Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Султанівські читання [Журнал] : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010-. – ISBN 978-966-286-026-9
727.
Султанівські читання [Журнал] : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010-. – ISSN 2313-5921
728.
Сучасна гастроентерологія [Журнал] = Contemporary gastroenterology : український науково-практичний спеціалізований журнал / Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ". – Київ, 2000-. – ISSN 1727-5725
729.
Владиченко Л.Д. Сучасний стан та особливості відносин між державою та релігійними організаціями: порівняльний аналіз українського та польського досвіду [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Владиченко Лариса Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
730.
Сучасні дослідження з іноземної філології [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород. – ISBN 978-617-7132-32-4
731.
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Журнал] : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
732.
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
733.
Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISSN 2313-1802
734.
Хіль О.М. Тема дитинства-юнацтва як фактор жанрової типології фортепіанного концерту у вітчизняній інструментальній музиці XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Хіль Олена Михайлівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015
735.
Ван Пен Тема Дон Жуана як семантична парадигма європейського музичного мистецтва (XVIII - XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ван Пен ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015
736.
Постригач Н. Тенденції розвитку педагогічної освіти у країнах Південної Європи на межі XX- XXI століть [Брошура] : програма спецкурсу / Надія Постригач ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 23-29. – ISBN 978-966-457-261-0
737.
Теоретическая и экспериментальная химия [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физич. химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
738.
Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
739.
Березняк Н.В. Теоретичні основи інституціональних умов поширення інноваційної діяльності [Брошура] : наук.-аналіт. доп. / [Березняк Н.В., Чайка Д.Ю., Кваша К.В.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації (УкрІНТЕІ). – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 91, [1] с. : рис., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 84-91
740.
Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики [Журнал] : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ. – ISSN 2409-9430
741.
Теорія власності [Брошура] : навч.-метод. комплекс для студентів екон. спец. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Н.В. Томчук-Пономаренко]. – Київ : Науковий світ, 2015. – 30, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 25-28
742.
Гукалов О.О. Точні та наближені розв"язки рівняння Бріана-Піддака [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.03 / Гукалов Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015
743.
Полянський Т.В. Традиційний джаз [Книга] / Тимур Полянський. – Київ : Музична Україна, 2015. – 333, [2] с. : фот., ноти. – Бібліогр.: с. 262-265. – ISBN 978-966-8259-70-8
744.
Серажим Ю.В. Трансформація механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів у сучасних умовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Серажим Юліан Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
745.
Труди Київської Духовної Академії [Журнал] / Українська Православна Церква. – Київ, 1860-
746.
Труди Київської Духовної Академії [Журнал] / Українська Православна Церква. – Київ, 1860-
747.
Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия "Моделирование в материаловедении" [Журнал]. – Киев
  вып. 17. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении. - Назв. серии взято с обл. журн.
748.
Рябчук М. У ліжку зі слоном: українсько-російські асиметричні відносини [Брошура] : культур. аспект / Микола Рябчук. – Ужгород : Гражда, 2006. – 47, [3] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 966-8924-26-6
749.
Зайченко О.Б. Удосконалення методів вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Зайченко Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2015
750.
Овчарова Т.О. Удосконалення моделей та методів обробки вимірювальної інформації за допомогою штучних нейронних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Овчарова Тетяна Олександрівна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, ННЦ "Ін-т метрології". – Харків, 2015
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,