Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих видавництвами "Академія" та "Академвидав" у березні 2012 року.Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник / Г.М. Мешко. – Київ : Академвидав, 2010. – 200 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-8226-89-2

   


   Учитель – людина, якій за фахом належить відкривати молодій генерації глибини наук, життєву мудрість, передавати навички діяльності. Із його працею свої сподівання пов'язують ті, у чиїх сім'ях зростають діти. Від нього залежать розвиток особистості і міцність основ суспільства. Справжнім учителем може стати людина з високими моральними якостями та рівнем культури, яка розуміє, що шлях до професії і шлях у професії потребують праці над собою, постійного самоформування і самовдосконалення. Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, функцій і структури педагогічної діяльності, раціональних методів професійного самовиховання.
   Різноманітні аспекти цієї проблематики висвітлено у пропонованому навчальному посібнику, адресованому студентам вищих навчальних закладів. Викладена в ньому інформація прислужиться педагогам-практикам, усім, хто має намір обрати професію педагога.

СТИСЛИЙ ЗМІСТДинаміка метафори в українській поезії XX ст. : монографія / Лариса Кравець. – Київ : Академія, 2012. – 416 с. – Бібліогр.: с. 366-409. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-386-7

   


   Метафора потужно живить емоційну енергетику слова, увиразнює його образну структуру, розширює смислові горизонти мови. Без неї неможлива література, не обходиться наука, активно фігурує вона в соціокультурних дискурсах. Метафора несе інформацію про історичний і культурний розвиток людини, пізнання нею світу, самовираження у слові. Метафоризаційні процеси мають системний, цілісний, цілеспрямований і хвилеподібний характер. На основі їх осмислення сформульовано концепцію метафоричного динамізму, що ґрунтується на розумінні метафори як наснаженого внутрішньою силою явища мови, мислення і культури. У руслі цієї концепції в монографії розглянуто також розвиток української поетичної метафори, українського поетичного мовомислення, проаналізовано метафоричний світ поетичних творів вітчизняної літератури ХХ ст.
   Адресована дослідникам мовознавчих і літературознавчих проблем. Прислужиться викладачам, аспірантам, студентам, учителям і всім, хто цікавиться виражальними засобами поетичної мови.

СТИСЛИЙ ЗМІСТКритика і метакритика як осмислення літературності : монографія / Петро Іванишин. – Київ : Академія, 2012. – 283 с., [5] с. – Бібліогр.: с. 280-283. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-385-0

   


   Полемічність - одна з найхарактерніших ознак наукових праць Петра Іванишина. Нерідко вони опиняються в центрі дискусійних розмірковувань інших авторів. Як послідовний прихильник герменевтичної школи в літературознавстві, він обстоює в цій монографії закорінення наукового розуму в культурну традицію, розгляд мистецтва слова як джерела національного буття, смислове продумування критеріїв художності. Відчуття духовних вимог постколоніального суспільства та осмислення національно-екзистенціальних констант літературознавчої інтерпретації спонукають його до критичного і метакритичного діалогу на принципах буттєво-історичного розмірковування.
   Монографія адресована насамперед літературознавцям, котрі на практиці здійснюють літературно-критичне та метакритичне витлумачення, а також теоретикам літератури. Прислужиться вчителям-словесникам, аспірантам, магістрантам, студентам, усім, хто цікавиться сучасним письменством та новітнім літературознавством.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМетодика навчання української літератури в середній школі : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Л. Токмань. – Київ : Академія, 2012. – 312 с. – Бібліогр.: с. 304-308. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-384-3

   


   Школа покликана виховати в дитини потребу і вміння читати, вживатися у світ художнього твору, відчувати і розуміти його, а також знаходити на основі осмислення прочитаного шлях до себе, до людей, України та у вселюдський світ. Такими є орієнтири праці вчителя української літератури, однаково уважного до пошукового, творчого аспектів і методичних вимог щодо викладання її в середній школі. На розкритті цих теоретичних і прикладних питань зосереджений пропонований підручник. У ньому йдеться про загальні засади, методи, методики, інноваційні прийоми навчання літератури, методологічні підходи і типологію шкільного аналізу художнього твору, використання при його пізнанні літературознавчого матеріалу. Чимало уваги приділено ролі вчителя в розвитку усного і писемного мовлення учнів, заохоченні їх до власної творчості.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться вчителям-словесникам, а також усім зацікавленим у тому, щоб діти читали і любили літературу.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

1. Загальні основи методики навчання української літератури в середній школі

1.1. Методика навчання української літератури як наука     
Об’єкт, предмет і структура методики навчання української літератури     
Джерела і чинники розвитку методики навчання української літератури     
Методи наукового дослідження в методиці навчання української літератури     
Зв’язки методики навчання української літератури з іншими науками     
Історія розвитку методики навчання української літератури     
1.2. Теоретичні основи навчання української літератури в школі     
Загальнодидактичні і специфічні принципи навчання української літератури     
Завдання літературної освіти і вимоги до фахової підготовки вчителя     
Програмно-методичне забезпечення шкільного курсу української літератури     
1.3. Психолого-педагогічні засади навчання української літератури в середній школі     
Специфіка сприймання літератури молодшими підлітками     
Особливості сприймання літератури старшими підлітками     
Особливості прочитання художньої літератури в ранній юності

   
2. Організування навчання української літератури

2.1. Методи навчання літератури     
Загальнодидактичні методи навчання     
Специфічні методи навчання літератури     
Використання методів літературознавчого дослідження в школі     
2.2. Літературні навчальні завдання     
Функції та структура літературних навчальних завдань     
Класифікації літературних завдань     
2.3. Методичні основи проведення уроку літератури     
Специфіка уроку літератури і вимоги до нього     
Принципи структурування уроку     
Класифікації уроків літератури     
Використання наочності на уроках української літератури     
2.4. Позакласна робота з української літератури     
Індивідуальна позакласна робота     
Групова позакласна робота     
Масова позакласна робота 

  
3. Шкільний аналіз художнього твору

3.1. Методика шкільного аналізу художнього твору     
Методологічні засади і типологія шкільного аналізу художнього твору     
Методика визначення ідейно-тематичної основи твору     
Послідовність розкриття образу-персонажа     
3.2. Особливості аналізу творів різних родів і жанрів     
Шкільний аналіз епічних творів     
Вивчення ліричних творів у школі     
Особливості вивчення драматичних творів     
Специфіка аналізу міжродових жанрів     
Шкільний аналіз фольклорних творів    


4. Вивчення літературознавчого матеріалу

4.1. Вивчення життєпису та індивідуального стилю письменника     
Завдання, принципи, джерела і форми вивчення життєпису письменника     
Шкільне тлумачення індивідуального стилю письменника     
4.2. Специфіка уроків позакласного читання, літератури рідного краю, вступних і підсумкових занять     
Методичні засади організування уроків позакласного читання     
Методика вивчення літератури рідного краю     
Особливості вступних уроків      
Методика проведення підсумкових уроків     
4.3. Технологія засвоєння теоретико-літературних понять та опрацювання літературно-критичних статей     
Методика вивчення теоретико-літературних понять     
Модель вивчення літературного напряму     
Завдання та прийоми опрацювання літературно-критичних статей

    
5. Методика розвитку мовлення

5.1. Форми роботи над мовою художнього твору та мовленням учнів     
5.2. Розвиток усного мовлення     
5.3. Розвиток писемного мовлення  

  
6. Інновації у методиці навчання української літератури

6.1. Діалогізм і проблемність як принципи сучасного прочитання української літератури     
Філософсько-психологічні засади інноваційної діяльності в галузі літературної освіти     
Види діалогів на уроках української літератури     
Проблемні ситуації і питання літературного характеру     
6.2. Інноваційні технології та прийоми навчання української літератури     
Інноваційні технології навчання української літератури     
Інноваційні прийоми навчання української літератури     
6.3. Інтеграційні типи літературних занять     
Урок — історичне дослідження     
Урок — філософське дослідження     
Урок — літературно-біблійне дослідження     
Урок — психологічне дослідження      
6.4. Інформаційні технології у навчанні української літератури  
 
Термінологічний словник     
Література    Основи педагогічної ергономіки : навчальний посібник / Н.Д. Карапузова, Є.А. Зімниця, В.М. Помогайбо. – Київ : Академвидав, 2012. – 192 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-029-5

   


   Навчальний процес спричинює великий тиск на організм і психічну сферу дитини. За неправильного організування навчального середовища та навчальної діяльності такі навантаження утруднюють її розвиток і шкодять здоров’ю. Запобігти цьому допомагають знання і дотримання вимог педагогічної ергономіки, яка досліджує різноманітні аспекти гармонізації взаємовпливів довкілля і людини в навчально-виховному процесі. На висвітленні цих питань зосереджений матеріал пропонованого навчального посібника. У ньому розкрито сутність і завдання педагогічної ергономіки, зміст ергономічних вимог до створення сприятливого навчального середовища, методи оптимізування умов навчальної діяльності учня, роль у цій справі педагога.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться працівникам освітньо-виховних установ, небайдужим до функціонального простору дитини батькам і всім, хто переймається питаннями адаптації людини в соціумі.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРелігієзнавство : підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська ; [за ред. В.І. Лубського]. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-021-9

   


   Підручник містить відомості щодо структури, принципів, методології релігієзнавства, його взаємодії з іншими галузями гуманітарних знань. Із використанням загальноприйнятих у релігієзнавчій науці підходів висвітлено походження, сутність структури релігії як феномену людського буття, подано класифікацію релігійних систем, розкрито особливості ранніх політеїстичних вірувань, національних, світових релігій, неорелігій, релігійних учень секулярного змісту та їх роль в духовному розвитку людства. У контексті загальнолюдських цінностей і невід'ємних прав людини розглянуто розвиток релігійного вільнодумства, проблему свободи совісті, а також особливості релігійного життя в Україні.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться феноменом релігії, прагне пізнати її різноманіття, вияви її буття за різних часів і в різних народів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ


Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex