Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Стрілець С.І. Інноваційні педагогічні технології у вищій школі [Книга] : навчально-методичний посібник / Стрілець С.І. ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т імені Т.Г. Шевченка, Каф. дошкільної та початкової освіти. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 198, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-190 та наприкінці тем. – ISBN 978-611-507-001-5
327.
Іноземні мови [Журнал] : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
328.
Вакульчук О.А. Інструментальна музика в українських нотних виданнях 1923-1934 років [Книга] : монографія / Ольга Вакульчук ; [наук. ред. Л.В. Івченко ; ред. Н. Маслакова] ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2011. – 215, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 172-206 та у підрядк. прим. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-6309-3
329.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
330.
Інтелектуальні вимірювальні системи на основі мікроелектронних датчиків нового покоління [Книга] : монографія / Я.І. Лепіх [та ін.] ; за ред. : І.Я. Лепіха, В.О. Романова. – Одеса : Астропринт, 2011. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-190-449-0
331.
Чернякова Ж.Ю. Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великої Британії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чернякова Жанна Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2012
332.
Музика І.О. Інформаційна технологія підтримки рішень для автоматизованого керування буровибуховими роботами з мінімізацією енерговитрат [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Музика Іван Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв, 2012
333.
Інформаційні системи в сучасному бізнесі [Книга] : навчальний посібник / [Пономаренко В.С. та ін. ; відп. ред. Сєдова Л.М.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 483, [1] с. : іл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 474-480. – ISBN 978-966-676-495-2
334.
Чен Р.М. Інформаційно-комунікаційне забезпечення туристичної діяльності [Книга] : навчально-практичний посібник : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Чен Р.М., Кавун С.В., Плеханова Г.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 364 с. : іл. – Додатки: с. 359-363. – Бібліогр.: с. 354-358. – ISBN 978-966-676-501-0
335.
Качан К.Є. Ісламський радикалізм: релігійно-політична сутність та форми прояву [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Качан Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
336.
Історико-культурні заповідники [Книга] : [наукова монографія] / М-во культури України ; Держ. служба з питань нац. культ. спадщини ; Н.-д. ін-т пам"яткоохорон. досліджень ; за ред. В. Вечерського ; [відп. за вип. О.М. Сердюк]. – Київ : [Деснянська правда], 2011. – 292 с., [9] арк. іл. : табл., іл., карти. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-502-497-2
337.
Історико-культурні заповідники. Плани організації територій [Книга] : [наук. моногр.] / М-во культури України ; Н.-д. ін-т пам"яткоохорон. досліджень ; за ред. В. Вечерського ; [відп. за вип. О.М. Сердюк]. – Київ : Фенікс, 2011. – 191, [48] с. іл., [10] л. іл. : фотогр., табл., карти. – Присвяч. пам"яті видатного укр. музейника і пам"яткоохоронця, засн. і першого дир. Нац. істор.-етногр. заповідника "Переяслав", Героя України Михайла Івановича Сікорського. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-651-737-4
338.
Історико-містобудівні дослідження Києва [Книга] / за ред. В. Вечерського ; [відп. за вип. Сердюк О.М.] ; М-во культури України ; Н.-д. ін-т пам"яткоохоронних досліджень. – Київ : Фенікс, 2011. – 312 с.; [118] с. іл. : іл., карти, портр. – Присвячується пам"яті видатного укр. пам"яткоохоронця, почесного громадянина міста Києва, акад. П.Т. Тронька. - Додатки: с. 278-310. – Бібліогр.: с. 244-277. – ISBN 978-966-651-959-0
339.
Історична пам"ять [Журнал] : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
340.
Історична пам"ять [Журнал] : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
341.
Томілович Л. Історичні садиби Вінницької області [Книга] / Людмила Томілович ; М-во культури і туризму України ; Держ. служба з питань нац. культурної спадщини ; Н.-д. ін-т пам"яткоохоронних досліджень. – Київ ; Чернігів : Деснянська правда, 2011. – 220 с., [16] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 218. – ISBN 978-966-502-502-3
342.
Історія в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
343.
Тимів І.М. Історія народної школи в Бортниках [Книга] : середина XIX - кінець тридцятих років XX ст. : до 150-ти річчя заснування школи / Іван Тимів. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. – 107, [5] с. : фотоіл. – Додатки: с. 75-95. – Бібліогр.: с. 96-107. – (Серія "Села і міста Покуття" ; т. 2). – ISBN 966-8265-72-6
344.
Історія освіти, науки і техніки в Україні [Книга] : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ
345.
Історія освіти, науки і техніки в Україні [Книга] : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Камінський В.Ф. (голова), Ткачов О.І., Піпан Х.М. та ін.]. – Київ
346.
Історія освіти, науки і техніки в Україні [Книга] : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [уклад. частини: В.А. Вергунов, Н.Б. Щебетюк, А.С. Білоцерківська ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ
347.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
348.
Григор"єв-Наш Історія України в народних думах та піснях [Книга] : для середнього та старшого шкільного віку / Григор""єв-Наш ; [упоряд. та післям. О.О. Лисенко ; гол. ред. І.Т. Бойко] ; худож. В. Лопата. – Київ : Веселка, 2011. – 285, [3] с. : іл. – На авантитулі: До 20-річчя незалежності України. – Бібліогр.: с. 282. – ISBN 978-966-01-0517-1
349.
Коротченко А.Л. Капитал [Книга] : теоретические основы капитала : монография / А.Л. Коротченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев : НТУУ "КПИ", 2012. – 95, [1] с. – Библиогр.: с. 91
350.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex