Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у вересні 2012 року.Валютні операції : навч. посіб. / Л.П. Петрашко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2012. - 271 с. - ISBN 978-966-346-972-0 Валютні операції : навч. посіб. / Л.П. Петрашко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – ISBN 978-966-346-972-0

   


   Пропонований навчальний посібник підготовлено на основі багаторічного досвіду викладання студентам Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана курсу "Управління міжнародним бізнесом". У посібнику висвітлено ключові терміни і поняття курсу "Валютні операції", особливості підготовки, проведення й регулювання таких операцій. Посібник устаткований необхідними поясненнями, коментарями, таблицями, рисунками, іншими пізнавальними матеріалами, що стануть у нагоді як тим, хто вже обізнаний з валютними операціями та міжнародним грошовим обігом, так і для початківців, які ще не мають достатнього досвіду. До кожної теми додається список рекомендованої літератури. У кінці книги наведено тести для самостійного контролю вивченого матеріалу. Друге видання перероблене і доповнене відповідно до чинного законодавства.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів ВНЗ, працівників банківської сфери.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / за ред. Г.В. Назарової. - Київ : Знання, 2012. - 573 с. - ISBN 978-966-346-553-1. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / за ред. Г.В. Назарової. – Київ : Знання, 2012. – 573 с. – ISBN 978-966-346-553-1.

   


   У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні питання формування, регулювання та розвитку соціально-трудових відносин. Розкрито сутність і систему соціально-трудових відносин в Україні, роль держави, профспілок і роботодавців у соціальному діалозі, їх вплив на вдосконалення відносин у сфері праці. Значну увагу приділено чинникам розвитку та якісним показникам соціально-трудових відносин, міжнародному досвіду оптимізації відносин у соціально-трудовій сфері, діяльності Міжнародної організації праці.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде також корисною науковцям, економістам-практикам, усім, хто прагне мати сучасні знання з питань економіки праці та соціально-трудових відносин.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономіка та організація виробництва : навч. посіб. / З.М. Скибінська, Т.Т. Гринів. - Київ : Знання, 2012. - 299 с. - ISBN 978-617-07-0035-3. Економіка та організація виробництва : навч. посіб. / З.М. Скибінська, Т.Т. Гринів. – Київ : Знання, 2012. – 299 с. – ISBN 978-617-07-0035-3.

   


   У навчальному посібнику розглянуто основи організації виробництва, а також економічне підґрунтя ефективного функціонування підприємств у сучасній системі господарювання. Висвітлено питання ефективності використання необоротних та оборотних активів підприємства, особливостей добору персоналу та оплати праці, ціноутворення, собівартості продукції, інвестицій, фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, а також методи організації виробництва.
   Для студентів економічних та неекономічних спеціальностей, викладачів вищих закладів освіти, керівників виробничих підприємств та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія. Макроекономіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - Київ : Знання, 2012. - 206 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-617-07-0017-9. Економічна теорія. Макроекономіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 206 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-617-07-0017-9.

   


   У підручнику розкриваються найважливіші відомості з теорії функціонування та розвитку сучасних макроекономічних систем. Висвітлено кейнсіанські та неокласичні підходи до проблем макро­економічної рівноваги, нестабільності, циклічності та зростання. Товарний­ ринок, грошовий ринок і ринок праці розглядаються як головні і взаємопов'язані складові макроекономічної системи. Значну увагу приділено особливостям та інструментам грошово-кредитної та фінансової політики держави. До кожного розділу додаються необхідні таблиці, схеми, графіки, контрольні запитання і завдання, список рекомендованої літератури, що забезпечує можливість використання сучасних освітніх технологій.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія. Міжнародна економіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - Київ : Знання, 2012. - 143 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-945-4. Економічна теорія. Міжнародна економіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 143 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-945-4.

   


   У підручнику розглянуто політекономічні аспекти економічної теорії як фундаментальної економічної науки. Охарактеризовано теоретичний та практичний виміри таких базових економічних понять і категорій, як економічна система, потреби, власність, підприємництво, товар, ринок, гроші, капітал, заробітна плата, прибуток, відсоток, підприємницький дохід, рента. Акцентовано увагу на етапах еволюції та особливостях сучасної ринкової системи, процесах національного відтворення та розвитку світового господарства в умовах глобалізації. Підручник устаткований необхідними моделями, табли­цями, рисунками, містить перелік основних термінів і понять, контрольні запитання і завдання, що забезпечує можливість використання сучасних освітніх технологій.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, державних службовців, підприємців та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія. Мікроекономіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - Київ : Знання, 2012. - 134 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-921-8. Економічна теорія. Мікроекономіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 134 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-921-8.

   


   Викладено найважливіші положення мікроекономіки як відносно самостійної складової економічної теорії. Аналізується система економічних відносин між основними суб'єктами господарювання. Розглядаються основи поведінки споживача, теорії фірми, типи ринкових структур, ринки факторів виробництва, загальна економічна рівновага, мікроекономічні аспекти державного регулювання. Особливу увагу приділено передумовам і напрямам максимізації загальної корисності споживача та прибутку фірми. До кожного розділу додаються таблиці, рисунки, схеми, графіки, контрольні запитання і завдання, список рекомендованої літератури, що робить підручник інформаційно насиченим і полегшує засвоєння досить складного теоретичного матеріалу.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців, підприємців та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія. Національна економіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - Київ : Знання, 2012. - 270 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-944-7. Економічна теорія. Національна економіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 270 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-944-7.

   


   У підручнику розглянуто етапи еволюції національної економіки, її сучасний зміст і основні структурні характеристики, закономірності функціонування та розвитку окремих складових національної економіки на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях, напрями та механізми їх державного регулювання. Увага акцентується на особливостях, конкурентних перевагах і проблемах національної економіки України, імперативах її випереджального розвитку в умовах глоба­лізації. Книга устаткована необхідними моделями, таблицями, рисунками, містить перелік основних термінів і понять, контрольні запитання­ та завдання, що забезпечує можливість використання сучасних освітніх технологій.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців, підприємців та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЖурналістика та основи редакторської майстерності : навч. посіб. / В.О. Жадько. - Київ : Знання, 2012. - 271 с. - ISBN 978-966-346-909-6. Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посіб. / В.О. Жадько. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – ISBN 978-966-346-909-6.

   


   Посібник складається з двох частин, де журналістика і редакторська майстерність розглядаються як важливий складник масової комунікації, журналістські жанри - як форми комунікативного процесу. Розкриваються методи роботи в галузі журналістики, її значення у суспільному житті: роль і місце журналіста у системі ЗМІ загалом та в редакційному колективі зокрема; питання соціологічного вивчення аудиторії та масової роботи редакцій; ефективність та дієвість журналістських виступів; проблеми журналістської майстерності та журналістської етики тощо. Розділ "Основи редакторської майстерності" знайомить студентів із характером та особливостями їхнього майбутнього фаху, професіональної вправності. До кожного розділу подаються запитання і завдання для самоконтролю, у кінці посібника наводяться література і словничок.
   Для студентів факультетів і відділень журналістики та української філології, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, молодих працівників ЗМІ.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІнвестування : підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова, О.Ю. Руденок, Д.В. Фірсов ; за ред. Л.О. Омелянович. - Київ : Знання, 2012. - 278 с. - ISBN 978-966-346-779-5. Інвестування : підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова, О.Ю. Руденок, Д.В. Фірсов ; за ред. Л.О. Омелянович. – Київ : Знання, 2012. – 278 с. – ISBN 978-966-346-779-5.

   


   У підручнику розкриваються теоретичні основи, сутність і закономірності функціонування інвестиційного процесу, основні елементи інвестиційного ринку та механізм його фун­кціонування. Висвітлено особливості розвитку інвестиційного процесу в Україні, різні форми і види ін­вестицій, етапи і складові інвестиційного проектування, управління реалізацією інвестиційних проектів, основи організаційно-правового регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності. До кожної теми додається навчальний тренінг, до складу якого входять тестові завдання і список рекомендованої літератури. У кінці книги наводяться практичні завдання до кожної теми і глосарій.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також економістам-практикам, яких цікавлять проблеми інвестування.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія сучасного світу: соціально-політична історія XV - початку XXІ століть : навч. посіб. / Ю.А. Горбань, Б.І. Білик, Л.В. Дячук та ін. ; за ред. Ю.А. Горбаня. - 4-те вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2012. - 438 с. - ISBN 978-617-07-0018-6. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV - початку XXІ століть : навч. посіб. / Ю.А. Горбань, Б.І. Білик, Л.В. Дячук та ін. ; за ред. Ю.А. Горбаня. – 4-те вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2012. – 438 с. – ISBN 978-617-07-0018-6.

   


   У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші події сві­тової історії від початку індустріальної епохи до наших днів. Голов­ний предмет вивчення - суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх багатовіковий культурно-цивілізаційний поступ, міжнародні та міждержавні відносини з їх зумовле­ністю й конкретними наслідками, етнонаціональні відносини. Посіб­ник дає широкомасштабне концептуальне бачення найважливіших проблем світової історії і буде сприяти формуванню у студентів нави­чок історичного мислення.
   Для студентів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТКультурологія : навч. посіб. / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький, Е.В. Германова де Діас. - Київ : Знання, 2012. - 494 с. - ISBN 978-966-346-986-7. Культурологія : навч. посіб. / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький, Е.В. Германова де Діас. – Київ : Знання, 2012. – 494 с. – ISBN 978-966-346-986-7.

   


   На широкому й різноманітному історико-теоретичному матеріалі розглядаються становлення та розвиток культурології як науково-навчальної дисципліни. Висвітлюється формоутворююча роль культурології у вивченні шляхів світової цивілізації та її складових, характеризуються методологічні засади різноманітних культурологічних підходів та концепцій у вирішенні історико-теоретичних проблем культурології. Основна увага приділяється висвітленню малодосліджених аспектів становлення та розвитку культурології. Акцентується увага на компаративістському показі науково різнопланових цивілізаційних галузей суспільного життя, які відіграли визначальну роль у становленні культурології як науки. При цьому приділяється увага питанням трансформації історико-культурологічної думки в Україні. Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи на базі діючих навчальних програм вивчення культурологічних дисциплін у вищому навчальному закладі.
   Для студентів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії та теорії культури.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМаркетингова товарна політика : підручник / Н.О. Криковцева, Л.Г. Саркісян, О.Ю. Біленький, Н.В. Кортєльова ; за ред. Н.О. Криковцевої. - Київ : Знання, 2012. - 183 с. - ISBN 978-966-346-758-0. Маркетингова товарна політика : підручник / Н.О. Криковцева, Л.Г. Саркісян, О.Ю. Біленький, Н.В. Кортєльова ; за ред. Н.О. Криковцевої. – Київ : Знання, 2012. – 183 с. – ISBN 978-966-346-758-0.

   


   У підручнику розглядаються загальні основи маркетингової товарної політики, теоретичні та практичні аспекти формування і реалізації її складових. Розкриваються особливості маркетингової концепції товару, його життєвого циклу, економічна сутність конкурентоспроможності товару з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Висвітлено основи концепції нового продукту в маркетинговій діяльності підприємства. За структурою підручник побудовано за модульним принципом, найбільш зручним для глибокого і повного засвоєння курсу. Виклад теоретичного матеріалу доповнено практикумом, в якому наводяться питання для співбесіди, теми рефератів, питання для діагностики рівня засвоєних знань, тести і практичні завдання.
   Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять проблеми маркетингової товарної політики.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМіжнародне публічне право : підручник / за ред. В.М. Репецького. - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2012. - 437 с. - ISBN 978-617-07-0041-4. Міжнародне публічне право : підручник / за ред. В.М. Репецького. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 437 с. – ISBN 978-617-07-0041-4.

   


   У підручнику розкрито основні положення курсу "Міжнародне публічне право", що включає розгляд поняття "міжнародне публічне право", його особливостей та історії; вивчення джерел, основних принципів і суб'єктів міжнародного права; аналіз змісту інституту міжнародно-пра­вової відповідальності; з'ясування змісту основних інститутів та галузей міжнародного публічного права: права міжнародних договорів, права між­народних організацій, міжнародно-правового статусу населення, між­народно-правового статусу території, міжнародного морського права, між­народного повітряного права, міжнародного космічного права, міжнародного права прав людини, міжнародного економічного права, міжнародного екологічного права, мирного вирішення міжнародних спорів, права міжнародної безпеки, міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Правознавство", "Міжнародне право", "Міжнародні відносини", та всіх, хто цікавиться проблемами міжнародного права.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

Вступ
Розділ 1. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
   1.1. Поняття міжнародного права
   1.2. Особливості міжнародного права
   1.3. Функції міжнародного права
   1.4. Природа юридично обов'язкової сили міжнародного права
   1.5. Співвідношення міжнародного і національного права
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 2. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ЙОГО НАУКИ
   2.1. Історичні аспекти в дослідженні міжнародного права
   2.2. Докласичне міжнародне право
   2.3. Класичне міжнародне право
   2.4. Сучасне міжнародне право
   2.5. Історія міжнародно-правової діяльності та науки міжнародного права в Україні
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 3. НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
   3.1. Поняття особливості та структура норм міжнародного права.
   3.2. Види норм міжнародного права
   3.3. Кодифікація норм міжнародного права та їх прогресивний розвиток
   3.4. Імплементація норм міжнародного права
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
   4.1. Поняття, ознаки та суть основних принципів міжнародного права
   4.2. Принцип незастосування сили або погрози силою
   4.3. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів
   4.4. Принцип суверенної рівності держав
   4.5. Принцип невтручання у внутрішні справи
   4.6. Принцип територіальної цілісності
   4.7. Принцип непорушності кордонів
   4.8. Принцип поваги прав і основних свобод людини
   4.9. Принцип рівноправності та самовизначення народів
   4.10. Принцип співробітництва
   4.11. Принцип добросовісного виконання зобов'язань за міжнародним правом
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 5. СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
   5.1. Поняття суб'єкта міжнародного права
   5.2. Держава - основний суб'єкт міжнародного права
   5.3. Міжнародна правосуб'єктність народів та націй, що борються за незалежність
   5.4. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій
   5.5. Міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
   5.6. Міжнародна правосуб'єктність інших учасників міжнародних відносин
   5.7. Визнання в міжнародному праві
   5.8. Правонаступництво в міжнародному праві
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 6. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
   6.1. Поняття та види джерел міжнародного права
   6.2. Міжнародний договір - головне джерело сучасного міжнародного права
   6.3. Міжнародний звичай
   6.4. Загальні принципи права
   6.5. Судові рішення і доктрина міжнародного права
   6.6. Інші можливі джерела міжнародного права
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 7. ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
   7.1. Загальна характеристика міжнародно-правової відповідальності. Міжнародно-правові відносини відповідальності. Юридичні підстави міжнародно-правової відповідальності
   7.2. Міжнародне протиправне діяння як фактична під­става міжнародно-правової відповідальності
   7.3. Види міжнародних правопорушень
   7.4. Обставини, що виключають міжнародну протиправ­-ність
   7.5. Реалізація міжнародно-правової відповідальності
   7.6. Особливості відповідальності міжнародних органі- зацій
   7.7. Санкції та контрзаходи
   7.8. Відповідальність суб'єктів міжнародного права за шкідливі наслідки дій, не заборонених міжнародним правом
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 8. НАСЕЛЕННЯ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
   8.1. Поняття населення в міжнародному праві
   8.2. Міжнародно-правові питання громадянства
   8.3. Правовий статус іноземців
   8.4. Правовий статус осіб без громадянства
   8.5. Особливості правового статусу осіб, що володіють множинним громадянством
   8.6. Міжнародно-правовий статус прав біженців
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 9. МИРНЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
   9.1. Поняття та види міжнародних спорів
   9.2. Система мирних засобів вирішення спорів
   9.3. Механізми вирішення спорів міжнародних органі- зацій
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 10. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
   10.1. Поняття права міжнародних договорів
   10.2. Сторони в міжнародних договорах
   10.3. Укладення міжнародних договорів
   10.4. Дія міжнародного договору
   10.5. Умови дійсності та недійсності міжнародного дого- вору
   10.6. Припинення договорів і призупинення їх дії
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 11. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ
   11.1. Становлення системи міжнародного захисту прав людини
   11.2. Поняття та зміст міжнародно-правового захисту прав людини
   11.3. Кодифікація міжнародного права прав людини
   11.4. Класифікація основних прав і свобод людини
   11.5. Механізми міжнародного контролю у сфері забезпе­чення прав і свобод людини
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 12. ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН
   12.1. Поняття і система права зовнішніх зносин
   12.2. Дипломатичне право
   12.3. Право спеціальних місій
   12.4. Консульське право
   12.5. Дипломатичне право міжнародних організацій
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 13. ТЕРИТОРІЯ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
   13.1. Поняття і види територій у міжнародному праві
   13.2. Юридична природа та склад державної території
   13.3. Державні кордони
   13.4. Правові підстави зміни державної території
   13.5. Правовий режим використання міжнародних рік
   13.6. Міжнародно-правовий режим Арктики і Антарк-тики
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 14. МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО
   14.1. Поняття і головні риси міжнародного морського права
   14.2. Морські простори, що знаходяться під суверенітетом та юрисдикцією прибережної держави
   14.3. Міжнародно-правовий режим відкритого моря
   14.4. Інші морські простори
   14.5. Міжнародний інституційний механізм у галузі мореплавства й експлуатації морських просторів Світового океану
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 15. МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ ПРАВО
   15.1. Поняття, джерела та принципи міжнародного повітряного права
   15.2. Правовий режим повітряного простору
   15.3. Безпека цивільної авіації та відповідальність у міжнародному повітряному праві
   15.4. Міжнародні організації в галузі цивільної авіації
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 16. МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО
   16.1. Поняття, джерела та суб'єкти міжнародного косміч­ного права
   16.2. Міжнародно-правовий режим космічного простору та небесних тіл
   16.3. Міжнародно-правовий статус космічних об'єктів
   16.4. Правовий режим космонавтів
   16.5. Відповідальність у міжнародному космічному праві
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 17. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
   17.1. Поняття галузі права міжнародних організацій та її джерела
   17.2. Поняття та ознаки міжнародної міждержавної організації
   17.3. Класифікація міжнародних міждержавних органі- зацій
   17.4. Внутрішньоорганізаційний механізм (ВОМ). Класифікація органів міжнародної організації
   17.5. Акти міжнародної організації
   17.6. Організація Об'єднаних Націй (ООН)
   17.7. Рада Європи
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 18. МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
   18.1. Загальна характеристика міжнародного кримінального права та його місце в системі міжнародного права
   18.2. Поняття міжнародних злочинів
   18.3. Міжнародні кримінальні суди і трибунали та їх юрисдикція
   18.4. Міжнародний організаційно-правовий механізм боротьби зі злочинністю
   18.5. Екстрадиція у міжнародному кримінальному праві
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 19. ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
   19.1. Поняття права міжнародної безпеки
   19.2. Поняття та ознаки системи колективної безпеки і системи колективної самооборони
   19.3. Універсальна система колективної безпеки в рам­ках ООН
   19.4. Регіональні системи колективної безпеки
   19.5. Правове регулювання індивідуального застосування сили
   19.6. Правове регулювання роззброєння та обмеження озброєнь
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 20. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО
   20.1. Поняття міжнародного гуманітарного права, його принципи та джерела
   20.2. Поняття війни та збройного конфлікту
   20.3. Сторони та учасники збройного конфлікту
   20.4. Міжнародно-правовий захист жертв війни
   20.5. Засоби та методи ведення війни
   20.6. Нейтралітет під час війни
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 21. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
   21.1. Поняття, предмет і джерела міжнародного права навколишнього середовища
   21.2. Формування міжнародного права навколишнього середовища
   21.3. Принципи міжнародного права навколишнього середовища
   21.4. Міжнародно-правове регулювання подолання глобальних екологічних проблем
   21.5. Міжнародні організації та установи, що діють у сфері охорони навколишнього середовища
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована література
Розділ 22. МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО
   22.1. Поняття, предмет та система міжнародного економічного права
   22.2. Джерела міжнародного економічного права
   22.3. Принципи міжнародного економічного права
   22.4. Суб'єкти міжнародного економічного права
   22.5. Основні галузі міжнародного економічного права
   Запитання для самоконтролю
   Рекомендована літератураПодаткове право : навч. посіб. / Я.В. Греца, В.І. Ярема, Ю.М. Бисага, М.В. Сідак. - Київ : Знання, 2012. - 389 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-727-6. Податкове право : навч. посіб. / Я.В. Греца, В.І. Ярема, Ю.М. Бисага, М.В. Сідак. – Київ : Знання, 2012. – 389 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-727-6.

   


   У навчальному посібнику розкривається правовий інститут податкового права на основі теоретико-правових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених та аналізу чинного податкового законодавства України. У загальній частині визначено основні поняття, принципи та методи податкового права, його систему та джерела. Розкрито механізм здійснення фінансового контролю за сплатою податків, а також поняття та види відповідальності за порушення податкового законодавства. Особлива частина присвячена системному аналізу податків та зборів, що сплачуються в Україні.
   Автори наголошують на основних проблемних питаннях правового регулювання сплати податків в Україні, наведені пропозиції для вдосконалення податкового законодавства України з використанням передового світового досвіду регулювання податкових правовідносин.
   Розрахований на викладачів та студентів юридичних вишів, практикуючих юристів, працівників органів податкової служби та платників податків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПодатковий облік та звітність : підручник / Ю.Б. Іванов, В.В. Карпова, О.Є. Найденко. - Київ : Знання, 2011. - 710 с. - (Харківському національному економічному університету 80 років). - ISBN 978-966-346-481-7. Податковий облік та звітність : підручник / Ю.Б. Іванов, В.В. Карпова, О.Є. Найденко. – Київ : Знання, 2011. – 710 с. – (Харківському національному економічному університету 80 років). – ISBN 978-966-346-481-7.

   


   У підручнику розглядаються теоретичні та методичні основи організації, практичні особливості ведення податкового обліку на підприємстві за основними податками і зборами, спільні сторони та суперечності між бухгалтерським і податковим обліком. Значна увага приділяється правилам ведення первинних документів та податкових регістрів, висвітленню загальних вимог, яких необхідно дотримуватися при складанні податкової звітності.
   Для студентів, які навчаються за напрямом "Фінанси та кредит". Книга буде корисною також аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, слухачам закладів післядипломної освіти, фахівцям-практикам, працівникам податкових установ, аудиторам, податковим консультантам.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПозичений чоловік : роман / Євген Гуцало. - Київ : Знання, 2012. - 383 с. - (Скарби української літератури). - ISBN 978-966-346-974-4. Позичений чоловік : роман / Євген Гуцало. – Київ : Знання, 2012. – 383 с. – (Скарби української літератури). – ISBN 978-966-346-974-4.

   


   Роман "Позичений чоловік" поєднує у собі анекдот, небилицю, містифікацію, бурлеск і є зухвалою спробою письменника у фантастичній, жартівливій формі розповісти про повсякденне життя сучасної людини. В основі сюжету вигадана історія про те, як жінка позичила іншій жінці на місяць свого чоловіка. Навколо головного героя роману Хоми Прищепи - "дивака і характерника, гуманіста і пройдисвіта, джигуна і мудреця" - розгортається каскад неймовірних пригод. Та, захоплюючись несподіваними поворотами сюжету, кумедними ситуаціями, в які потрапляє наш герой, ми розуміємо, що насправді головною дійовою особою в романі є дух українства, українська вдача. Вражає мова, якою написано роман, - неперевершена й органічна, сповнена неповторних прислів'їв та приказок, діалектизмів та словотворів, мова розмаїта й незнищенна, як незнищенні уява й талант нашого народу.
   Теорія статистики : підручник / Н.В. Ковтун. - Київ : Знання, 2012. - 399 с. - ISBN 978-966-346-651-4. Теорія статистики : підручник / Н.В. Ковтун. – Київ : Знання, 2012. – 399 с. – ISBN 978-966-346-651-4.

   


   Розглядаються методологічні засади та основні методичні прийоми статистичного дослідження. Відповідно до програми навчальної дисципліни "Теорія статистики" послідовно розкриваються історія зародження статистики, статистичне спо­стереження, зведення та групування, аналіз рядів розподілу та рядів динаміки, вибірковий метод, індексний метод та статистичне вивчення взаємозв'язків. Висвітлення теоретичного матеріалу ілюструється значною кількістю прикладів, розрахунків, таблиць, графіків та розв'язанням типових задач. У кінці книги наведено ключові поняття та терміни, список використаної та рекомендованої літератури і предметний покажчик. У додатках подано Закон України "Про державну статистику" та таблиці значень різних критеріїв, необхідних для здійснення розрахунків.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також економістам-практикам.

СТИСЛИЙ ЗМІСТТоварознавство продовольчих товарів : підручник / І.В. Сирохман. - Київ : Знання, 2012. - 471 с. - ISBN 978-617-07-0038-4. Товарознавство продовольчих товарів : підручник / І.В. Сирохман. – Київ : Знання, 2012. – 471 с. – ISBN 978-617-07-0038-4.

   


   Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні матеріали та основні нормативні документи, пов'язані з класифікацією, вимогами до якості, пакуванням, маркуванням, зберіганням продовольчих товарів. Враховано також вимоги нових державних стандартів, технічних умов, підзаконних актів, зміни в асортименті певних груп і видів товарів.
   Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів III i IV рівнів акредитації спеціальностей економічно-комерційного та управлінського спрямування, а також напрямів "Товарознавство і торговельне підприємництво", "Готельно-ресторанна справа", "Харчові технології та інженерія". Книга буде корисною також науковцям і спеціалістам-практикам, яких цікавлять питання загального товарознавства.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїнське народне декоративне мистецтво : навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. - Київ : Знання, 2012. - 342 с., ХХХІІ с., кольор. іл. - ISBN 978-966-346-600-2. Українське народне декоративне мистецтво : навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 342 с., ХХХІІ с., кольор. іл. – ISBN 978-966-346-600-2.

   


   Чи знаєте ви історію українського народного декоративного мистецтва? Звідки пішли його витоки і в чому виявляється його самобутність? Які особливості розвитку українського народного мистецтва за кордоном? На ці та інші запитання дасть відповідь запропонований навчальний посібник. У ньому також проаналізовано основні вироби народного декоративного мистецтва (художні тканини, килими, одяг, вишивку, в'язання тощо) як невід'ємної складової національної духовно-мистецької культури українського народу. Окремий розділ присвячено народному декоративному мистецтву Українського Полісся - одного з найунікальніших регіонів слов'ян­ського світу. Подано відомості про народне мистецтво українців у близькому й далекому зарубіжжі.
   Для студентів і викладачів мистецьких, педагогічних, гуманітарних факультетів ВНЗ, учнів художніх педагогічних училищ, професійно-технічних навчальних закла­дів художнього профілю. Посібник може бути корисним для викладачів і учнів коледжів, ліцеїв, гімназій, шкіл, керівників мистецьких студій і гуртків, музей­них працівників, організаторів туристичної діяльності, а також усіх, хто цікавиться українським народним декоративним мистецтвом.

СТИСЛИЙ ЗМІСТФінанси підприємств : навч. посіб. / Н.Б. Ярошевич. - Київ : Знання, 2012. - 341 с. - ISBN 978-966-346-685-9. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н.Б. Ярошевич. – Київ : Знання, 2012. – 341 с. – ISBN 978-966-346-685-9.

   


   У навчальному посібнику розглянуто економічний зміст і організацію фінансів підприємств, формування капіталу підприємств. Висвітлено фінансове забезпечення відтворення необоротних активів, організацію оборотних активів, склад витрат і джерел їх фінансування. Показано доходи та грошові надхо­дження підприємств, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, оцінювання фінансового стану підприємств, фінансове планування на підприємствах, організацію грошових розрахунків, а також охарактеризовано кредитування, фінансову санацію і банкрутство підприємств.
   Призначено для студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів, а також усіх, хто цікавиться цією темою.

СТИСЛИЙ ЗМІСТФінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / А.М. Штангрет, В.В. Шляхетко, О.Б. Волович, І.В. Зубрей. - Київ : Знання, 2012. - 374 с. - ISBN 978-966-346-715-3. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / А.М. Штангрет, В.В. Шляхетко, О.Б. Волович, І.В. Зубрей. – Київ : Знання, 2012. – 374 с. – ISBN 978-966-346-715-3.

   


   У навчальному посібнику розглянуто природу та причини виникнення кризових явищ у діяльності підприємницьких структур, розкрито сутність фінансової санації підприємств, порядок її здійснення, завдання контролінгу та санаційного аудиту, охарактеризовано фінансові джерела санації та принципи державної підтримки, визначено пріоритети проведення санаційної реструк­туризації, узагальнено особливості проведення процедури оцінки майна. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодав­ства та практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів.
   Для студентів економічних спеціальностей, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, працівників підприємницьких і фінансових структур, банків, викладачів, аспірантів і магістрів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex