Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Маркевич А.О. Вплив похідних піролідин-2-карбонової кислоти на морфо-функціональний стан шлунку [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Маркевич Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
202.
Рибалко А.В. Вплив різних режимів офтальмофотостимуляції на функціональний стан серцево-судинної системи [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Рибалко Алевтина Володимирівна ; Черк. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014
203.
Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века [Книга] / Владислав Бузескул ; [отв. ред. вып. Бубенок О.Б] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А. Крымского. – Киев : Фолиант ; Институт востоковедения имени А. Крымского НАН Украины. – (Серия "Научное наследие востоковедов" / редкол.: Матвеева Л.В. (гл. ред.) [и др.]). – ISBN 966-8474-25-2
204.
Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века [Книга] / Владислав Бузескул ; [отв. ред. вып. Бубенок О.Б] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А. Крымского. – Киев : Фолиант ; Институт востоковедения. – (Серия "Научное наследие востоковедов" / редкол.: Матвеева Л.В. (гл. ред.) [и др.]). – ISBN 966-8474-28-7
205.
Всесвітня література в сучасній школі [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
206.
Всесвітня література в школах України [Журнал] : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
207.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
208.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
209.
Кочерган М.П. Вступ до мовознавства [Книга] : підручник / М.П. Кочерган. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академія, 2014. – 302, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 300-302 та в кінці ст. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-453-6
210.
Ивченко А.С. Вся Украина [Книга] : путеводитель / Андрей Ивченко. – Киев : Картографія, 2010. – 655, [1] с. : ил. – Имен. указ.: с. 646-652. – Библиогр.: с. 653-654. – ISBN 978-966-475-648-5
211.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
212.
Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів [Книга] = Gas hydrates. Gas hydrates formation and basics of their recovery : монографія / Генадій Півняк [та ін.] ; під заг. ред.: акад. НАН України Г.Г. Півняка, акад. НАН України Є.І. Крижанівського, проф., д-ра екон. наук В.О. Онищенка ; [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т" та ін.]. – Дніпропетровськ : Літограф, 2015. – 218, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 192-203. – ISBN 978-966-2267-84-6
213.
Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Саленко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
214.
Задніпряна М.Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задніпряна Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
215.
Ейгер Г.В. Генрих Вильгельмович Ейгер: аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы [Книга] : к 90-летию со дня рождения д-ра филол. наук проф. Генриха Вильгельмовича Ейгера / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [сост., общ. ред.: Л.С. Пихтовникова]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 243, [1] с. : ил. – Текст рус., нем. – Библиогр.: с. 80-83, 222-243. – ISBN 978-966-285-092-5
У пр. №1699776 напис: У наукову бібліотеку КНУ імені Тараса Шевченка, ховтень 2015 р. Підпис (Л.С. Піхтовнікова)
216.
Географические научные школы Московского университета [Книга] : [к 70-летию геогр. факультета] / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геогр. фак. ; гл. ред. Н.С. Касимова ; зам. гл. ред.: А.М. Берлянт, С.А. Добролюбов, К.А. Дьяконов, Н.С. Мироненко. – Москва : Городец, 2008. – 679, [1] с. : ил., табл., портр. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-9584-0216-8
217.
Географія праці: сучасні концепти та ринки праці регіонів [Книга] : навч. посібник [для студентів, аспірантів, науковців геогр. та екон. спеціальностей ВНЗ] / К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева, І.О. Мостова, В.С. Сайчук ; М-во освтіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-188 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-786-2
218.
Армашевська Т.В. Географо-топонімічний аналіз території Чернігівської області [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Армашевська Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
219.
Геодезія, картографія і аерофотознімання [Журнал] = Geodesy, cartography and aerial photography : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1964-. – ISSN 0130-1039
220.
Геолог Виктор Владимирович Зайков [Книга] : биобиблиогр. ученого / Рос. акад. наук, Уральское отд-ние, Ин-т минералогии ; [сост.: И.Ю. Мелекесцева, Е.В. Зайкова, О.Л. Бусловская ; отв. ред. В.А. Коротеев]. – Екатеринбург : РИО УрО РАН, 2014. – 212, [2] с. : ил. фот. – Загл. обл.: Геолог В.В. Зайков. – ISBN 978-5-7691-2381-8
У пр. №1698927 напис: Дорогому Лене Добрянскому с приветом всему семейству. Виктор Зайков
221.
Карпенко Н.В. Геополітичні аспекти іміджевого позиціонування України [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Карпенко Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015
222.
Геотехнічна механіка [Журнал] = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
223.
Геотехнічна механіка [Журнал] = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
224.
Геотехнічна механіка [Журнал] = Геотехническая механика = Geotechnical mechanics : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 1607-4556
225.
Дронова О.Л. Геоурбаністика [Книга] : навч. посібник / О.Л. Дронова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-417. – ISBN 978-966-439-767-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex