Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Економічна теорія. Політекономія [Книга] : підручник / [В.Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 9-те вид., доповн. – Київ : Знання, 2014. – 710, [1] с. : іл., табл., портр. – Сер. засн. 2004 р. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 665-704. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Класичний університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0157-2
402.
Готорн Н. Експеримент доктора Гайдеґґера та інші оповідання [Книга] = Dr. Heidegger"s experiment and other stories / Натаніель Готорн ; [пер. з англ. Ганни Лелів]. – Київ : Знання, 2014. – 181, [1] с. – Сер. засн. 2014 р. - В змісті також: Мій родич, майор Молінью ; Родимка ; Молодий Гудмен Браун ; Донька Раппаччіні ; Похорон Роджера Малвіна. – (English Library ) ( Скарби : передплатна серія ; № 7). – ISBN 978-617-07-0190-9
403.
Тирон І.В. Експресивний синтаксис у дискурсі англомовної блогосфери [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Тирон Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
404.
Електромеханічні і енергозберігаючі системи [Журнал] = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
405.
Електромеханічні і енергозберігаючі системи [Журнал] = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
406.
Електроніка та інформаційні технології [Журнал] = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
407.
Електроніка та інформаційні технології [Журнал] = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
408.
Беженар А.А. Електрофізичні властивості шаруватих композицій фторопласт-вуглець [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Беженар Антоніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
409.
Григор"єв А.М. Елементи фізичної кінетики [Книга] : навч. посібник / Григор"єв А.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2012. – 169 с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 167-169
410.
Брижнік В.М. Емансипація особистості у критичній теорії суспільства Теодора Адорно та Юргена Габермаса [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Брижнік Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
411.
Енциклопедичний словник з державного управління [Книга] / [Абрамов В.І. та ін. ; уклад.: Ю.П. Сурмін та ін.] ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2010. – 819, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 817-819.- Алф. покажч.: с. 762-816. – ISBN 978-966-619-279-3
412.
Куршутов Т.Н. Епічна проза і публіцистика Джафера Сейдамета: тематичні мотиви, жанрово-стильова специфіка [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Куршутов Темур Ніяверович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
413.
Загорулько М.А. Естетичний тезаурус Чернігівського літературно-філософського кола доби українського Бароко [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Загорулько Марія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2014
414.
Тофтул М.Г. Етика [Книга] : підручник / М.Г. Тофтул. – 2-ге вид., випр., допов. – Київ : Академія, 2011. – 437, [3] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 430-437. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-359-1
415.
Чабанов В.Г. Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізацї [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Чабанов Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
416.
Марущак Н.В. Ефективність соціальної відповідальності ТНК [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Марущак Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
417.
Камінська Н.В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування (міжнародно-правові засади становлення, функціонування та розвитку) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Камінська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
418.
Європейська юридична освіта і наука [Книга] : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Ліра-К, 2013. – 247, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2609-60-8
419.
Лакутюр Ж. Єзуїти [Книга] : [у 2 т.] / Жан Лакутюр ; [з фр. пер. І. Дух]. – Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-728-9
420.
Гетьман З.О. Жанрові теорії перекладу (іспанська та українська мови) [Книга] = El genero textual y la traduccion (espanol-ucraniano) : підручник для студ. ВНЗ / З.О. Гетьман, І.С. Орлова ; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2014. – 467, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-467. – ISBN 978-617-7241-16-3
У примірнику №1689519 напис:
Шановні студенти, ставтеся з повагою до книжок. Підпис
421.
Кизилова В.В. Жанрово-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва другої половини XX століття [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Кизилова Віталіна Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ, 2014
422.
Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) [Книга] : зб. наук. статей / [Касьянов Г.В. та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України, 2012. – 259, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в примітках в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6441-0
423.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
424.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
425.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex