Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Сорока С.С. Живу тобою, Україно! [Книга] : [поезії] / Софія Сорока ; [ред. М. Федака]. – Ужгород : Гражда, 2011. – 76, [4] с. – ISBN 978-966-176-068-3
252.
Гиппиус З.Н. Живые лица [Книга] : [сборник] / Зинаида Гиппиус ; [предисл.: М. Коренева ; послесл., коммент.: С. Яров]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. – 300, [3] с. – Содерж.: Мой лунный друг: о Блоке ; Одержимый: о Брюсове ; Маленький Анин домик ; Задумчивый странник: о Розанове ; Отрывочное: о Сологубе ; Благоухание седин: о многих. - Прил.: Зинаида Гиппиус / Г. Адамович. Живые маски Зинаиды Гиппиус / С. Яров. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0317-7
253.
Довлатов С.Д. Жизнь коротка [Книга] : рассказы / Сергей Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 154, [6] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01552-4
Содержание:
Жизнь коротка. На улице и дома. Лишний. Иная жизнь. Сентиментальная повесть. Куртка Фернана Леже. Встретились, поговорили. Третий поворот налево
254.
Пелевин В.О. Жизнь насекомых. Свет горизонта [Книга] / Виктор Пелевин. – Москва : Эксмо, 2011. – 287, [1] с. – ISBN 978-5-699-06217-1
255.
Життя - у слові [Книга] : зб. наук. праць на пошану академіка Віталія Макаровича Русанівського (1931-2007) / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол. : В.Г. Скляренко (відп. ред.), В.М. Бріцин, В.А. Широков та ін.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2011. – 540, [4] с. : портр. – Бібліогр. в кінці наук. ст. – ISBN 978-966-489-089-9
Збірник присвячено пам"яті академіка В.М. Русанівського з нагоди його 80-річчя. У ньому вміщено наукові статті, тематично пов"язані з різнобічними науковими зацікавленнями вченого - це історія української літературної мови, граматична й лексична семантика, етимологія, термінологія, соціолінгвістика, функціональна та контрастивна лінгвістика, лінгвокультурологія, культура мови. Для широкого кола філологів і всіх зацікавлених читачів.
256.
Жить по Любви [Книга] / Народ. твор. мастерская "Благо" ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. – 323, [1] с. : ил., табл., портр. – Библиогр.: с. 317-322 и в подстроч. примеч.
257.
Журнал аналитической химии [Журнал] / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
258.
Журнал аналитической химии [Журнал] / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
259.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская академия наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
260.
Журнал прикладной химии [Журнал] / РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
261.
Журнал социологии и социальной антропологии [Журнал] = The journal of sociology and social anthropology / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 1998-. – ISSN 1029-8053
262.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
263.
Пхиденко С.С. З історії формування логіки в Індії: доба Старожитності та Середньовіччя [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / С.С. Пхиденко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волинськ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Волинський нац. ун-т, 2012. – 443, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підряд. прим. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-610-6
264.
Гузій Р.Б. З народної танатології: карпатознавчі розсліди [Книга] / Роман Гузій ; [відп. ред. С. Павлюк ; ред. М. Горбаль] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – 351, [2] с. – Бібліогр.: с. 328-350. – ISBN 978-966-02-4578-5
265.
Гераскин Б.В. За семью печатями [Книга] : записки военного контрразведчика / Б.В. Гераскин. – Москва : Международные отношения, 2000. – 275, [12] с., [16] с. фотоил. – (Секретные миссии). – ISBN 5-7133-0935-5
266.
Науменко В.В. Завадостійкі біспектрально-організовані методи модуляції в сучасних цифрових системах зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Науменко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012
267.
Кафка Ф. Завещание [Книга] / Франц Кафка ; [пер. с нем. Евгении Кацевой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. – 315, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0381-8
В романе автор впервые использует свой коронный литературный прием: изображение действительности через сознание персонажа, без какого-либо авторского комментария
268.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
269.
Шмідт-Ассманн Загальне адміністративне право як ідея врегулювання [Книга] = Das allgemeine verwaltungsrecht als ordnungsidee. Grundlagen und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen systembildung : основні засади та завдання систематики адміністративного права / Ебергард Шмідт-Ассманн ; [пер. з нім. : Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов ; відп. ред. О. Сироїд ; наук. ред. : Р. Куйбіда, О. Сироїд, В. Тимощук]. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ : К.І.С., 2009. – 523, [1] c. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 978-966-2141-38-2
270.
Супрун Л.В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота [Книга] : навч. посібник / Л.В. Супрун. – Київ : Знання, 2012. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 334-335 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-346-638-5
271.
Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов [Книга] : [учеб. пособие для студентов высших технических учебных заведений] / [Г.С. Бараненков и др] ; под ред. Б.П. Демидовича. – Москва ; Владимир : Астрель ; АСТ ; ВКТ, 2010. – 495, [1] с. : ил., табл. – Приложения: с. 454-495. – ISBN 978-5-17-002965-5
272.
Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов [Книга] : [учеб. пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений] / Г.С. Бараненков, Б.П. Демидович, В.А. Ефименко, С.М. Коган, Г.С. [и др.] Лунц; [Г.С. Бараненко и др.] ; под ред. Б.П. Демидовича. – Москва : Астрель ; АСТ, 2006. – 495, [1] с. : ил., табл. – Приложения: с. 484-495. – ISBN 5-17-002965-9; 5-271-01118-6
273.
Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов [Книга] : [учеб. пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений] / Г.С. Бараненков, Б.П. Демидович, В.А. Ефименко, С.М. Коган, Г.С. [и др.] Лунц; [Бараненков Г.С. и др.] ; под ред. Б.П. Демидовича. – Москва : Астрель. АСТ, 2003. – 495, [1] с. : табл. – Приложения: с. 484-495. – ISBN 5-17-002965-9; 5-271-01118-6
274.
Закон України "Про громадські об"єднання" [Брошура] : за станом на 18 липня 2012 року / Верховна Рада України ; [підгот. до друк. О.О. Коваленко]. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 35, [1] с. – (Серія "Закони України" : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-847-2
275.
Закон України "Про Державний земельний кадастр" [Брошура] : за станом на 04 липня 2012 року / Верховна Рада України ; [підгот. до друку О.О. Коваленко]. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 41, [3] с. – (Серія "Закони України" : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-844-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex