Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Харишин М.В. Загублена руна [Книга] : вибране / Михайло Харишин. – Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-457-249-8
52.
Веденеев Д.В. Закулисный актер истории [Книга] : очерки истории разведки и контрразведки / Д.В. Веденеев, Д.В. Будков. – Киев : К.И.С., 2015. – 390, [2] с. : ил., табл. – На тит. л. и обл.: Книга десятая серии "Тайные войны: история и современность". – (Серия "Тайныe войны: история и современность" ; кн. 10). – ISBN 978-617-684-090-9
53.
Самойленко П.В. Засоби діагностики якості психолого-педагогічної підготовки магістрів природничих наук (хімія) у педагогічному університеті [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / П.В. Самойленко, О.В. Білоус. – Київ : Слово, 2013. – 225, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-227. – ISBN 978-966-194-135-8
54.
Шуміло О.М. Земельне право України (у схемах) [Книга] : для студентів ВНЗ / О.М. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2015. – 289, [1] с. : іл. – Термінол. покажч.: с. 285-289. – Бібліогр.: с. 267-284. – ISBN 978-966-2526-98-1
55.
Калинець І.О. Зібрання творів [Книга] : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-729-2
56.
Калинець І.О. Зібрання творів [Книга] : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-729-2
57.
Калинець І.О. Зібрання творів [Книга] : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-729-2
58.
Гоголь М.В. Зібрання творів [Книга] : у 7 т. / Микола Гоголь ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1174-8
59.
Калинець І.О. Зібрання творів [Книга] : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-816-9
60.
Калинець І.О. Зібрання творів [Книга] : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-729-2
61.
Ященко В.А. Искусственный интеллект. Теория. Моделирование. Применение [Книга] / В.А. Ященко ; [ред. С.Г. Тимчик] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем матем. машин и систем. – Киев : Логос, 2013. – 292, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 287-292. – ISBN 978-966-171-676-5
62.
Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту [Книга] = "Что такое хорошо": учимся ценить и оценивать высшее образование = Quality matters: how to value and evaluate higher education : навч. посібник / Темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR "Towards Trust in Quality Assurance Systems" ; [за ред. Т. Добка та ін.]. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. – 570, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-966-2400-37-3
63.
Карпаш О.М. Інженерна діяльність в умовах сталого розвитку [Книга] = Engineering activity in terms of sustainable society development : навч. посібник / О.М. Карпаш, В.С. Шейнбаум, М.О. Карпаш ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 285, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. та зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 284-285. – ISBN 978-966-694-210-7
64.
Інноваційні технології навчання у професійно-технічній освіті [Книга] : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. / Сум. держ. ун-т, Сум. обл. центр зайнятості ; [відп. за вип. Павлик Ю.А.]. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 249 с. : іл., табл., фот. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
65.
Історія України [Книга] : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2012 р. : виходить з 1968 р. / НАН України, Ін-т історії України ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Т. Приліпко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова ; наук. ред. Г. Боряк]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2014. – 711, [1] с. – На авантит. зазнач.: Ювілейне вид. 45 випуск. - 75-річчя Нац. іст. б-ки України. - Імен. та геогр. покажч.: с. 610-700. – Бібліогр.: с. 701-709. – ISBN 978-966-95419-9-4
66.
Моргун В.Ф. Кваліфікаційні наукові роботи з психології [Книга] : курсова, бакалаврська, магістерська : метод. посібник для студентів / В.Ф. Моргун, Л.С. Москаленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, Психол.-пед. ф-т, Каф. психології. – Київ : Слово, 2013. – 163, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-164. – ISBN 978-966-194-143-3
67.
Київська поетична школа [Книга] : антологія : вибране / [упорядкування Михайла Григоріва]. – Київ : Преса України, 2013. – 151, [1] с. : портр. – В змісті авт.: Микола Воробйов, Василь Голобородько, Михайло Григорів, Віктор Кордун. - Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-155-1
68.
Бондаренко Г.Н. Кинетика формообразования радионуклидов в почвах как ключевой фактор прогнозирования экологического состояния природной среды [Книга] = Kinetics of radionuclide speciation in soil as a key factor in forecasting of ecological state of the environment / Г.Н. Бондаренко, Л.В. Кононенко, И.Л. Колябина ; [Гос. учреждение "Ин-т геохимии окружающей среды Нац. акад. наук Украины"]. – Киев : Наукова думка, 2014. – 201, [2] с. : ил., табл. – Тит. л., содерж. парал. англ., рус. – Библиогр.: с. 183-197. – (Проект "Наукова книга" = "Scientifik book" project). – ISBN 978-966-00-1453-4
69.
Пилипів В.М. Класичні основи теорії чисел [Книга] : [навч.-метод. посібник] / Пилипів В.М., Заторський Р.А., Ліщинський І.І. ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2014. – 66, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 66
70.
Книга в Україні 1861-1917 [Книга] : матеріали до репертуару української книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-7079-4
71.
Книга в Україні 1861-1917 [Книга] : матеріали до репертуару української книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов., підгот.: В.С. Гоїнець, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-7288-0
72.
Круглик В.С. Комп"ютерні засоби комунікації [Книга] : навч.-метод. посібник / В.С. Круглик, М.О. Вінник. – Херсон : ВКФ "СТАР" ЛТД, 2014. – 272, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 268-272. – ISBN 978-966-1596-39-8
73.
Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика [Книга] : монографія / Н.М. Авшенюк [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 279, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Імен. покажч.: с. 247-248. – Бібліогр.: с. 235-246 та в дод. – ISBN 978-966-189-328-2
74.
Комплексне управління, безпека і робастність [Книга] = Integrated management, security, and robustness / НАН України [та ін.] ; [редкол.: В.Л. Богданов, В.М. Геєць, Ю.М. Єрмольєв та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 333, [2] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Тит. арк. та назва на обкл. парал. укр., англ. - Анот., зміст, статті укр., англ. – Бібліогр.наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7376-4
75.
Галущак М.О. Курс загальної фізики. Практичні заняття [Книга] / Галущак М.О., Луцишин Т.І., Басараба Б.Ю. ; за ред. М.О. Галущака ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-224-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex