Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за Жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) [Книга] = English-Ukrainian-English dictionary of scientific language (physics and related sciences) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Богомольця ; уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-243-3
52.
Олійник Я.Б. Андрій Якович Ворончук [Книга] / [Олійник Я.Б., Палієнко Е.Т., Любіцева О.О. ; редкол. : Л.В. Губерський (гол.), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко та ін. ; відп. за підгот. та видання Е.Т. Палієнко] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 79, [1] с. : портр. – Бібліогр.: c. 79. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
53.
Корецкий Д.А. Антикиллер [Книга] : роман / Данил Корецкий. – Москва : Сантакс-пресс, 1995. – 400 с. – ISBN 5-87455-057-7
54.
Антична література. Греція. Рим [Книга] : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Центр навчальної л-ри, 2006. – 864 с. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в сл. до читача: с. 3
55.
Левицький В.В. Антологія англійської мови: тексти з коментарями, вправи та етимологічний словник [Книга] = Anthology of the English language: texts with comments, exercises and etymological glossary : [навч. посібник] / [В.В.Левицький, О.В. Соловьова]. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 239, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Обкл. англ. мовою. - На тит. л. авт.: V.V. Levytsky, O.V. Soloviova. – ISBN 978-966-382-367-6
56.
Рыбалкин В.С. Арабская лингвистическая традиция [Книга] : истоки, творцы, концепции / В.С. Рыбалкин ; [ред. и кор. Т.В. Лысенко] ; НАН Украины ; Ин-т востоковедения им. А. Крымского ; Ин-т восточной лингвистики и права. – Киев : Феникс, 2000. – 359 с. – Библиогр. с. 314-355. – ISBN 966-7558-58-4
57.
Находкін М.Г. Атомна фізика [Книга] : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М.Г. Находкін, Н.П. Харченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 551, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 542-544 .- Предм. покажч.: с. 545-551. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-385-7
58.
Аудит [Книга] : практикум / О.А. Петрик [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 364, [4] с. :іл. : табл., схеми. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-483-513-5
59.
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини [Книга] : навчальний посібник / В.М. Лапін. – 6-те вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2007. – 332, [4] с. : іл., табл. – Додатки: с. 313-332. – Бібліогр.: с. 310-312. – ISBN 966-346-251-5
60.
Редінг Б. Безумці [Книга] : з історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної : роман / Барбара Редінг. – Київ : Академія, 2012. – 182, [2] с. – Сер. засн. у 2007 р. – (Автографи часу). – ISBN 978-966-580-404-8
Роман про таємниче кохання і драму двох людей - Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної
61.
Кульчицька О.І. [Бешкетні оповідання] = Lausbubengeschichten : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 126, [1] с. – Авт. та назва зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Ludwig Thoma. Lausbubengeschichten. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-129-0
62.
Мардашко А.А. Биологическая и биоорганическая химия [Книга] : учеб. пособие для студ. высших учебных заведений / А.А. Мардашко, Л.М. Миронович, Г.Ф. Степанов. – 2-е изд. – Киев : Каравелла, 2012. – 247, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 247. – ISBN 966-8019-88-1
63.
Жадан С.В. Біг Мак та інші історії [Книга] : кн. вибр. оповідань / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2011. – 312, [4] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5689-4
64.
Большая встряска [Книга] : из цикла "Подвиги комиссара Фухе" : повести и рассказы / А. Валентинов, А. Бугай, А. Гаврюшин, С. Каплин, В. Виногоров; А. Валентинов [и др.] ; [гл. ред. Н. Баулина]. – Санкт-Петербург : Северо-Запад Пресс, 2001. – 411, [5] с. : ил. – (Колесница богов / сост. Д. Ивахнов). – ISBN 5-93698-047-2
65.
Меженко Ю.С. Большой орфографический словарь современного русского языка [Книга] : 200000 : [для учащихся всех типов школ, лицеев, гимназий, колледжей, абитуриентов, студ., преподавателей, репетиторов] / Меженко Ю.С. ; [ред. : О.В. Марчукова, С.В. Ковалева, Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2011. – 991, [1] с. – ISBN 978-966-481-571-7
66.
Кубарьков Г.Л. Большой современный англо-русский, русско-английский словарь [Книга] : 250 000 / Кубарьков Г.Л., Тимощук В.А. ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2010. – 1055, [1] с. – (Современная редакция = Contemporary edition). – ISBN 978-966-338-903-5
67.
Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник [Книга] : навч. посібник ... для студентів вищ. навч. закл. / [Верига Ю.А., Іщенко В.Л., Гладких Т.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 291, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст парал. укр., рос., англ... – Бібліогр.: с. 290. – ISBN 978-617-673-102-3
68.
Бюджетне законодавство України [Книга] / [уклад. І. С. Тимощук]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 370, [2] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-454-1
69.
Фролов С.М. Бюджетний менеджмент прикордонних територій [Книга] : (теорія і практика) : навч. посібник / С.М. Фролов, І.Д. Скляр ; [ред. : Н.А. Гавриленко, Н.В. Лисогуб, С.М. Симоненко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-410-0
70.
"В Українській Церкві велика була духовна сила..." [Книга] : становлення Української автокефальної православної церкви в описах самовидців та учасників церковно-визвольного руху на Сіверщині та в Середньому Подніпров"ї, 1917-1925 рр. / Всеукр. т-во ім. Митрополита Василя Липківського ; [упоряд. А.Л. Зінченко ; наук. ред. І.М. Преловська]. – Ніжин : [Орхідея], 2012. – 351, [1] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2185-17-1
71.
Петрашко Л.П. Валютні операції [Книга] : навчальний посібник / Л.П. Петрашко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – ISBN 978-966-346-972-0
72.
Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [Книга] : матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та аспірантів, 29-30 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Юридичний ін-т ; [редкол. : В.А. Васильєва, Н.Р. Кобецька, Ю.І. Микитин та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2011. – 153, [1] c. – Бібліогр. в кінці тез доп. – (Правова політика української держави)
73.
Великий енциклопедичний ілюстрований словник [Книга] : [18 000 : наук. статті та іл.] / Богатиренко В.В. [та ін.] ; [пер. з рос. Данилюк І.Г. ; ред. : Ю.Є. Єфременкова та ін.]. – Донецьк : БАО, 2012. – 767, [1] с. – На обкл. та коренці кн. зазнач. ВЕІС (Великий енциклопедичний ілюстрований словник). – ISBN 978-966-481-712-4
74.
Загнітко А.П. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник [Книга] : [200 000] / Загнітко А.П., Данилюк І.Г. ; [ред. : Ю.В. Жиронкіна, Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 1007, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-338-773-4
75.
Пономарев В.Т. Величайшие монархи: с древности до наших дней [Книга] / Пономарев В.Т. ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2012. – 703, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-481-783-4
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,