Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Геодезія, картографія і аерофотознімання [Журнал] = Geodesy, cartography and aerial photography : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1964-. – ISSN 0130-1039
227.
Геолог Виктор Владимирович Зайков [Книга] : биобиблиогр. ученого / Рос. акад. наук, Уральское отд-ние, Ин-т минералогии ; [сост.: И.Ю. Мелекесцева, Е.В. Зайкова, О.Л. Бусловская ; отв. ред. В.А. Коротеев]. – Екатеринбург : РИО УрО РАН, 2014. – 212, [2] с. : ил. фот. – Загл. обл.: Геолог В.В. Зайков. – ISBN 978-5-7691-2381-8
У пр. №1698927 напис: Дорогому Лене Добрянскому с приветом всему семейству. Виктор Зайков
228.
Карпенко Н.В. Геополітичні аспекти іміджевого позиціонування України [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Карпенко Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015
229.
Геотехнічна механіка [Журнал] = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
230.
Геотехнічна механіка [Журнал] = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
231.
Геотехнічна механіка [Журнал] = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
232.
Дронова О.Л. Геоурбаністика [Книга] : навч. посібник / О.Л. Дронова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-417. – ISBN 978-966-439-767-1
233.
Гетьман [Журнал] : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
234.
Гідрохімія річок Лівобережного лісостепу України [Книга] : навч. посібник / В.К. Хільчевський [та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського та В.А. Сташука. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-196. – ISBN 978-966-521-107-5
235.
Гілея [Журнал] : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
236.
Ягодзінський С.М. Глобальні інформаційні мережі у соціокультурній перспективі [Книга] : монографія / С.М. Ягодзінський ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Аграр Медія Груп, 2015. – 274, [1] с. – Бібліогр.: с. 248-274 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-319-1
237.
Курков А.Ю. Гра у відрізаний палець [Книга] / Андрій Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка ; худож.-оформлювач І.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2015. – 536, [4] с. – ISBN 978-966-03-7291-7
238.
Гражданское и торговое право зарубежных государств [Книга] : учебник для студентов вузов, обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" : [в 2 т.]. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1243-7
239.
Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран [Книга] : учебник / Н.Г. Елисеев, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2004. – 602 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-98032-550-6
240.
Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови [Книга] = Modern English grammar : (довідник) / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : ВП Логос-М, 2013. – 341, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1997 р. – (Серія "Учням та абітурієнтам"). – ISBN 966-509-001-1
241.
Грамматика английского языка [Книга] : пособие для студентов пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская , Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова [и др.]. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев : ИНКОС, 2013. – 319, [1] с. : табл. – На обл. также: Часть I. Морфология ; Часть II. Синтаксис. – ISBN 978-617-598-083-5
242.
Барановская Т.В. Грамматика английского языка [Книга] = Exercises in English grammar : сборник упражнений / Т.В. Барановская. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Киев : Славянский дом книги ; Логос-М ; Айрис-Пресс, 2009. – 382, [2] с. : ил., табл. – Сер. осн. в 1997 г. – (Вас ждет успех!). – ISBN 978-5-8112-3384-7
243.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ : Грані, 1998-. – ISSN 2077-1800
244.
Омельковець О.Я. Громадсько-політична, інформаційна та видавнича діяльність осередків "Смолоскип" у Франції і США (1950-1980-ті роки) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Омельковець Олександр Ярославович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2015
245.
Вовчак О.Д. Гроші та кредит [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З.Р. Костак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 393-400 та в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0319-0
246.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
247.
Купрійчук В.М. Гуманітарні чинники в розвитку українського державотворення (1917-1920 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Купрійчук Василь Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2015
248.
Давня українська література [Книга] : словник-довідник : 650 ст. / авт.-уклад.: Богдан Білоус, Петро Білоус, Оксана Савенко ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Петра Білоуса. – Київ : Академія, 2015. – 207, [1] с. – Сер. засн. в 1995 р. – Бібліогр.: с. 206-207. – (Nota bene!). – ISBN 978-966-580-466-6
249.
Тисовська Н. Двокнижжя [Книга] : [романи] / Наталя Тисовська. – Київ : Наш час, 2015. – 510, [2] с. : іл. – У змісті також роман: Укус огняного змія. – (nova proza. ua). – ISBN 978-617-7113-09-5
250.
Макдональд Р. Дело Фергюсона. Предсмертный взгляд [Книга] = The Ferguson affair. The goodbye look : романы / Росс Макдональд ; [пер. с англ. И. Гуровой, Л. Беспаловой]. – Москва : Текст, 1992. – 398, [2] с. – Загл. обл.: Дело Фергюсона. - Данные тит. л. частично парал. англ. – (Американский детектив). – ISBN 5-85950-001-7
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,