Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у вересні 2012 року.Валютні операції : навч. посіб. / Л.П. Петрашко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2012. - 271 с. - ISBN 978-966-346-972-0 Валютні операції : навч. посіб. / Л.П. Петрашко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – ISBN 978-966-346-972-0

   


   Пропонований навчальний посібник підготовлено на основі багаторічного досвіду викладання студентам Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана курсу "Управління міжнародним бізнесом". У посібнику висвітлено ключові терміни і поняття курсу "Валютні операції", особливості підготовки, проведення й регулювання таких операцій. Посібник устаткований необхідними поясненнями, коментарями, таблицями, рисунками, іншими пізнавальними матеріалами, що стануть у нагоді як тим, хто вже обізнаний з валютними операціями та міжнародним грошовим обігом, так і для початківців, які ще не мають достатнього досвіду. До кожної теми додається список рекомендованої літератури. У кінці книги наведено тести для самостійного контролю вивченого матеріалу. Друге видання перероблене і доповнене відповідно до чинного законодавства.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів ВНЗ, працівників банківської сфери.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / за ред. Г.В. Назарової. - Київ : Знання, 2012. - 573 с. - ISBN 978-966-346-553-1. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / за ред. Г.В. Назарової. – Київ : Знання, 2012. – 573 с. – ISBN 978-966-346-553-1.

   


   У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні питання формування, регулювання та розвитку соціально-трудових відносин. Розкрито сутність і систему соціально-трудових відносин в Україні, роль держави, профспілок і роботодавців у соціальному діалозі, їх вплив на вдосконалення відносин у сфері праці. Значну увагу приділено чинникам розвитку та якісним показникам соціально-трудових відносин, міжнародному досвіду оптимізації відносин у соціально-трудовій сфері, діяльності Міжнародної організації праці.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде також корисною науковцям, економістам-практикам, усім, хто прагне мати сучасні знання з питань економіки праці та соціально-трудових відносин.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономіка та організація виробництва : навч. посіб. / З.М. Скибінська, Т.Т. Гринів. - Київ : Знання, 2012. - 299 с. - ISBN 978-617-07-0035-3. Економіка та організація виробництва : навч. посіб. / З.М. Скибінська, Т.Т. Гринів. – Київ : Знання, 2012. – 299 с. – ISBN 978-617-07-0035-3.

   


   У навчальному посібнику розглянуто основи організації виробництва, а також економічне підґрунтя ефективного функціонування підприємств у сучасній системі господарювання. Висвітлено питання ефективності використання необоротних та оборотних активів підприємства, особливостей добору персоналу та оплати праці, ціноутворення, собівартості продукції, інвестицій, фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, а також методи організації виробництва.
   Для студентів економічних та неекономічних спеціальностей, викладачів вищих закладів освіти, керівників виробничих підприємств та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія. Макроекономіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - Київ : Знання, 2012. - 206 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-617-07-0017-9. Економічна теорія. Макроекономіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 206 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-617-07-0017-9.

   


   У підручнику розкриваються найважливіші відомості з теорії функціонування та розвитку сучасних макроекономічних систем. Висвітлено кейнсіанські та неокласичні підходи до проблем макро­економічної рівноваги, нестабільності, циклічності та зростання. Товарний­ ринок, грошовий ринок і ринок праці розглядаються як головні і взаємопов'язані складові макроекономічної системи. Значну увагу приділено особливостям та інструментам грошово-кредитної та фінансової політики держави. До кожного розділу додаються необхідні таблиці, схеми, графіки, контрольні запитання і завдання, список рекомендованої літератури, що забезпечує можливість використання сучасних освітніх технологій.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія. Міжнародна економіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - Київ : Знання, 2012. - 143 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-945-4. Економічна теорія. Міжнародна економіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 143 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-945-4.

   


   У підручнику розглянуто політекономічні аспекти економічної теорії як фундаментальної економічної науки. Охарактеризовано теоретичний та практичний виміри таких базових економічних понять і категорій, як економічна система, потреби, власність, підприємництво, товар, ринок, гроші, капітал, заробітна плата, прибуток, відсоток, підприємницький дохід, рента. Акцентовано увагу на етапах еволюції та особливостях сучасної ринкової системи, процесах національного відтворення та розвитку світового господарства в умовах глобалізації. Підручник устаткований необхідними моделями, табли­цями, рисунками, містить перелік основних термінів і понять, контрольні запитання і завдання, що забезпечує можливість використання сучасних освітніх технологій.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, державних службовців, підприємців та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія. Мікроекономіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - Київ : Знання, 2012. - 134 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-921-8. Економічна теорія. Мікроекономіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 134 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-921-8.

   


   Викладено найважливіші положення мікроекономіки як відносно самостійної складової економічної теорії. Аналізується система економічних відносин між основними суб'єктами господарювання. Розглядаються основи поведінки споживача, теорії фірми, типи ринкових структур, ринки факторів виробництва, загальна економічна рівновага, мікроекономічні аспекти державного регулювання. Особливу увагу приділено передумовам і напрямам максимізації загальної корисності споживача та прибутку фірми. До кожного розділу додаються таблиці, рисунки, схеми, графіки, контрольні запитання і завдання, список рекомендованої літератури, що робить підручник інформаційно насиченим і полегшує засвоєння досить складного теоретичного матеріалу.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців, підприємців та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономічна теорія. Національна економіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - Київ : Знання, 2012. - 270 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-944-7. Економічна теорія. Національна економіка : підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 270 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-944-7.

   


   У підручнику розглянуто етапи еволюції національної економіки, її сучасний зміст і основні структурні характеристики, закономірності функціонування та розвитку окремих складових національної економіки на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях, напрями та механізми їх державного регулювання. Увага акцентується на особливостях, конкурентних перевагах і проблемах національної економіки України, імперативах її випереджального розвитку в умовах глоба­лізації. Книга устаткована необхідними моделями, таблицями, рисунками, містить перелік основних термінів і понять, контрольні запитання­ та завдання, що забезпечує можливість використання сучасних освітніх технологій.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців, підприємців та економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЖурналістика та основи редакторської майстерності : навч. посіб. / В.О. Жадько. - Київ : Знання, 2012. - 271 с. - ISBN 978-966-346-909-6. Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посіб. / В.О. Жадько. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – ISBN 978-966-346-909-6.

   


   Посібник складається з двох частин, де журналістика і редакторська майстерність розглядаються як важливий складник масової комунікації, журналістські жанри - як форми комунікативного процесу. Розкриваються методи роботи в галузі журналістики, її значення у суспільному житті: роль і місце журналіста у системі ЗМІ загалом та в редакційному колективі зокрема; питання соціологічного вивчення аудиторії та масової роботи редакцій; ефективність та дієвість журналістських виступів; проблеми журналістської майстерності та журналістської етики тощо. Розділ "Основи редакторської майстерності" знайомить студентів із характером та особливостями їхнього майбутнього фаху, професіональної вправності. До кожного розділу подаються запитання і завдання для самоконтролю, у кінці посібника наводяться література і словничок.
   Для студентів факультетів і відділень журналістики та української філології, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, молодих працівників ЗМІ.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІнвестування : підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова, О.Ю. Руденок, Д.В. Фірсов ; за ред. Л.О. Омелянович. - Київ : Знання, 2012. - 278 с. - ISBN 978-966-346-779-5. Інвестування : підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова, О.Ю. Руденок, Д.В. Фірсов ; за ред. Л.О. Омелянович. – Київ : Знання, 2012. – 278 с. – ISBN 978-966-346-779-5.

   


   У підручнику розкриваються теоретичні основи, сутність і закономірності функціонування інвестиційного процесу, основні елементи інвестиційного ринку та механізм його фун­кціонування. Висвітлено особливості розвитку інвестиційного процесу в Україні, різні форми і види ін­вестицій, етапи і складові інвестиційного проектування, управління реалізацією інвестиційних проектів, основи організаційно-правового регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності. До кожної теми додається навчальний тренінг, до складу якого входять тестові завдання і список рекомендованої літератури. У кінці книги наводяться практичні завдання до кожної теми і глосарій.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також економістам-практикам, яких цікавлять проблеми інвестування.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія сучасного світу: соціально-політична історія XV - початку XXІ століть : навч. посіб. / Ю.А. Горбань, Б.І. Білик, Л.В. Дячук та ін. ; за ред. Ю.А. Горбаня. - 4-те вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2012. - 438 с. - ISBN 978-617-07-0018-6. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV - початку XXІ століть : навч. посіб. / Ю.А. Горбань, Б.І. Білик, Л.В. Дячук та ін. ; за ред. Ю.А. Горбаня. – 4-те вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2012. – 438 с. – ISBN 978-617-07-0018-6.

   


   У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші події сві­тової історії від початку індустріальної епохи до наших днів. Голов­ний предмет вивчення - суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх багатовіковий культурно-цивілізаційний поступ, міжнародні та міждержавні відносини з їх зумовле­ністю й конкретними наслідками, етнонаціональні відносини. Посіб­ник дає широкомасштабне концептуальне бачення найважливіших проблем світової історії і буде сприяти формуванню у студентів нави­чок історичного мислення.
   Для студентів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТКультурологія : навч. посіб. / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький, Е.В. Германова де Діас. - Київ : Знання, 2012. - 494 с. - ISBN 978-966-346-986-7. Культурологія : навч. посіб. / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький, Е.В. Германова де Діас. – Київ : Знання, 2012. – 494 с. – ISBN 978-966-346-986-7.

   


   На широкому й різноманітному історико-теоретичному матеріалі розглядаються становлення та розвиток культурології як науково-навчальної дисципліни. Висвітлюється формоутворююча роль культурології у вивченні шляхів світової цивілізації та її складових, характеризуються методологічні засади різноманітних культурологічних підходів та концепцій у вирішенні історико-теоретичних проблем культурології. Основна увага приділяється висвітленню малодосліджених аспектів становлення та розвитку культурології. Акцентується увага на компаративістському показі науково різнопланових цивілізаційних галузей суспільного життя, які відіграли визначальну роль у становленні культурології як науки. При цьому приділяється увага питанням трансформації історико-культурологічної думки в Україні. Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи на базі діючих навчальних програм вивчення культурологічних дисциплін у вищому навчальному закладі.
   Для студентів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії та теорії культури.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

Вступ

МОДУЛЬ І ІСТОРІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ФУНКЦІЇ КУЛЬТУРИ
   1.1. Поняття культури
   1.2. Зміст культури
   1.3. Основні методологічні підходи до вивчення культури
   1.4. Визначення культурології
   1.5. Ідеї Л.А. Уайта про специфіку науки культу-рології
   1.6. Походження культури
   1.7. Функції культури
   Контрольні запитання
   Література
Тема 2. МІФОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО КУЛЬТУРУ
   2.1. Міфологія в культурі архаїчних суспільств
   2.2. Магія, фетишизм, анімізм та їхній культурологічний потенціал
   2.3. Створення світу й культури у творчості Гомера й Гесіода
   2.4. Культурний герой у міфології
   Контрольні запитання
   Література
Тема 3. ДАВНЬОГРЕЦЬКІ УЯВЛЕННЯ ПРО КУЛЬТУРУ
   3.1. "Еллінство" і "варварство"
   3.2. Пайдея як процес формування культурності
   3.3. "Техне" як культурно значуща майстерність у житті людини
   3.4. Поняття "калокагатія" в давньогрецькій культурі
   3.5. Давньогрецьке поняття "катарсис"
   3.6. Платонівська концепція культури
   3.7. Елліністичне розуміння культури
   Контрольні запитання
   Література
Тема 4. КОНЦЕПЦІЇ КУЛЬТУРИ В ДАВНЬОМУ РИМІ
   4.1. "Культура" і "природа"
   4.2. Класична модель римської культурності
   4.3. Римська релігійність та право
   4.4. Погляди Л.А. Сенеки на культуру й проблеми людства
   4.5. Погляди К. Тацита і підходи до культури в імператорському Римі
   4.6. Синкретизм давньоримської культури
   4.7. Логіко-філософське переосмислення уявлень про культуру в давньоримській філософії (неоплатонізм)
   Контрольні запитання
   Література
Тема 5. СЕРЕДНЬОВІЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО КУЛЬТУРУ
   5.1. Креаційна модель походження світу, людини й культури в Біблії
   5.2. Середньовічний погляд на будову Всесвіту
   5.3. Середньовічні уявлення про спрямований характер культурної еволюції як антитеза міфологічному циклізму
   5.4. Християнство й антична спадщина (два підходи до античної культури)
   5.5. Шкала культурних цінностей, за Августином
   5.6. Фома Аквінський про буття й культуру
   5.7. Світські й релігійні начала середньовічної культури
   Контрольні запитання
   Література
Тема 6. ДІЯЧІ ВІДРОДЖЕННЯ ПРО КУЛЬТУРУ
   6.1. Трансформація в духовному житті суспільства в епоху Відродження. Спроба реанімації язичницького світогляду й античної культурної спадщини
   6.2. Італійський гуманізм. Ідеал універсальної особистості в епоху Відродження
   6.3. Реформація й контрреформація в Західній Європі. Лютеранська й кальвіністська моделі організації культурного життя
   Контрольні запитання
   Література
Тема 7. ПРОСВІТНИЦЬКІ ПІДХОДИ ДО КУЛЬТУРИ
   7.1. Особливості епохи Просвітництва. Просвітництво як тип культури
   7.2. Становлення теорії культури в європейській філософії Нового часу. Французьке просвітництво про закони духов­ного життя
   7.3. Розуміння культури німецькими просвітителями
   7.4. Світ культури у творчості Г.С. Сковороди
   Контрольні запитання
   Література
Тема 8. КОНЦЕПЦІЇ КУЛЬТУРИ В КЛАСИЧНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ
   8.1. Підходи до культури у філософській спадщині І. Канта. "Культура моральності" І. Канта
   8.2. Телеологічний підхід до культури в "Науковченні" І.Г. Фіхте
   8.3. "Філософія духу" Г. Гегеля - суб'єктивно-ідеалістична теорія культури
   8.4. Проблеми культури в системі трансцендентального ідеалізму Ф. Шеллінга
   Контрольні запитання
   Література
Тема 9. МАРКСИСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ВАРІАНТИ
   9.1. Матеріалістична інтерпретація культури в XIX ст. Економічний детермінізм у розумінні культури
   9.2. Розвиток марксистських уявлень про культуру в теоретичній спадщині В.І. Леніна. Ленінська концепція "двох культур". Культурна політика комуністичної партії в радянський період: наслідки впровадження в життя концепції "двох культур"
   Контрольні запитання
   Література
Тема 10. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ В ПРАЦЯХ РОСІЙСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ XIX - ПОЧАТКУ ХХ ст.
   10.1. Проблеми культури у філософській творчості В.С. Соловйова
   10.2. Погляди М.О. Бердяєва на російську й західну культуру
   Контрольні запитання
   Література
Тема 11. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ УЯВЛЕННЯ ПРО КУЛЬТУРУ
   11.1. Постмодернізм: історія виникнення терміна. Дискусії щодо часових меж постмодернізму в сучасній філософії та культурології
   11.2. Проблема постмодерністського типу культури в працях Ж.Ф. Ліотара
   11.3. Концепція Ж. Бодріяра: культура як симуляція. Теорія симулякрів Ж. Дельоза
   11.4. Культура в концепції "американського постмодернізму" Ф. Джеймісона
   11.5. Культура постмодернізму згідно з моделлю Умберто Еко
   Контрольні запитання
   Література
Висновки до модуля І
Словник ключових понять і термінів
Тестові завдання до модуля І
Контрольні завдання до модуля І

МОДУЛЬ ІІ ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Тема 1. КУЛЬТУРА Й ЦИВІЛІЗАЦІЯ
   1.1. Цивілізаційний розвиток сучасного світу
   1.2. Модель розрізнення культури й цивілізації
   1.3. Сутність поняття "цивілізація"
   1.4. Концепція культурно-історичних типів (М.Я. Данилевський)
   1.5. Перехід культури в цивілізацію, за О. Шпенглером
   1.6. Зіставлення понять "культура" й "цивілізація" М. Бердяєвим
   Контрольні запитання
   Література
Тема 2. КУЛЬТУРА Й ЦИВІЛІЗАЦІЯ В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ В ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.
   2.1. Компаративний аналіз дефініцій "культура"і "цивілізація".
   2.2. Методологічні засади дослідження проблем культури та цивілізації в роботах вітчизняних дослідників
   2.3. Висвітлення історії й теорії української культури наприкінці ХІХ -? на початку ХХІ ст.
   Контрольні запитання
   Література
Тема 3. КУЛЬТУРА Й ГРА
   3.1. Ігрова концепція культури Й. Хейзінги
   Контрольні запитання
   Література
Тема 4. КУЛЬТУРА Й РЕЛІГІЯ
   4.1. Природа й функціональність релігії
   4.2. Співвідношення релігії й культури
   4.3. Релігія й культурна динаміка
   4.4. Релігія в європейській культурі: християнськамодель світу й проблема співвідношеннявіри та розуму
   Контрольні запитання
   Література
Тема 5. МЕНТАЛІТЕТ І КУЛЬТУРА. ФОРМИ МЕНТАЛІТЕТУ
   5.1. Визначення й генеза понять "менталітет","ментальність"
   5.2. Менталітет і культура: порівняльна характеристика
   5.3. Менталітет різних типів культури. Первісна ментальність
   5.4. Антична ментальність
   5.5. Середньовічна ментальність
   5.6. Ментальність і психологія
   Контрольні запитання
   Література
Тема 6. КУЛЬТУРА Й НАУКА. ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В СУЧАСНІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
   6.1. Типи культурно-цивілізаційного розвитку
   6.2. Особливості модернізаційно-техногенного типу культури
   6.3. Наука в суспільстві техногенного типу
   Контрольні запитання
   Література
Тема 7. МАСОВА КУЛЬТУРА ЯК ФЕНОМЕН ГЛОБАЛЬНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
   7.1. Субкультури та їхні соціальні функції
   7.2. Національна і масова культури. Зміст культури
   7.3. Основні тенденції сучасної масової культури
   Контрольні запитання
   Література
Тема 8. ФОРМУВАННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПСИХОАНАЛІЗУ
   8.1. Філософія історії та культури З. Фрейда
   8.2. Релігієзнавча концепція З. Фрейда
   8.3. Культурологічна концепція З. Фрейда
   8.4. Неофрейдизм і культура
   8.5. Теоретичні "архетипи" К.Г. Юнга
   8.6. Концепція соціально-культурних "прагнень"А. Адлера
   8.7. Отто Ранк і неофрейдизм
   8.8. Психолого-культурологічні постулати К. Хорніта Г.С. Саллівена
   8.9. Погляди Е. Фромма на сутність людини і культури
   Контрольні запитання
   Література
Тема 9. КОНТИНУУМ КУЛЬТУР
   9.1. Взаємозалежність і діалог культур
   9.2. Концепція поліетносфери. Теорія Л. Гумільова
   9.3. Проблеми співіснування суперкультур
   9.4. Фактори та проблеми подолання глобальної кризи сучасної культури
   Контрольні запитання
   Література
Висновки до модуля ІІ
Словник ключових понять і термінів
Тестові завдання до модуля ІІ
Контрольні завдання до модуля ІІ

Висновки. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ КОНТЕКСТУ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Теми дипломних та магістерських робіт

Список використаної літературиМаркетингова товарна політика : підручник / Н.О. Криковцева, Л.Г. Саркісян, О.Ю. Біленький, Н.В. Кортєльова ; за ред. Н.О. Криковцевої. - Київ : Знання, 2012. - 183 с. - ISBN 978-966-346-758-0. Маркетингова товарна політика : підручник / Н.О. Криковцева, Л.Г. Саркісян, О.Ю. Біленький, Н.В. Кортєльова ; за ред. Н.О. Криковцевої. – Київ : Знання, 2012. – 183 с. – ISBN 978-966-346-758-0.

   


   У підручнику розглядаються загальні основи маркетингової товарної політики, теоретичні та практичні аспекти формування і реалізації її складових. Розкриваються особливості маркетингової концепції товару, його життєвого циклу, економічна сутність конкурентоспроможності товару з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Висвітлено основи концепції нового продукту в маркетинговій діяльності підприємства. За структурою підручник побудовано за модульним принципом, найбільш зручним для глибокого і повного засвоєння курсу. Виклад теоретичного матеріалу доповнено практикумом, в якому наводяться питання для співбесіди, теми рефератів, питання для діагностики рівня засвоєних знань, тести і практичні завдання.
   Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять проблеми маркетингової товарної політики.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМіжнародне публічне право : підручник / за ред. В.М. Репецького. - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2012. - 437 с. - ISBN 978-617-07-0041-4. Міжнародне публічне право : підручник / за ред. В.М. Репецького. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 437 с. – ISBN 978-617-07-0041-4.

   


   У підручнику розкрито основні положення курсу "Міжнародне публічне право", що включає розгляд поняття "міжнародне публічне право", його особливостей та історії; вивчення джерел, основних принципів і суб'єктів міжнародного права; аналіз змісту інституту міжнародно-пра­вової відповідальності; з'ясування змісту основних інститутів та галузей міжнародного публічного права: права міжнародних договорів, права між­народних організацій, міжнародно-правового статусу населення, між­народно-правового статусу території, міжнародного морського права, між­народного повітряного права, міжнародного космічного права, міжнародного права прав людини, міжнародного економічного права, міжнародного екологічного права, мирного вирішення міжнародних спорів, права міжнародної безпеки, міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Правознавство", "Міжнародне право", "Міжнародні відносини", та всіх, хто цікавиться проблемами міжнародного права.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПодаткове право : навч. посіб. / Я.В. Греца, В.І. Ярема, Ю.М. Бисага, М.В. Сідак. - Київ : Знання, 2012. - 389 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-727-6. Податкове право : навч. посіб. / Я.В. Греца, В.І. Ярема, Ю.М. Бисага, М.В. Сідак. – Київ : Знання, 2012. – 389 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-727-6.

   


   У навчальному посібнику розкривається правовий інститут податкового права на основі теоретико-правових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених та аналізу чинного податкового законодавства України. У загальній частині визначено основні поняття, принципи та методи податкового права, його систему та джерела. Розкрито механізм здійснення фінансового контролю за сплатою податків, а також поняття та види відповідальності за порушення податкового законодавства. Особлива частина присвячена системному аналізу податків та зборів, що сплачуються в Україні.
   Автори наголошують на основних проблемних питаннях правового регулювання сплати податків в Україні, наведені пропозиції для вдосконалення податкового законодавства України з використанням передового світового досвіду регулювання податкових правовідносин.
   Розрахований на викладачів та студентів юридичних вишів, практикуючих юристів, працівників органів податкової служби та платників податків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПодатковий облік та звітність : підручник / Ю.Б. Іванов, В.В. Карпова, О.Є. Найденко. - Київ : Знання, 2011. - 710 с. - (Харківському національному економічному університету 80 років). - ISBN 978-966-346-481-7. Податковий облік та звітність : підручник / Ю.Б. Іванов, В.В. Карпова, О.Є. Найденко. – Київ : Знання, 2011. – 710 с. – (Харківському національному економічному університету 80 років). – ISBN 978-966-346-481-7.

   


   У підручнику розглядаються теоретичні та методичні основи організації, практичні особливості ведення податкового обліку на підприємстві за основними податками і зборами, спільні сторони та суперечності між бухгалтерським і податковим обліком. Значна увага приділяється правилам ведення первинних документів та податкових регістрів, висвітленню загальних вимог, яких необхідно дотримуватися при складанні податкової звітності.
   Для студентів, які навчаються за напрямом "Фінанси та кредит". Книга буде корисною також аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, слухачам закладів післядипломної освіти, фахівцям-практикам, працівникам податкових установ, аудиторам, податковим консультантам.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПозичений чоловік : роман / Євген Гуцало. - Київ : Знання, 2012. - 383 с. - (Скарби української літератури). - ISBN 978-966-346-974-4. Позичений чоловік : роман / Євген Гуцало. – Київ : Знання, 2012. – 383 с. – (Скарби української літератури). – ISBN 978-966-346-974-4.

   


   Роман "Позичений чоловік" поєднує у собі анекдот, небилицю, містифікацію, бурлеск і є зухвалою спробою письменника у фантастичній, жартівливій формі розповісти про повсякденне життя сучасної людини. В основі сюжету вигадана історія про те, як жінка позичила іншій жінці на місяць свого чоловіка. Навколо головного героя роману Хоми Прищепи - "дивака і характерника, гуманіста і пройдисвіта, джигуна і мудреця" - розгортається каскад неймовірних пригод. Та, захоплюючись несподіваними поворотами сюжету, кумедними ситуаціями, в які потрапляє наш герой, ми розуміємо, що насправді головною дійовою особою в романі є дух українства, українська вдача. Вражає мова, якою написано роман, - неперевершена й органічна, сповнена неповторних прислів'їв та приказок, діалектизмів та словотворів, мова розмаїта й незнищенна, як незнищенні уява й талант нашого народу.
   Теорія статистики : підручник / Н.В. Ковтун. - Київ : Знання, 2012. - 399 с. - ISBN 978-966-346-651-4. Теорія статистики : підручник / Н.В. Ковтун. – Київ : Знання, 2012. – 399 с. – ISBN 978-966-346-651-4.

   


   Розглядаються методологічні засади та основні методичні прийоми статистичного дослідження. Відповідно до програми навчальної дисципліни "Теорія статистики" послідовно розкриваються історія зародження статистики, статистичне спо­стереження, зведення та групування, аналіз рядів розподілу та рядів динаміки, вибірковий метод, індексний метод та статистичне вивчення взаємозв'язків. Висвітлення теоретичного матеріалу ілюструється значною кількістю прикладів, розрахунків, таблиць, графіків та розв'язанням типових задач. У кінці книги наведено ключові поняття та терміни, список використаної та рекомендованої літератури і предметний покажчик. У додатках подано Закон України "Про державну статистику" та таблиці значень різних критеріїв, необхідних для здійснення розрахунків.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також економістам-практикам.

СТИСЛИЙ ЗМІСТТоварознавство продовольчих товарів : підручник / І.В. Сирохман. - Київ : Знання, 2012. - 471 с. - ISBN 978-617-07-0038-4. Товарознавство продовольчих товарів : підручник / І.В. Сирохман. – Київ : Знання, 2012. – 471 с. – ISBN 978-617-07-0038-4.

   


   Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні матеріали та основні нормативні документи, пов'язані з класифікацією, вимогами до якості, пакуванням, маркуванням, зберіганням продовольчих товарів. Враховано також вимоги нових державних стандартів, технічних умов, підзаконних актів, зміни в асортименті певних груп і видів товарів.
   Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів III i IV рівнів акредитації спеціальностей економічно-комерційного та управлінського спрямування, а також напрямів "Товарознавство і торговельне підприємництво", "Готельно-ресторанна справа", "Харчові технології та інженерія". Книга буде корисною також науковцям і спеціалістам-практикам, яких цікавлять питання загального товарознавства.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїнське народне декоративне мистецтво : навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. - Київ : Знання, 2012. - 342 с., ХХХІІ с., кольор. іл. - ISBN 978-966-346-600-2. Українське народне декоративне мистецтво : навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 342 с., ХХХІІ с., кольор. іл. – ISBN 978-966-346-600-2.

   


   Чи знаєте ви історію українського народного декоративного мистецтва? Звідки пішли його витоки і в чому виявляється його самобутність? Які особливості розвитку українського народного мистецтва за кордоном? На ці та інші запитання дасть відповідь запропонований навчальний посібник. У ньому також проаналізовано основні вироби народного декоративного мистецтва (художні тканини, килими, одяг, вишивку, в'язання тощо) як невід'ємної складової національної духовно-мистецької культури українського народу. Окремий розділ присвячено народному декоративному мистецтву Українського Полісся - одного з найунікальніших регіонів слов'ян­ського світу. Подано відомості про народне мистецтво українців у близькому й далекому зарубіжжі.
   Для студентів і викладачів мистецьких, педагогічних, гуманітарних факультетів ВНЗ, учнів художніх педагогічних училищ, професійно-технічних навчальних закла­дів художнього профілю. Посібник може бути корисним для викладачів і учнів коледжів, ліцеїв, гімназій, шкіл, керівників мистецьких студій і гуртків, музей­них працівників, організаторів туристичної діяльності, а також усіх, хто цікавиться українським народним декоративним мистецтвом.

СТИСЛИЙ ЗМІСТФінанси підприємств : навч. посіб. / Н.Б. Ярошевич. - Київ : Знання, 2012. - 341 с. - ISBN 978-966-346-685-9. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н.Б. Ярошевич. – Київ : Знання, 2012. – 341 с. – ISBN 978-966-346-685-9.

   


   У навчальному посібнику розглянуто економічний зміст і організацію фінансів підприємств, формування капіталу підприємств. Висвітлено фінансове забезпечення відтворення необоротних активів, організацію оборотних активів, склад витрат і джерел їх фінансування. Показано доходи та грошові надхо­дження підприємств, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, оцінювання фінансового стану підприємств, фінансове планування на підприємствах, організацію грошових розрахунків, а також охарактеризовано кредитування, фінансову санацію і банкрутство підприємств.
   Призначено для студентів економічних спеціальностей у сфері фінансів, а також усіх, хто цікавиться цією темою.

СТИСЛИЙ ЗМІСТФінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / А.М. Штангрет, В.В. Шляхетко, О.Б. Волович, І.В. Зубрей. - Київ : Знання, 2012. - 374 с. - ISBN 978-966-346-715-3. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / А.М. Штангрет, В.В. Шляхетко, О.Б. Волович, І.В. Зубрей. – Київ : Знання, 2012. – 374 с. – ISBN 978-966-346-715-3.

   


   У навчальному посібнику розглянуто природу та причини виникнення кризових явищ у діяльності підприємницьких структур, розкрито сутність фінансової санації підприємств, порядок її здійснення, завдання контролінгу та санаційного аудиту, охарактеризовано фінансові джерела санації та принципи державної підтримки, визначено пріоритети проведення санаційної реструк­туризації, узагальнено особливості проведення процедури оцінки майна. Матеріал викладено з урахуванням чинного законодав­ства та практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів.
   Для студентів економічних спеціальностей, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, працівників підприємницьких і фінансових структур, банків, викладачів, аспірантів і магістрів вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex