Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Гетьман [Журнал] : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
227.
Гідрохімія річок Лівобережного лісостепу України [Книга] : навч. посібник / В.К. Хільчевський [та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського та В.А. Сташука. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-196. – ISBN 978-966-521-107-5
228.
Гілея [Журнал] : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
229.
Ягодзінський С.М. Глобальні інформаційні мережі у соціокультурній перспективі [Книга] : монографія / С.М. Ягодзінський ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Аграр Медія Груп, 2015. – 274, [1] с. – Бібліогр.: с. 248-274 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-319-1
230.
Курков А.Ю. Гра у відрізаний палець [Книга] / Андрій Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка ; худож.-оформлювач І.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2015. – 536, [4] с. – ISBN 978-966-03-7291-7
231.
Гражданское и торговое право зарубежных государств [Книга] : учебник для студентов вузов, обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" : [в 2 т.]. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1243-7
232.
Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран [Книга] : учебник / Н.Г. Елисеев, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2004. – 602 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-98032-550-6
233.
Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови [Книга] = Modern English grammar : (довідник) / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : ВП Логос-М, 2013. – 341, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1997 р. – (Серія "Учням та абітурієнтам"). – ISBN 966-509-001-1
234.
Грамматика английского языка [Книга] : пособие для студентов пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская , Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова [и др.]. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев : ИНКОС, 2013. – 319, [1] с. : табл. – На обл. также: Часть I. Морфология ; Часть II. Синтаксис. – ISBN 978-617-598-083-5
235.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ : Грані, 1998-. – ISSN 2077-1800
236.
Омельковець О.Я. Громадсько-політична, інформаційна та видавнича діяльність осередків "Смолоскип" у Франції і США (1950-1980-ті роки) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Омельковець Олександр Ярославович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2015
237.
Вовчак О.Д. Гроші та кредит [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З.Р. Костак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 393-400 та в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0319-0
238.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
239.
Купрійчук В.М. Гуманітарні чинники в розвитку українського державотворення (1917-1920 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Купрійчук Василь Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2015
240.
Давня українська література [Книга] : словник-довідник : 650 ст. / авт.-уклад.: Богдан Білоус, Петро Білоус, Оксана Савенко ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Петра Білоуса. – Київ : Академія, 2015. – 207, [1] с. – Сер. засн. в 1995 р. – Бібліогр.: с. 206-207. – (Nota bene!). – ISBN 978-966-580-466-6
241.
Тисовська Н. Двокнижжя [Книга] : [романи] / Наталя Тисовська. – Київ : Наш час, 2015. – 510, [2] с. : іл. – У змісті також роман: Укус огняного змія. – (nova proza. ua). – ISBN 978-617-7113-09-5
242.
Макдональд Р. Дело Фергюсона. Предсмертный взгляд [Книга] = The Ferguson affair. The goodbye look : романы / Росс Макдональд ; [пер. с англ. И. Гуровой, Л. Беспаловой]. – Москва : Текст, 1992. – 398, [2] с. – Загл. обл.: Дело Фергюсона. - Данные тит. л. частично парал. англ. – (Американский детектив). – ISBN 5-85950-001-7
243.
Герчикова И.Н. Деловая этика и регулирование международной коммерческой практики [Книга] = Business ethics and regulation of international commercial practice : учеб. пособие / И.Н. Герчикова. – Москва : Консалтбанкир, 2002. – 574, [2] с. – Парал. тит. англ. – Библиогр.: с. 572-574. – ISBN 5-85187-105-9
244.
Демографія та соціальна економіка [Журнал] = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
245.
Державна політика [Книга] : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін.]. – Київ : НАДУ, 2014. – 649, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-619-348-6
246.
Георгієва М.Д. Державна політика в аграрному секторі економіки Болгарії (1944 - 1989 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Георгієва Марія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
247.
Державна служба в Україні: соціально-правовий та організаційний аспекти [Книга] : навч. посібник / [Ю.П. Сурмін та ін.] ; за заг. ред. Р.А.Науменко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 202, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 157-178. – (Бібліотека магістра / ред. рада: Ковбасюк Ю.В. [та ін.]). – ISBN 978-966-619-301-1
248.
Колобов Ю.В. Державна служба як чинник забезпечення ефективності функціонування виконавчої влади в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. з держ. упр. : 25.00.03 / Колобов Юрій Володимирович ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2013
249.
Державне управління [Книга] : підручник : у 2 т. / ; [Ю.В. Ковбасюк та ін. ; редкол.: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Дніпропетровськ : НАДУ. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-619-337-0
250.
Мартиненко В.Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні [Книга] : навч. посібник / В.Ф. Мартиненко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2008. – 300, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-293. – ISBN 966-619-230-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex