельне підприємництво", "Готельно-ресторанна справа", "Харчові технології та інженерія". Книга буде корисною також науковцям і спеціалістам-практикам, яких цікавлять питання загального товарознавства.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїнське народне декоративне мистецтво : навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. - Київ : Знання, 2012. - 342 с., ХХХІІ с., кольор. іл. - ISBN 978-966-346-600-2. Українське народне декоративне мистецтво : навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 342 с., ХХХІІ с., кольор. іл. – ISBN 978-966-346-600-2.

   


   Чи знаєте ви історію українського народного декоративного мистецтва? Звідки пішли його витоки і в чому виявляється його самобутність? Які особливості розвитку українського народного мистецтва за кордоном? На ці та інші запитання дасть відповідь запропонований навчальний посібник. У ньому також проаналізовано основні вироби народного декоративного мистецтва (художні тканини, килими, одяг, вишивку, в'язання тощо) як невід'ємної складової національної духовно-мистецької культури українського народу. Окремий розділ присвячено народному декоративному мистецтву Українського Полісся - одного з найунікальніших регіонів слов'ян­ського світу. Подано відомості про народне мистецтво українців у близькому й далекому зарубіжжі.
   Для студентів і викладачів мистецьких, педагогічних, гуманітарних факультетів ВНЗ, учнів художніх педагогічних училищ, професійно-технічних навчальних закла­дів художнього профілю. Посібник може бути корисним для викладачів і учнів коледжів, ліцеїв, гімназій, шкіл, керівників мистецьких студій і гуртків, музей­них працівників, організаторів туристичної діяльності, а також усіх, хто цікавиться українським народним декоративним мистецтвом.

СТИСЛИЙ ЗМІСТФінанси підприємств : навч. посіб. / Н.Б. Ярошевич. - Київ : Знання, 2012. - 341 с. - ISBN 978-966-346-685-9. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н.Б. Ярошевич. – Київ : Знання, 2012. – 341 с. – ISBN 978-966-346-685-9.

   


   У навчальному посібнику розглянуто економічний зміст і організацію фінансів підприємств, формування капіталу підприємств. Висвітлено фінансове забезпечення відтворення необоротних активів, організацію оборотних активів, склад витрат і джерел їх фінансування. Показано доходи та грошові надхо­дження підприємств, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, оцінювання фінансового стану підприємств, фінансове планування на підприємствах, організацію грошових розрахунків, а також охарактеризовано кредитування, фінансову санацію і банкрутство підприємств.
   Призначено для студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів, а також усіх, хто цікавиться цією темою.

СТИСЛИЙ ЗМІСТФінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / А.М. Штангрет, В.В. Шляхетко, О.Б. Волович, І.В. Зубрей. - Київ : Знання, 2012. - 374 с. - ISBN 978-966-346-715-3. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / А.М. Штангрет, В.В. Шляхетко, О.Б. Волович, І.В. Зубрей. – Київ : Знання, 2012. – 374 с. – ISBN 978-966-346-715-3.

   


   У навчальному посібнику розглянуто природу та причини виникнення кризових явищ у діяльності підприємницьких структур, розкрито сутність фінансової санації підприємств, порядок її здійснення, завдання контролінгу та санаційного аудиту, охарактеризовано фінансові джерела санації та принципи державної підтримки, визначено пріоритети проведення санаційної реструк­туризації, узагальнено особливості проведення процедури оцінки майна. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодав­ства та практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів.
   Для студентів економічних спеціальностей, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, працівників підприємницьких і фінансових структур, банків, викладачів, аспірантів і магістрів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex