Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих видавництвами "Академія" та "Академвидав" у березні 2012 року.Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник / Г.М. Мешко. – Київ : Академвидав, 2010. – 200 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-8226-89-2

   


   Учитель – людина, якій за фахом належить відкривати молодій генерації глибини наук, життєву мудрість, передавати навички діяльності. Із його працею свої сподівання пов'язують ті, у чиїх сім'ях зростають діти. Від нього залежать розвиток особистості і міцність основ суспільства. Справжнім учителем може стати людина з високими моральними якостями та рівнем культури, яка розуміє, що шлях до професії і шлях у професії потребують праці над собою, постійного самоформування і самовдосконалення. Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, функцій і структури педагогічної діяльності, раціональних методів професійного самовиховання.
   Різноманітні аспекти цієї проблематики висвітлено у пропонованому навчальному посібнику, адресованому студентам вищих навчальних закладів. Викладена в ньому інформація прислужиться педагогам-практикам, усім, хто має намір обрати професію педагога.

СТИСЛИЙ ЗМІСТДинаміка метафори в українській поезії XX ст. : монографія / Лариса Кравець. – Київ : Академія, 2012. – 416 с. – Бібліогр.: с. 366-409. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-386-7

   


   Метафора потужно живить емоційну енергетику слова, увиразнює його образну структуру, розширює смислові горизонти мови. Без неї неможлива література, не обходиться наука, активно фігурує вона в соціокультурних дискурсах. Метафора несе інформацію про історичний і культурний розвиток людини, пізнання нею світу, самовираження у слові. Метафоризаційні процеси мають системний, цілісний, цілеспрямований і хвилеподібний характер. На основі їх осмислення сформульовано концепцію метафоричного динамізму, що ґрунтується на розумінні метафори як наснаженого внутрішньою силою явища мови, мислення і культури. У руслі цієї концепції в монографії розглянуто також розвиток української поетичної метафори, українського поетичного мовомислення, проаналізовано метафоричний світ поетичних творів вітчизняної літератури ХХ ст.
   Адресована дослідникам мовознавчих і літературознавчих проблем. Прислужиться викладачам, аспірантам, студентам, учителям і всім, хто цікавиться виражальними засобами поетичної мови.

СТИСЛИЙ ЗМІСТКритика і метакритика як осмислення літературності : монографія / Петро Іванишин. – Київ : Академія, 2012. – 283 с., [5] с. – Бібліогр.: с. 280-283. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-385-0

   


   Полемічність - одна з найхарактерніших ознак наукових праць Петра Іванишина. Нерідко вони опиняються в центрі дискусійних розмірковувань інших авторів. Як послідовний прихильник герменевтичної школи в літературознавстві, він обстоює в цій монографії закорінення наукового розуму в культурну традицію, розгляд мистецтва слова як джерела національного буття, смислове продумування критеріїв художності. Відчуття духовних вимог постколоніального суспільства та осмислення національно-екзистенціальних констант літературознавчої інтерпретації спонукають його до критичного і метакритичного діалогу на принципах буттєво-історичного розмірковування.
   Монографія адресована насамперед літературознавцям, котрі на практиці здійснюють літературно-критичне та метакритичне витлумачення, а також теоретикам літератури. Прислужиться вчителям-словесникам, аспірантам, магістрантам, студентам, усім, хто цікавиться сучасним письменством та новітнім літературознавством.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМетодика навчання української літератури в середній школі : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Л. Токмань. – Київ : Академія, 2012. – 312 с. – Бібліогр.: с. 304-308. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-384-3

   


   Школа покликана виховати в дитини потребу і вміння читати, вживатися у світ художнього твору, відчувати і розуміти його, а також знаходити на основі осмислення прочитаного шлях до себе, до людей, України та у вселюдський світ. Такими є орієнтири праці вчителя української літератури, однаково уважного до пошукового, творчого аспектів і методичних вимог щодо викладання її в середній школі. На розкритті цих теоретичних і прикладних питань зосереджений пропонований підручник. У ньому йдеться про загальні засади, методи, методики, інноваційні прийоми навчання літератури, методологічні підходи і типологію шкільного аналізу художнього твору, використання при його пізнанні літературознавчого матеріалу. Чимало уваги приділено ролі вчителя в розвитку усного і писемного мовлення учнів, заохоченні їх до власної творчості.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться вчителям-словесникам, а також усім зацікавленим у тому, щоб діти читали і любили літературу.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови педагогічної ергономіки : навчальний посібник / Н.Д. Карапузова, Є.А. Зімниця, В.М. Помогайбо. – Київ : Академвидав, 2012. – 192 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-029-5

   


   Навчальний процес спричинює великий тиск на організм і психічну сферу дитини. За неправильного організування навчального середовища та навчальної діяльності такі навантаження утруднюють її розвиток і шкодять здоров’ю. Запобігти цьому допомагають знання і дотримання вимог педагогічної ергономіки, яка досліджує різноманітні аспекти гармонізації взаємовпливів довкілля і людини в навчально-виховному процесі. На висвітленні цих питань зосереджений матеріал пропонованого навчального посібника. У ньому розкрито сутність і завдання педагогічної ергономіки, зміст ергономічних вимог до створення сприятливого навчального середовища, методи оптимізування умов навчальної діяльності учня, роль у цій справі педагога.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться працівникам освітньо-виховних установ, небайдужим до функціонального простору дитини батькам і всім, хто переймається питаннями адаптації людини в соціумі.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРелігієзнавство : підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська ; [за ред. В.І. Лубського]. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-021-9

   


   Підручник містить відомості щодо структури, принципів, методології релігієзнавства, його взаємодії з іншими галузями гуманітарних знань. Із використанням загальноприйнятих у релігієзнавчій науці підходів висвітлено походження, сутність структури релігії як феномену людського буття, подано класифікацію релігійних систем, розкрито особливості ранніх політеїстичних вірувань, національних, світових релігій, неорелігій, релігійних учень секулярного змісту та їх роль в духовному розвитку людства. У контексті загальнолюдських цінностей і невід'ємних прав людини розглянуто розвиток релігійного вільнодумства, проблему свободи совісті, а також особливості релігійного життя в Україні.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться феноменом релігії, прагне пізнати її різноманіття, вияви її буття за різних часів і в різних народів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

1. Предмет, структура і методологія курсу «Релігієзнавство»

Релігієзнавство як наука    
Предмет, об’єкт і структура релігієзнавства    
Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства    
Методологічні принципи релігієзнавства    
Методи дослідження в релігієзнавстві 

  
2. Феномен релігії

2.1. Сутність і основні концепції релігії    
Сутність релігії    
Концепції релігії    
2.2. Виникнення релігії    
Соціальні, гносеологічні, онтологічні і психологічні чинники релігії    
Основні теорії походження релігії    
Структура релігії    
Головні функції релігії    
Класифікація релігій    
2.3. Загальна характеристика релігій світу    
Первісні вірування    
Національні релігії    
Світові релігії    
Нетрадиційні релігії, неорелігії 

  
3. Ранні національні (народні) релігії

3.1. Давньоєгипетська релігія    
3.2. Релігія народів Давнього Дворіччя
(месопотамська релігія)    
3.3. Релігії народів Малої Азії
і Східного Середземномор’я    
Хетська релігія    
Фригійська релігія    
Сирійсько-фінікійська релігія    
Халдейська релігія    
3.4. Релігії античного світу    
Релігія Давньої Греції    
Релігія Давнього Риму    
3.5. Давні європейські релігії    
Релігія давніх германців    
Релігія давніх кельтів    
Релігія давніх слов’ян    
3.6. Релігії доколумбової Америки    
Вірування давніх майя    
Вірування ацтеків    
Вірування інків    
3.7. Релігії Австралії і Океанії    
Вірування австралійських аборигенів    
Вірування народів Океанії    


4. Пізні національні релігії

4.1. Іудаїзм    
Історичні умови виникнення і розвитку іудаїзму    
Талмуд — священна книга іудаїзму    
Філософські й моральні принципи іудаїзму    
Іудейські обряди і свята    
Напрями, течії в іудаїзмі    
4.2. Релігії давньої Індії    
Ведична релігія    
Брахманізм     
Індуїзм    
Сикхізм    
Джайнізм    
4.3. Релігії давнього Китаю    
Конфуціанство    
Даосизм    
4.4. Релігії давньої Японії    
Синтоїзм    
4.5. Давньоіранські релігії    
Мітраїзм й анахітизм    
Зороастризм (маздеїзм, авестизм, вогнепоклонство) 

  
5. Світові релігії

5.1. Буддизм    
Соціально-економічні, історичні умови виникнення буддизму    
Трипітака — священна книга буддизму    
Філософська концепція буддизму    
Буддійське віровчення    
Морально-етичні принципи буддизму    
Буддійський культ    
Напрями, течії буддизму    
5.2. Християнство    
Історичні передумови виникнення християнства    
Біблія — священна книга християн    
Хрест — священний знак християн    
Утворення християнської церкви    
Розкол у християнстві    
Особливості календаря християнських свят     
Християнське віровчення    
Християнський культ    
Православ’я    
Церкви Вселенського православ’я    
Давні вірування і християнство в Україні    
Дохристиянські вірування українського народу    
Головні дохристиянські боги давніх слов’ян    
Початок християнства на українських землях. Хрещення України-Русі    
Митрополія Київська і всієї Русі    
Українська автокефальна православна церква (УАПЦ)    
Українська греко-католицька церква    
Католицизм    
Римо-католицька церква в Україні    
Протестантизм    
Ранній протестантизм    
Пізній протестантизм    
Тенденції в сучасному протестантизмі    
5.3. Східні християнські церкви    
Ассирійська церква Сходу    
Християни апостола Хоми    
Вірменська апостольська церква    
Коптська православна церква    
Ефіопська православна церква    
Сирійська православна церква    
Маланкарська православна сирійська церква    
Маланбарська православна сирійська церква    
Еритрейська православна церква    
Білоруська автокефальна православна церква    
Македонська православна церква    
Старостильні православні церкви    
Східно-католицькі церкви    
Маронітська католицька церква    
Італо-албанська католицька церква    
Церкви, що відокремилися від Ассирійської церкви Сходу    
Церкви, що відокремились від православ’я    
Східно-католицькі громади, які не мають ієрархії    
5.4. Іслам    
Формування і поширення ісламу    
Коран — священна книга мусульман    
Віровчення ісламу    
Свята, звичаї і обряди ісламу    
Напрями, течії ісламу    
Мусульманські релігійно-політичні рухи    
Іслам в Україні    


6. Нетрадиційні релігії і секулярні вчення релігійного характеру

6.1. Нетрадиційні релігії    
Загальні особливості нетрадиційної релігійності    
Неохристиянські течії, вірування на загальнохристиянській основі    
Орієнтальні (східні) релігії    
Езотеричні об’єднання    
Неоязичництво    
Синтетичні релігії    
Сайєнтологічні рухи    
Сатанізм    
6.2. Секулярні вчення релігійного характеру  

 
7. Вільнодумство і свобода совісті

7.1. Історичні форми
критичного розгляду релігії    
Вільнодумство як форма індивідуальної і суспільної свідомості    
Форми вільнодумства    
7.2. Свобода совісті як загальнолюдська цінність    
Сутність і умови забезпечення свободи совісті    
Реалізація принципів свободи совісті в Україні    

Короткий термінологічний словник        


Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex