Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Бурак Я.Й. Аналітична механіка локально навантажених оболонок [Книга] / Я.Й. Бурак, Ю.К. Рудавський, М.А. Сухорольський ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Інтелект-Захід, 2007. – 240 с. – Бібліогр.: с. 235-239. – ISBN 966-7597-63-6
52.
Англо-русский словарь по вычислительной технике [Книга] = English-russian dictionary of computer science : около 42 000 терминов / В.К. Зейденберг, А.Н. Зимарев, А.М. Степанов, Е.К. Масловский; В.К. Зейденберг [и др.] ; под ред. Е.К. Масловского. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1990. – 800 с. – Парал. титульный лист на англ. языке. – ISBN 5-200-00653-8
53.
Медведєва Л.М. Англо-український словник. Мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування [Книга] = English-ukrainian dictionary. Pragmatic idioms, interjections, onomatopeic words : [понад 4 000 англійських прагматичних (мовленнєвих) ідіом та вигуків, звуконаслідувальні слова та вирази] / Л. Медведєва, Н. Холден. – Київ : Дніпро, 2003. – 536 с. – ISBN 966-578-115-4
54.
Антологія польської поезії [Книга] = Antologia poezji polskiej : в 2 т. – Київ : Дніпро
55.
Хвильовий М. Арабески Миколи Хвильового [Книга] : [оповідання та новели] / Микола Хвильовий ; [авт. передмови та коментарів В. Агеєва]. – Київ : Грані-Т, 2010. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-465-290-9
Миколі Хвильовому судилося стати символом цілої його блискучої мистецької генерації, бо саме він знайшов чи не найбільш місткі й промовисті образи, аби передати м"ятежну атмосферу переломної епохи, сконденсовані енергії зрілого українського модернізму. Його герої - безгрунтовні романтики - болісно переживають крах високих ідеалів у знебоженій пореволюційній дійсності. Модерністський ренесанс заторкнув літературу, живопис, театр, явив цілу плеяду першорядних поетів, прозаїків, режисерів, художників. Історії творчої дружби Миколи Зерова й Георгія Нарбута, Юрія Яновського і Василя Кричевського, Анатоля Петрицького і літ"ярмарчан - значущі епізоди мистецького процесу десятих - двадцятих років. Ця книжка - спроба показати взаємозв"язки та взаємовіддзеркалення літератури й живопису, спроба, хай частково, передати невловимий Дух Часу
56.
Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності [Книга] : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 6-е вид. – Київ : Каравела, 2011. – 342, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 338-342. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4
57.
Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України / Я.І. Бедрій, В.Я. Нечай. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 496, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. лише перший авт. – Бібліогр.: с. 487-488. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-07-1
58.
Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Я.І. Бедрій. – Київ : Кондор, 2009. – 284, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285. – ISBN 978-966-351-196-2
59.
Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності [Книга] : короткий навчальний словник-довідник : для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації / Я.І. Бедрій, В.М. Піча. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 216, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Серія малих словників-довідників). – ISBN 966-2025-07-1
60.
Біла книга з міжкультурного діалогу "Жити в гідному суспільстві, як рівні" [Книга] = Белая книга о межкультурном диалоге "Жить в достойном обществе, как равные" = White Paper on Intercultural Dialogue ""Living Together As Equals in Dignity"" : створена міністрами інозем. справ Ради Європи на 118-й Міністерській Сесії (Страсбург, 7 травня 2008) / Всеукраїнська Академічна спілка спеціалістів професійної оцінки наукових досліджень і педагог. діяльності ; [упоряд : Бабин І.І., Житнігір Б.С. та ін. ; пер. та ред. : Сверкович Є.І., Ламакін С.О.]. – Одеса : [ВАССПОНИПД], 2010. – 116 с. – ISBN 978-966-413-148-0
61.
Соловйов А.В. Біржове право [Книга] : [комплект] : навчальний посібник / А.В. Соловйов. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 300 с., [c.301-628 на електрон.опт.диску (CD-ROM)]. – Бібліогр.: с. 292-300. – ISBN 978-966-418-119-5
62.
Зореслав Блакитні ескадри [Книга] : вибрані твори / Зореслав ; [упоряд., підгот. текстів, передм. та прим. Д.М. Федаки]. – Ужгород : Закарпаття, 2009. – 428, [4] с. : іл. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 966-347-055-0
63.
Исак Ф. Быть мусульманином [Книга] = On being a muslim / Фарид Исак ; [пер. с англ. Н. Лебедевой]. – Москва : Издательско-торговый дом "Гранд" ; ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 352 с. – ISBN 5-8183-0427-2
64.
Чугаєв О.А. Валютна інтеграція в Європейському Союзі [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.А. Чугаєв ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2010. – 191 с. – Бібліогр.: с. 178-191. – ISBN 978-966-439-271-3
65.
Виховання туризмом [Книга] : розповіді педагогів-позашкільників / Житомирський обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Житомирської обл. ради ; [упоряд. В.М. Ожгібесов]. – Житомир : Полісся, 2008. – 116 с., [112] с. іл. – ISBN 978-966-655-384-6
66.
Мойсеєнко Л.А. Вища математика. Аналітична геометрія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.А. Мойсеєнко, Т.Г. Лавинюкова ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : [ІФНТУНГ], 2009. – 205 с. – Бібліогр.: с. 205. – ISBN 978-966-694-096
67.
Гомон Н.М. Від біології і біотехнології до генної інженерії [Книга] : навчальний посібник для студентів 2-го та 3-го курсів біологічного факультету / Н.М. Гомон, О.К. Курдіш, В.І. Снопченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 207 с. – ISBN 978-966-439-350-5
Посібник призначається для студентів 2-3 курсів біологічних факультетів і відділень ун-тів та інших вищих навчальних закладів.
Метою посібника є розвиток практичних навичок володіння англ. мовою в обсязі, необхідному для роботи з фаховою літературою, а також усного та письмового спілкування у науковій сфері
68.
Колісник Р. Військова Управа та українська Дивізія Галичина [Книга] : діяльність Військової Управи та німецька політика відносно українських національних збройних сил в роках 1943–1945 / Роман Колісник. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 301-305. – (Бібліотека українознавства / Наук. т-во ім. Шевченка в Канаді ; т. 40). – ISBN 978-966-2151-19-0
Роман відтворює одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок нашої історії – боротьбу українських повстанців проти окупаційної влади у 1920-х роках. Збулося Тарасове пророцтво: повіяв новий вогонь з Холодного Яру, і лицарі лісу освятили зброю на московського ката. Найзапекліші з них – залишенці – продовжили боротьбу навіть тоді, коли в Україні утвердилася диктатура чужинців і не було вже надії на визволення. Таким був загін отамана Чорного Ворона.

69.
Ожгібесов В.М. Військово-туристське багатоборство (ВІТУРБ) [Книга] : книга для спортсменів, тренерів та організаторів змагань / Володимир Ожгібесов ; Житомирський обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Житомирської обл. ради. – Житомир : Полісся, 2008. – 204 с., [48] с. іл. – Бібліогр.: с. 201. – ISBN 978-966-655-390-7
70.
Хромченко В.Г. Вогнева підготовка [Книга] : навчальний посібник [для вищих навчальних закладів] / В.Г. Хромченко, М.Г. Івануц, А.О. Яфонкін ; [за заг. ред. Хромченка В.Г.]. – Київ : Кондор, 2009. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335. – ISBN 978-966-351-268-6
71.
Галаган О.К. Володимир Іванович Чопик [Книга] : (з нагоди 80-річчя) / О.К. Галаган ; Кременецький обл. гуманітарно-педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. – Кременець : Видавничий центр КОГПІ ім.Тараса Шевченка, 2010. – 40 с., [20] с. іл.
72.
Волков А.М. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Семь подземных королей [Книга] : сказочные повести / А. Волков. – Москва : Пресса, 1992. – 512 с. : илл. – ISBN 5-253-00175-1
73.
Житнигор С.Б. Время пародий [Книга] : юмор, сатира, публицистика, театр, кино, случайные стихи, эстрадные рассказы / Семен Житнигор ; Украинская Академия наук ; Академия социального прогресса и творчества. – Одесса ; Тирасполь : [Полиграфист], 2008. – 276 с. – (Для домашнего чтения). – ISBN 978-9975-9974-4-7
74.
Вступ до медичної геології [Книга] = Introduction to medical geology : у 2-х томах / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – Київ : Академпрес. – ISBN 978-966-7541-07-1
75.
Вступ до медичної геології [Книга] = Introduction to medical geology : у 2-х томах / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – Київ : Академпрес. – ISBN 978-966-7541-08-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,