Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Моцний Ф.В. Курс лекцій з теорії ймовірностей [Книга] = Lectures on probability theory : навч. посібник [для студентів ВНЗ, які навч. за фін.-екон. напрямками підгот.] / Ф.В. Моцний ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – 2-ге вид., допов. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 198-201. – ISBN 5-06-003464-X
У прим. № 1692903 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КДУ імені Тараса Шевченка від автора з найкращими побажаннями.
26.02.2015. Київ, НАСОА. Підпис.
77.
Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи [Книга] : матеріали міжнар. наук. конф. присвяч.: 70-річчю каф. фіз. географії Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 60-річчю Львів. шк. ландшафтознавства, 110-річчю з дня народж. проф. К. І. Геренчука, 80-річчю з дня народж. проф. Г.П. Міллера : 24-27 вер. 2014 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Геогр. ф-т, Каф. фіз. географії, Карпат. нац. природний парк ; [редкол.: А. Мельник (відп. ред.) та ін.]. – Львів ; Ворохта : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 197, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 191-192. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
78.
Гуменюк Ж.Г. Латинська мова [Книга] : навч. посібник для студентів гуманіт. ф-тів / Ж.Г. Гуменюк, Т.В. Сторчова ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., перероб. – Київ : Слово, 2013. – 325, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-321. – ISBN 978-966-194-133-4
79.
Лекарственные растения, почки и обмен мочевой кислоты [Книга] : монография / С.Ю. Штрыголь [и др.] ; М-во здравоохранения Украины, Нац. фармацев. ун-т. – Харьков : Титул, 2014. – 423, [1] с., [20] л. цв. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 370-420. – ISBN 978-617-7127-03-0
80.
Пресняков А.Е. Литовско-Русское государство в XIII-XVI вв. [Книга] / Александр Пресняков. – Минск : Харвест, 2012. – 296 с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Неизвестная история / учредитель А.Е. Тарас). – ISBN 978-985-18-1210-9
81.
Ліннік О.О. Майбутній учитель як суб"єкт педагогічної взаємодії: підготовка до співробітництва з молодшими школярами [Книга] : монографія / Олена Ліннік. – Київ : Слово, 2014. – 302, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 271-303. – ISBN 978-966-194-187-7
82.
Яворський І.М. Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань [Книга] = Mathematical models and analysis of stochastic oscillations / Ігор Миколайович Яворський ; під. ред. З.Т. Назарчука ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : ФМІ НАНУ, 2013. – 802, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 765-792. – ISBN 978-966-02-6994-1
83.
Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Формування стратегії соціально-економічного розвитку і вдосконалення організації обліку й аудиту підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі" [Книга] : 26-28 листоп. 2014 р., Львів / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; [упоряд. А.М. Штангрет, редкол.: В.В. Мартинів та ін.]. – Львів : Українська академія друкартсва, 2014. – 84 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
84.
Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" [Книга] : 22 груд. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", Ф-т іноземної філолології ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 138 с. – Без тит. арк. - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
85.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" [Книга] : (18-19 квіт. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Юрид. ф-т Запоріз. нац. ун-ту ; [редкол.: Бевзенко В.М. та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 307, [1] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-7178-01-8
86.
Медична психологія [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / [С.Д. Максименко, Я.В. Цехмістер, І.А. Коваль, К.С. Максименко] ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2014. – 515, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-194-169-3
87.
Менеджмент суб"єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку [Книга] = Business entities management: development problems and perspectives : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Департамент екон. розвитку, торгівлі та міжнар. співробітництва [та ін. ; редкол.: О.В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 259, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-409-9
88.
Карпаш О.М. Методологія наукових досліджень [Книга] : навч. посібник / О.М. Карпаш, П.М. Райтер, М.О. Карпаш ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. техн. діагностики та моніторингу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-243. – ISBN 978-966-694-214-5
89.
Мешков Ю.Я. Механическая стабильность металлов и сплавов [Книга] / Ю.А. Мешков, С.А. Котречко, А.В. Шиян ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова. – Киев : Наукова думка, 2014. – 276, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 266-274. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1445-9
90.
Солтанов Джахангир Али оглы Миллион роз из Закаталы, или История героев и роз, уходящая от славы к забвению [Книга] = Million roses from Zakataly or History of heroes and roses fading away from glory into oblivion / Солтанов Джахангир Али оглы, Солтанов Джаваншир Али оглы. – Киев : Новый друк, 2014. – 303, [1] с., [1] л. табл. : цв. ил., портр., табл. – Текст парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 226-237, 296-297. – ISBN 978-617-635-049-1
91.
Міжнародний маркетинг [Книга] : в питаннях та відповідях : навч. посібник для студентів ВНЗ / [М.І. Барановська та ін.] ; за ред. М. Барановської [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 301, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 297-301. – ISBN 978-611-01-0480-7
92.
Міжнародно-правові погляди В.В. Преображенської [Книга] : (до 90-річчя з дня народж. присвячується) : [зб. наук. пр. за результатами круглого столу] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; за ред. В.М. Репецького. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 92, [5] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 90-91 та в підрядк. прим. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
93.
Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору [Книга] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 544 с. : табл. – Резюме рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7337-5
94.
Білоус М. Морфеміка й дериватологія сучасної української літературної мови [Книга] : практикум для студентів укр. від-ня філол. ф-ту / [Марія Білоус, Ірина Кузьма] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Каф. укр. мови. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 157, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 150-155 та наприкінці тем
95.
Морфологія [Книга] : термінол. слов.-довід. для студентів ден. форми навч. зі спец. "слов"ян. мови", "араб. мова", "перська мова", "яп. мова", "літ. творчість", "приклад. лінгвістика" / Ніна Захлюпана, Ірина Кузьма, Галина Кутня, Олена Труш ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Сорока Т.Б., 2014. – 224, [1] с. – Алф. покажч. імен: с. 216-224. – Бібліогр.: с. 201-215
96.
Колот А.М. Мотиваційний менеджмент [Книга] : підручник / А.М. Колот, С.О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 479, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 442-445. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-818-1
97.
Становських З.Л. Мотиваційно-смислові детермінанти саморегуляції професійної діяльності педагогів [Книга] : посібник / Становських З.Л. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 166, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-331-2
98.
Наукова періодика України та бібліометричні дослідження [Книга] / [Л.Й. Костенко, О.І. Жабін, Є.О. Копанєва, Т.В. Симоненко ; наук. ред. О.С. Онищенко]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України, 2014. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 182-208. – ISBN 978-966-02-7198-2
99.
Науковий та інноваційно-інвестиційний потенціал України [Книга] : Київський літопис XXI століття : [всеукр. збірник] / Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; ред. рада.: Патон Б.Є. та ін. ; уклад. Стройков В.В.]. – Київ : Стройков В.В., 2013. – 271, [1] с. : фот. – Присвячується 95-річчю Національної академії наук України. - Текст укр., англ. – ISBN 978-966-96823-2-1
100.
Токар Л.К. Наукові основи українознавства [Книга] : монографія / Леонід Токар ; М-во освіти і науки України, Нац. НДІ українознавства та всесвіт. історії. – Вид. 2-ге, уточн. і допов. – Київ : [б. в.], 2014. – 352 с. – Бібліогр.: с. 319-351 та в підрядк. прим.
У пр. № 1692967 напис:
Наукові бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 2. XII.-2014 р.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex