Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у червні 2013 року.American Fairy Tales / L. Frank Baum. - Kyiv : Znannia, 2013. - 143 p. - (Lego ergo vivo). - (English Learner's Library ; 2013, No. 2). - ISBN 978-617-07-0111-4 American Fairy Tales / L. Frank Baum. – Kyiv : Znannia, 2013. – 143 p. – (Lego ergo vivo). – (English Learner's Library ; 2013, No. 2). – ISBN 978-617-07-0111-4

   


   Lyman Frank Baum (1856-1919) was an American writer and dramatist, worldwide famous classic of children's literature, whose books were repeatedly adapted for stage and screen and gave rise to a host of imitations and parodies. His 1901 collection American Fairy Tales includes 12 fantasy and educative stories of which the tone of narration is more satirical and tongue-in-cheek than is usual in children's stories. Frank Baum's simplistic yet poetic fairy tales allow to escape from the problems of real world and to plunge into the realm of fancy, that is why they will always be enjoyable for the readers of all ages.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТThe Open Boat and Other Stories / Stephen Crane. - Kyiv : Znannia, 2013. - 199 p. - (Lego ergo vivo). - (English Learner's Library ; 2013, No. 1). - ISBN 978-617-07-0106-0 The Open Boat and Other Stories / Stephen Crane. – Kyiv : Znannia, 2013. – 199 p. – (Lego ergo vivo). – (English Learner's Library ; 2013, No. 1). – ISBN 978-617-07-0106-0

   


   Stephen Crane (1871-1900) is an American poet, prosaist, a newspaper reporter, representative of the school of impressionism in literature. Throughout his short life (he died before reaching the age of thirty), he created six novels, two books of verse, more than a hundred stories and sketches. In his writing Stephen Crane describes reality in the terms of a well-known triad: a lone person, indifferent universe and a feeling of confrontation arising between them. He exerted great influence not only on the culture of the English-speaking countries but also on the generations to come of the poets, novelists and short-story writers of other countries of the world. The collection comprises some of the non-adapted best-known stories by Stephen Crane which entered the gold reserves of American literature.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТБанківська безпека : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, Ю.О. Самура, В.А. Сидоренко, В.А. Вареник. - Київ : Знання, 2013. - 237 с. - ISBN 978-617-07-0092-6 Банківська безпека : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, Ю.О. Самура, В.А. Сидоренко, В.А. Вареник. – Київ : Знання, 2013. – 237 с. – ISBN 978-617-07-0092-6

   


   У навчальному посібнику вміщено програму курсу, плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи, опорний конспект лекцій, термінологічний словник ключових понять, навчальні завдання, тести, тематику рефератів, питання для самоконтролю та складання заліку чи іспиту, список рекомендованої літератури. Книга призначена для самостійної роботи студентів над тематикою навчальної дисципліни і сприятиме ефективнішому засвоєнню матеріалу.
   Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", аспірантів, фахівців у галузі фінансів і банківської справи.

СТИСЛИЙ ЗМІСТДавня українська література (X - XVIII століття): практикум : навч. посіб. / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов. - Київ : Знання, 2013. - 231 с. - ISBN 978-617-07-0000-1 Давня українська література (X - XVIII століття): практикум : навч. посіб. / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов. – Київ : Знання, 2013. – 231 с. – ISBN 978-617-07-0000-1

   


   У навчальному посібнику у хронологічній послідовності висвітлено найважливіші напрями розвитку літературного процесу в Україні від давнини до кінця ХVIII століття. Перевага цього посібника у порівнянні з виданнями попередніх років полягає насамперед в оновленій джерельній базі: він написаний з урахуванням праць сучасних віт­чизняних і зарубіжних науковців, які досліджують історію розвитку української літератури. Особлива увага приділена проблемним питанням та маловивченим сторінкам вітчизняної медієвістики, переглянуто поширені стереотипи стосовно походження та розвитку української мови, літератури, культури в контексті історико-культурного розвитку сусідніх народів. До кожного розділу наведено контрольні запитання і завдання. У кінці книги подано тренувальні тести, відповіді до них та словник-довідник.
   Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів, учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, широкого кола читачів, яких цікавлять історія і культура України.

СТИСЛИЙ ЗМІСТДивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору / Наталія Кравчук. - Київ : Знання, 2012. - 782 с. - (Сучасна наука). - ISBN 978-617-07-0107-7 Дивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору / Наталія Кравчук. – Київ : Знання, 2012. – 782 с. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0107-7

   


   Пропонована монографія - ґрунтовне дослідження сучасних проблем глобального розвитку, спроба переосмислити його зміст і рушійні сили, внести уточнення і допов­нення у тлумачення класичних аксіом сучасної економічної науки. Композиційно дослідження­ розгортається у двох основних напрямах: перший - аналіз асиметрій глобального розвитку; другий - зорієнтований на поглиблене вивчення природи глобальних­ фінансових дисбалансів. Матеріал викладено у проекції на актуальні проблеми теорії і практики дивергенції глобального розвитку. Монографія містить оригінальні ідеї щодо реструктуризації геофінансового простору в умовах нерівноважного розвитку, нові погляди на складні процеси глобальних трансформацій, нові інсталяції дефініцій, що їх описують.
   Розраховано насамперед на науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також фахівцям-практикам, державним службовцям відповідних міністерств і відомств, усім, хто цікавиться проблемами світової­ економіки і міжнародних економічних відносин, має інтерес до міждисциплінарних досліджень.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономіка малого підприємства : навч. посіб. / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш, Н.Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т.Г. Васильціва. - Київ : Знання, 2013. - 446 с. - ISBN 978-617-07-0108-4 Економіка малого підприємства : навч. посіб. / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш, Н.Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т.Г. Васильціва. – Київ : Знання, 2013. – 446 с. – ISBN 978-617-07-0108-4

   


   У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти економіки й управління діяльністю малого підприємства. Розкрито зовнішні економічні умови функціонування і розвитку малих підприємств. Охарактеризовано внутрішнє економічне середовище діяльності малого підприємства. Обґрунтовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення аналізу, планування, оцінки ефективності використання ресурсного забезпечення малих підприємств, фінансово-економічного стану, ліквідності й платоспроможності, бізнес-планування розвитку малого підприємства. Висвітлено аспекти гарантування економічної безпеки господарювання малих підприємств.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, спеціалістів, що працюють бухгалтерами та економістами на малих підприємствах, фахівців органів місцевого самоврядування, які здійснюють нагляд і контроль за діяльністю цих підприємств.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

Розділ I. ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тема 1. Мале підприємство як суб'єкт господарювання
   1.1. Поняття і види господарювання в Україні. Комерційна і некомерційна господарська діяльність. Суб'єкти господарювання. Суб'єкти малого підприємництва
   1.2. Поняття "мале підприємство". Критерії віднесення підприємств до малих
   1.3. Принципи функціонування малих підприємств, функції та цілі їхньої діяльності
   1.4. Переваги і недоліки малих підприємств
   1.5. Організаційно-правові форми малих підприємств
   1.6. Порядок створення та державна реєстрація малих підприємств
   1.7. Основні сфери діяльності малих підприємств. Пріоритетні напрями та тенденції розвитку малих підприємств в Україні
Тема 2. Місце малого бізнесу в економіці країни
   2.1. Соціально-економічна роль сектору малого підприємництва в економіці країни: концептуальні засади та існуючий стан
   2.2. Завдання і принципи господарської діяльності суб'єктів малого підприємництва у контексті забезпечення соціально-економічного розвитку країни
   2.3. Фактори формування і розвитку сектору малого підприємництва
   2.4. Місце малого бізнесу в економіці (галузево-секторальний аспект)
Тема 3. Державна підтримка та регулювання підприємницької діяльності
   3.1. Необхідність, напрями, засоби та ефективність державної підтримки і регулювання підприємницької діяльності
   3.2. Вітчизняна інституційна база підтримки і регулювання підприємницької діяльності: функції та завдання
   3.3. Самоорганізація малих підприємств як ефективна форма регулювання підприємницької діяльності
   3.4. Особливості та переваги зарубіжного досвіду державної підтримки і регулювання сектору малого підприємництва
Тема 4. Фінансово-кредитна база функціонування і розвитку малих підприємств
   4.1. Поняття фінансових ресурсів та фінансово-кредитної бази функціонування малого підприємства
   4.2. Фінансово-кредитна підтримка розвитку малих підприємств у зарубіжних країнах
   4.3. Основні форми державної фінансової підтримки малих підприємств в Україні
   4.4. Особливості та принципи кредитування малих підприємств
   4.5. Іпотека, лізинг, факторинг як субститути позикового фінансування
   4.6. Напрями подолання відставання в розвитку фінансово-кредитної системи від потреб малих підприємств
Тема 5. Податкова політика країни та її вплив на активізацію малого бізнесу
   5.1. Засади податкової політики у секторі малого підприємництва
   5.2. Напрями впливу і завдання суб'єктів податкової політики у контексті активізації сектору малого підприємництва
   5.3. Ефективність системи оподаткування господарської діяльності малих підприємств
   5.4. Напрями вдосконалення податкової політики з урахуванням позитивного закордонного досвіду

Розділ II. ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Тема 6. Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування малого підприємства
   6.1. Система інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування малого підприємства
   6.2. Звітність як система узагальнених і взаємопов'язаних економічних показників поточного обліку. Основні види звітності малих підприємств
   6.3. Зміст та структура фінансової звітності малого підприємства
   6.4. Методи і види обробки інформації фінансових звітів у господарській практиці малих підприємств
Тема 7. Мотивація, організація та оплата праці на малому підприємстві
   7.1. Сутність, значення та мета організації праці на малому підприємстві
   7.2. Особливості праці та регулювання трудових відносин на малому підприємстві
   7.3. Організація оплати праці на малому підприємстві
   7.4. Зміст та призначення тарифної системи оплати праці
   7.5. Соціально-економічна сутність і організація преміювання праців­ників малих підприємств
   7.6. Соціальне обслуговування працівників малих підприємств
Тема 8. Капітал малого підприємства
   8.1. Економічна сутність, склад і класифікація капіталу малого підприємства
   8.2. Особливості та принципи формування капіталу малого підприємства
   8.3. Поняття структури капіталу та її оптимізації
   8.4. Вартість капіталу малого підприємства та основні сфери його використання
   8.5. Стратегія управління капіталом малого підприємства
Тема 9. Інвестиційно-інноваційна активність малого підприємства
   9.1. Cуть та значення інвестицій у малому бізнесі. Інвестиційна діяльність малого підприємства
   9.2. Фінансові ресурси як важливий фактор інвестиційної діяльності підприємства. Джерела засобів фінансування малих підприємств
   9.3. Інвестиційна привабливість як складова аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Критерії оцінки ефективності інвестицій у практиці інвестиційного проектування на малих підприємствах
   9.4. Інновації в малому бізнесі та їх класифікація. Інноваційна діяльність малого підприємства
   9.5. Політика стимулювання інноваційної діяльності за групами суб'єктів малого підприємництва
   9.6. Зарубіжний досвід застосування інноваційних систем у малому бізнесі
Тема 10. Доходи і витрати малого підприємства
   10.1. Економічний зміст, класифікація та джерела утворення доходів малого підприємства
   10.2. Економічна природа та напрями витрат малого підприємства
   10.3. Показники, що характеризують обсяг, склад і рівень доходів та витрат малого підприємства
   10.4. Стратегія управління доходами та витратами малого підприємства
Тема 11. Фінансові результати діяльності та економічна ефективність функціонування малого підприємства
   11.1. Прибуток малого підприємства, його економічний зміст, формування і використання
   11.2. Оцінка прибутковості та ділової активності
   11.3. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості
   11.4. Фінансове планування діяльності малого підприємства
Тема 12. Оцінка фінансового стану малого підприємства
   12.1. Завдання та інформаційна база аналізу фінансового стану малого підприємства
   12.2. Зміст аналізу фінансового стану малого підприємства
   12.3. Методика аналізу фінансової стійкості малого підприємства
   12.4. Поняття ліквідності малого підприємства. Визначення ліквідності балансу. Розрахунок та аналіз основних показників ліквідності
   12.5. Поняття та ознаки платоспроможності малого підприємства. Показники оцінки платоспроможності та методика їх аналізу
Тема 13. Бізнес-планування діяльності малого підприємства
   13.1. Місце і функції бізнес-планування у системі управління малим підприємством
   13.2. Методологічна база бізнес-планування діяльності малого підприємства
   13.3. Структура і основні економічні показники бізнес-плану малого підприємства
   13.4. Презентація, оцінка та коригування бізнес-плану малого підприємства

Розділ ІІІ. ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тема 14. Економічна безпека малого підприємництва в системі безпеки країни
   14.1. Сутність економічної безпеки сектору малого підприємництва та її місце в системі економічної безпеки країни
   14.2. Передумови та чинники економічної безпеки підприємницької діяльності
   14.3. Критерії та індикатори рівня економічної безпеки малого підприємництва
   14.4. Методичні засади оцінки економічної безпеки малого підприємництва регіону (на прикладі Львівської області)
Тема 15. Дослідження зовнішнього середовища та ризиків функціонування малого підприємства
   15.1. Зовнішнє середовище функціонування малого підприємства, ризики та їх вплив на діяльність малого підприємства
   15.2. Класифікація ризиків функціонування малого підприємства
   15.3. Методика оцінки впливу ризику на фінансово-господарську діяльність малого підприємства
   15.4. Управління системою ризиків на малому підприємстві
Тема 16. Механізм гарантування економічної безпеки малого підприємства
   16.1. Економічна безпека малого підприємства: суть та об'єктивна необхідність
   16.2. Економічні загрози і небезпеки функціонування малого підприємства в ринкових умовах
   16.3. Методика оцінки рівня економічної безпеки малого підприємства
   16.4. Механізм гарантування економічної безпеки малого підприємства

ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИЕтика бізнесу : навч. посіб. / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. - Київ : Знання, 2013. - 367 с. - ISBN 978-966-346-816-7 Етика бізнесу : навч. посіб. / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. – Київ : Знання, 2013. – 367 с. – ISBN 978-966-346-816-7

   


   Мета навчального посібника "Етика бізнесу" - формування в майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань з кадрового менеджменту, а також набуття професійних навичок­ та умінь з розроблення кадрової політики, планування організаційної роботи з персоналом, формування етичних норм ділового спіл­кування, ознайомлення з основними принципами корпоративної культури та адміністративної етики, забезпечення ефективного управління кадровим потенціалом організації тощо.
   Для студентів усіх спеціальностей економічних напрямів, викладачів, слухачів післядипломної освіти, практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія української культури : навч. посіб. / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. - 5-те вид., стер. - Київ : Знання, 2013. - 271 с. - ISBN 978-617-07-0098-8 Історія української культури : навч. посіб. / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 271 с. – ISBN 978-617-07-0098-8

   


   Розглядаються історія і теорія становлення та розвитку української культури в контексті еволюції світової цивілізації. Основна увага­ приділяється висвітленню малодосліджених проблем ХІХ-ХХ століть: українізації як культурологічному феномену, історії формування вітчизняної інтелігенції, процесу ідеологізації духовного життя в Україні в роки радянської влади. Аналізуються та узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури України. Навчальний посібник значною мірою створено на основі архівних матеріалів, досі не введених у науковий обіг. Видання підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи.
   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії та теорії культури.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЛісова політика : підручник / І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, І.П. Соловій ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.М. Синякевича. - Київ : Знання, 2013. - 323 с. - ISBN 978-617-07-0093-3 Лісова політика : підручник / І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, І.П. Соловій ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.М. Синякевича. – Київ : Знання, 2013. – 323 с. – ISBN 978-617-07-0093-3

   


   У підручнику викладено теорію і практику лісової політики щодо сталого екологічно збалансованого розвитку лісового господарства та подолання глобальних екологічних загроз. Зроблено ґрунтовний аналіз сучасної лісової політики України й зарубіжних країн (США, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі та ін.), визначено шляхи вдосконалення лісокористування, системи управління лісовим господарством та подолання конфліктів у лісовому секторі економіки.
   Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, працівників лісового сектору економіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМарія : повість / Улас Самчук ; післямова Ніни Бернадської. - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2013. - 176 с. : іл. - (Класна література). - ISBN 978-617-07-0102-2 Марія : повість / Улас Самчук ; післямова Ніни Бернадської. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 176 с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-617-07-0102-2

   


   Повість Уласа Самчука "Марія" (1933) - це багатоконфліктний твір, у якому йдеться про боротьбу добра і зла, сутичку між ідеологіями, між віками усталеним селянським способом життя та колективізацією, що призвела до нечуваної трагедії в Україні, до руїни і загибелі роду.
   Книга розрахована на широке коло читачів - школярів, студентів, учителів, усіх, хто цікавиться творчістю письменника.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови педагогічних досліджень : навч. посіб. / О.М. Пєхота, І.П. Єрмакова. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2013. - 287 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-617-07-0082-7 Основи педагогічних досліджень : навч. посіб. / О.М. Пєхота, І.П. Єрмакова. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2013. – 287 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-617-07-0082-7

   


   У навчальному посібнику наведено загальні відомості про особливості організації науково-дослідницької діяльності студентів ВНЗ. Визначені структура, зміст, особливості оформлення та вимоги до основних видів студентських наукових робіт з педагогічних дисциплін: наукових статей, тез виступу на конференції, курсових, кваліфікаційних робіт (бакалавра, спеціаліста, магістра), кандидатських дисертацій. Охарактеризовані підходи до оцінювання результатів нау­ково-дослідницької діяльності студентів, наведені відповідні зразки.
   Навчальний посібник адресований насамперед студентам, магістрантам, аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРегіональна економіка: практикум : навч. посіб. / І.Д. Шеламова, К.І. Антонюк. - Київ : Знання, 2013. - 423 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-617-07-0104-6 Регіональна економіка: практикум : навч. посіб. / І.Д. Шеламова, К.І. Антонюк. – Київ : Знання, 2013. – 423 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-617-07-0104-6

   


   У посібнику розкриваються найважливіші теоретичні та методологічні аспекти регіональної економіки, аналізуються особливості функціонування сучасної економіки України, оцінюється розвиток її економічних регіонів. Наведені у посібнику різноманітні завдання - питання для обговорення, тести, кросворди, ситуаційні вправи тощо - сприятимуть інтерактивному засвоєнню студентами теоретичного матеріалу, формуванню сучасного економічного мислення, навичок практичного застосування набутих знань з урахуванням особливостей регіональної економіки.
   Розраховано на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів­, економістам-практикам, усім, кого цікавлять питання ре­гіональної економіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРосійсько-український cловник : у 4 т. - Т. 3. П-Р / І.С. Гнатюк, С.І. Головащук, В.В. Жайворонок та ін. - Київ : Знання, 2013. - X, 933 с. - (Академічні словники). - ISBN 978-617-07-0109-1 Російсько-український cловник : у 4 т. – Т. 3. П-Р / І.С. Гнатюк, С.І. Головащук, В.В. Жайворонок та ін. – Київ : Знання, 2013. – X, 933 с. – (Академічні словники). – ISBN 978-617-07-0109-1

   


   Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. У Словнику використано найважливіші досягнення лексикографічної теорії та лінгвістичної практики української та інших слов'янських мовознавчих шкіл, враховано сучасні суспільні потреби в оновленні та підготовці якнайповнішого словника. Словник відповідає сучасним правописним нормам і може бути надійним довідником для здійснення перекладу текстів різних стилів і жанрів з російської мови на українську.
   Для науковців, перекладачів, учителів, учнів загальноосвітніх шкіл, студентів, жур­на­лістів, працівників видавництв, державних установ, ділових людей, широкого кола користувачів.Статистика для економістів : навч. посіб. / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. - 3-тє вид., виправл. і доповн. - Київ : Знання, 2013. - 381 с. + компакт-диск. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-617-07-0091-9 Статистика для економістів : навч. посіб. / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – Київ : Знання, 2013. – 381 с. + компакт-диск. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-617-07-0091-9

   


   У навчальному посібнику розкриваються найважливіші статис­тичні методи дослідження економічних явищ і процесів. Детально розглядаються методика і технологія автоматизованого опрацювання статистичної інформації засобами одного з найпоширеніших і водночас найпростіших у експлуатації пакетів при­кладних програм Micro­soft Excel. Посібник устаткований компакт-диском, на якому наве­дено приклади розв'язання економіко-статистичних задач засобами MS Excel. За змістом посібник відповідає типовій про­грамі нормативного курсу "Статистика", який читається студентам економічних спеціальностей. Разом з тим виклад окремих тем має свої відмінності, пов'язані з методологічною і організаційною перебудовою вітчизняної статистики за міжнародними стандартами, а також у зв'язку з використанням програмного забезпечення MS Excel.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також економістам-практикам, які у своїй професійній діяльності застосовують статистичні методи збирання, опрацювання та аналізу інформації.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСучасні різновиди туризму : підручник / Ф.Ф. Шандор, М.П. Кляп. - Київ : Знання, 2013. - 334 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-738-2 Сучасні різновиди туризму : підручник / Ф.Ф. Шандор, М.П. Кляп. – Київ : Знання, 2013. – 334 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-738-2

   


   Автори підручника досліджують соціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності й поведінки, туристичних груп та організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму. Підручник також сприятиме підготовці висококваліфікованих туризмознавців, які зможуть забезпечити високий рівень ефективності системи управління та конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії.
   Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, менеджмент туристичної діяльності, менеджмент готельно-ресторанної справи, туризмознавців, а також для працівників готельно-ресторанного бізнесу та туризмології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТТехнологія наукових досліджень в економіці : навч. посіб. / В.І. Оспіщев, В.В. Кривошей. - Київ : Знання, 2013. - 255 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-971-3 Технологія наукових досліджень в економіці : навч. посіб. / В.І. Оспіщев, В.В. Кривошей. – Київ : Знання, 2013. – 255 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-971-3

   


   У пропонованому навчальному посібнику висвітлено найважливіші сторони організації і проведення наукових досліджень у галузі економіки. Розкрито основи наукового пізнання, науки як системи знань, особливості організацій наукової творчості. Послідовно розглядаються етапи підготовки до наукового дослідження з економіки, проведення наукового дослідження, методологічні засади і методи наукових досліджень. Особлива увага приділяється основним економіко-математичним методам і методам прогнозування в науковому дослідженні, методам і моделям оформлення результатів, процедурам ухвалення рішень, визначенню ефективності і впровадженню результатів наукових досліджень. Висвітлення програмного матеріалу доповнюється контрольними запитаннями і завданнями. В кінці книги наведено термінологічний словник.
   Розраховано на студентів економічних спеціальностей, магістрантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також молодим науковцям і економістам-практикам.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїна в Європі і світі : навч. посіб. / Володимир Галик ; [відп. за випуск Л.В. Тимошенко]. - Київ : Знання, 2013. - 364 с. + компакт-диск. - ISBN 978-617-07-0094-0 Україна в Європі і світі : навч. посіб. / Володимир Галик ; [відп. за випуск Л.В. Тимошенко]. – Київ : Знання, 2013. – 364 с. + компакт-диск. – ISBN 978-617-07-0094-0

   


   У навчальному посібнику розкрито основні напрями зовнішньої політики України доби незалежності. Висвітлено зовнішньополітичні концепції Української держави, що формуються на принципах і нормах міжнародного права та втілюються в практичних діях згідно з концептуальними положеннями, які визначені у сфері зовнішньої політики нашої країни. Навчальний посібник містить значну кількість додатків на компакт-диску.
   Для викладачів і студентів вищих закладів освіти, а також викладачів і вчителів новітньої історії України та всіх, хто цікавиться проблемами зовнішньої політики України періоду незалежності.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїнська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології : навч. посіб. / І.М. Кочан. - Київ : Знання, 2013. - 294 с. - ISBN 978-617-07-0105-3 Українська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології : навч. посіб. / І.М. Кочан. – Київ : Знання, 2013. – 294 с. – ISBN 978-617-07-0105-3

   


   У посібнику детально розглянуто специфіку міжнародних компонентів у науковій термінології сучасної української мови. Порушено дискусійні проблеми оновлення українського фахового лексикону, пов'язані насамперед із гармонійним поєднанням тенденції до інтернаціоналізації з прагненням до збереження національної своєрідності.
   Для студентів філологічних спеціальностей, аспірантів і викладачів. Посібник буде корисним також науковцям, спеціалістам з нових галузей, покликаних до життя науково-технічним прогресом, що потребують своєї мовної бази.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦивільне право України: Особлива частина : підручник / В.Г. Фазикош, С.Б. Булеца, В.В. Заборовський та ін. ; за ред. В.Г. Фазикоша, С.Б. Булеци. - Київ : Знання, 2013. - 751 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-737-5 Цивільне право України: Особлива частина : підручник / В.Г. Фазикош, С.Б. Булеца, В.В. Заборовський та ін. ; за ред. В.Г. Фазикоша, С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2013. – 751 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-737-5

   


   У підручнику "Цивільне право України: Особлива частина" розглянуто окремі види договірних та недоговірних зобов'язань, спадкове право. Видання містить комплексне дослідження окремих видів договорів, недоговірних зобов'язань та спадкового права.
   Підручник адресовано науковцям, викладачам, аспірантам і студентам юридичних ВНЗ, юристам-практикам, а також усім, хто цікавиться цивільним правом.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,