Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих видавництвами "Академія" та "Академвидав" у березні 2012 року.Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник / Г.М. Мешко. – Київ : Академвидав, 2010. – 200 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-8226-89-2

   


   Учитель – людина, якій за фахом належить відкривати молодій генерації глибини наук, життєву мудрість, передавати навички діяльності. Із його працею свої сподівання пов'язують ті, у чиїх сім'ях зростають діти. Від нього залежать розвиток особистості і міцність основ суспільства. Справжнім учителем може стати людина з високими моральними якостями та рівнем культури, яка розуміє, що шлях до професії і шлях у професії потребують праці над собою, постійного самоформування і самовдосконалення. Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, функцій і структури педагогічної діяльності, раціональних методів професійного самовиховання.
   Різноманітні аспекти цієї проблематики висвітлено у пропонованому навчальному посібнику, адресованому студентам вищих навчальних закладів. Викладена в ньому інформація прислужиться педагогам-практикам, усім, хто має намір обрати професію педагога.

СТИСЛИЙ ЗМІСТДинаміка метафори в українській поезії XX ст. : монографія / Лариса Кравець. – Київ : Академія, 2012. – 416 с. – Бібліогр.: с. 366-409. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-386-7

   


   Метафора потужно живить емоційну енергетику слова, увиразнює його образну структуру, розширює смислові горизонти мови. Без неї неможлива література, не обходиться наука, активно фігурує вона в соціокультурних дискурсах. Метафора несе інформацію про історичний і культурний розвиток людини, пізнання нею світу, самовираження у слові. Метафоризаційні процеси мають системний, цілісний, цілеспрямований і хвилеподібний характер. На основі їх осмислення сформульовано концепцію метафоричного динамізму, що ґрунтується на розумінні метафори як наснаженого внутрішньою силою явища мови, мислення і культури. У руслі цієї концепції в монографії розглянуто також розвиток української поетичної метафори, українського поетичного мовомислення, проаналізовано метафоричний світ поетичних творів вітчизняної літератури ХХ ст.
   Адресована дослідникам мовознавчих і літературознавчих проблем. Прислужиться викладачам, аспірантам, студентам, учителям і всім, хто цікавиться виражальними засобами поетичної мови.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

ОБРАЗНА ФОРМА МОВОМИСЛЕННЯ   
 
1. МЕТАФОРА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
   
1.1. Еволюція лінгвофілософського  вивчення метафори     
Античні і середньовічні теорії метафори     
Лінгвофілософське осмислення метафори в Новий час     
Лінгвофілософські концепції метафори Новітнього часу     
Дослідження метафори в українській науці      
1.2. Механізм формування метафори     
1.3. Типологія метафор     
1.4. Художня метафора як об’єкт когнітивного аналізу     
1.5. Функції метафори в поетичному тексті

   
2. МЕТАФОРИЧНИЙ ДИНАМІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ. 
  
2.1. Поетичний текст як основна сфера  метафоризаційних процесів     
2.2. Явище метафоричного динамізму     
2.3. Лінгвокогнітивна основа метафоричного динамізму     
2.4. Лінгвокогнітивні операції метафоричного динамізму     
2.5. Соціокультурні детермінанти метафоричного динамізму

     
3. СИСТЕМНІСТЬ МЕТАФОРИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ. 
  
3.1. Періодизація метафоризаційних процесів  в українській поезії ХХ ст.     
3.2. Концептосфери української поезії ХХ ст.     
3.3. Основні реципієнтні зони метафор  в українській поезії ХХ ст.     
3.4. Основні донорські зони метафор  в українській поезії ХХ ст.     
Антропоморфні метафори     
Природоморфні метафори     
Артефактні метафори     
3.5. Когнітивно-мовна карта метафор  української поезії ХХ ст.

   
4. ДИНАМІКА МЕТАФОР ІЗ РЕЦИПІЄНТНИМИ ЗОНАМИ КОНЦЕПТОСФЕРИ ЛЮДИНА В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ. 
  
4.1. Метафоризація внутрішнього світу людини      
Метафоризація серця і душі як вияв кордоцентризму     
Метафоричне вираження атрибутів особистості (воля/свобода)      
Традиції і новаторство в метафоризації думки      
Метафоризація розуму, пам’яті, мрії      
Метафоричне осмислення почуттів      
4.2. Метафоризація людського тіла і його частин      
4.3. Динаміка метафор із реципієнтними  зонами життя, смерть, доля

   
5. ДИНАМІКА МЕТАФОР ІЗ РЕЦИПІЄНТНИМИ ЗОНАМИ КОНЦЕПТОСФЕРИ ПРИРОДА В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ.
  
5.1. Розвиток метафоричних моделей  із реципієнтними зонами небо і небесні світила
Небо як реципієнтна зона метафоричних проекцій      
Метафоризація небесних світил      
5.2. Зміни метафоричних моделей  із реципієнтними зонами явищ природи     
Метафоричне вираження вітру      
Метафоризація атмосферних явищ      
Метафоричне вираження опадів      
5.3. Рослинний світ у поетичних метафорах ХХ ст.     
5.4. Земля як реципієнтна зона  метафоричних проекцій     
5.5. Метафоричне вираження часу

    
6. ДИНАМІКА МЕТАФОР ІЗ РЕЦИПІЄНТНИМИ ЗОНАМИ КОНЦЕПТОСФЕРИ ПРЕДМЕТИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ.
   
6.1. Метафоричні моделі  із реципієнтними зонами споруд      
6.2. Місто як реципієнтна зона  метафоричних проекцій     
6.3. Метафоризація транспортних засобів      
6.4. Предмети побуту як реципієнтні зони  метафоричних проекцій     
6.5. Метафоричні моделі  з реципієнтними зонами музичних інструментів 

  
БЕЗУПИННИЙ РУХ МЕТАФОРИ
   
ЛІТЕРАТУРА     
Наукові джерела     
Лексикографічні джерела     
Художні джерелаКритика і метакритика як осмислення літературності : монографія / Петро Іванишин. – Київ : Академія, 2012. – 283 с., [5] с. – Бібліогр.: с. 280-283. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-385-0

   


   Полемічність - одна з найхарактерніших ознак наукових праць Петра Іванишина. Нерідко вони опиняються в центрі дискусійних розмірковувань інших авторів. Як послідовний прихильник герменевтичної школи в літературознавстві, він обстоює в цій монографії закорінення наукового розуму в культурну традицію, розгляд мистецтва слова як джерела національного буття, смислове продумування критеріїв художності. Відчуття духовних вимог постколоніального суспільства та осмислення національно-екзистенціальних констант літературознавчої інтерпретації спонукають його до критичного і метакритичного діалогу на принципах буттєво-історичного розмірковування.
   Монографія адресована насамперед літературознавцям, котрі на практиці здійснюють літературно-критичне та метакритичне витлумачення, а також теоретикам літератури. Прислужиться вчителям-словесникам, аспірантам, магістрантам, студентам, усім, хто цікавиться сучасним письменством та новітнім літературознавством.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМетодика навчання української літератури в середній школі : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Л. Токмань. – Київ : Академія, 2012. – 312 с. – Бібліогр.: с. 304-308. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-384-3

   


   Школа покликана виховати в дитини потребу і вміння читати, вживатися у світ художнього твору, відчувати і розуміти його, а також знаходити на основі осмислення прочитаного шлях до себе, до людей, України та у вселюдський світ. Такими є орієнтири праці вчителя української літератури, однаково уважного до пошукового, творчого аспектів і методичних вимог щодо викладання її в середній школі. На розкритті цих теоретичних і прикладних питань зосереджений пропонований підручник. У ньому йдеться про загальні засади, методи, методики, інноваційні прийоми навчання літератури, методологічні підходи і типологію шкільного аналізу художнього твору, використання при його пізнанні літературознавчого матеріалу. Чимало уваги приділено ролі вчителя в розвитку усного і писемного мовлення учнів, заохоченні їх до власної творчості.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться вчителям-словесникам, а також усім зацікавленим у тому, щоб діти читали і любили літературу.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови педагогічної ергономіки : навчальний посібник / Н.Д. Карапузова, Є.А. Зімниця, В.М. Помогайбо. – Київ : Академвидав, 2012. – 192 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-029-5

   


   Навчальний процес спричинює великий тиск на організм і психічну сферу дитини. За неправильного організування навчального середовища та навчальної діяльності такі навантаження утруднюють її розвиток і шкодять здоров’ю. Запобігти цьому допомагають знання і дотримання вимог педагогічної ергономіки, яка досліджує різноманітні аспекти гармонізації взаємовпливів довкілля і людини в навчально-виховному процесі. На висвітленні цих питань зосереджений матеріал пропонованого навчального посібника. У ньому розкрито сутність і завдання педагогічної ергономіки, зміст ергономічних вимог до створення сприятливого навчального середовища, методи оптимізування умов навчальної діяльності учня, роль у цій справі педагога.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться працівникам освітньо-виховних установ, небайдужим до функціонального простору дитини батькам і всім, хто переймається питаннями адаптації людини в соціумі.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРелігієзнавство : підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська ; [за ред. В.І. Лубського]. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-021-9

   


   Підручник містить відомості щодо структури, принципів, методології релігієзнавства, його взаємодії з іншими галузями гуманітарних знань. Із використанням загальноприйнятих у релігієзнавчій науці підходів висвітлено походження, сутність структури релігії як феномену людського буття, подано класифікацію релігійних систем, розкрито особливості ранніх політеїстичних вірувань, національних, світових релігій, неорелігій, релігійних учень секулярного змісту та їх роль в духовному розвитку людства. У контексті загальнолюдських цінностей і невід'ємних прав людини розглянуто розвиток релігійного вільнодумства, проблему свободи совісті, а також особливості релігійного життя в Україні.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться феноменом релігії, прагне пізнати її різноманіття, вияви її буття за різних часів і в різних народів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ


Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex