Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у червні 2013 року.American Fairy Tales / L. Frank Baum. - Kyiv : Znannia, 2013. - 143 p. - (Lego ergo vivo). - (English Learner's Library ; 2013, No. 2). - ISBN 978-617-07-0111-4 American Fairy Tales / L. Frank Baum. – Kyiv : Znannia, 2013. – 143 p. – (Lego ergo vivo). – (English Learner's Library ; 2013, No. 2). – ISBN 978-617-07-0111-4

   


   Lyman Frank Baum (1856-1919) was an American writer and dramatist, worldwide famous classic of children's literature, whose books were repeatedly adapted for stage and screen and gave rise to a host of imitations and parodies. His 1901 collection American Fairy Tales includes 12 fantasy and educative stories of which the tone of narration is more satirical and tongue-in-cheek than is usual in children's stories. Frank Baum's simplistic yet poetic fairy tales allow to escape from the problems of real world and to plunge into the realm of fancy, that is why they will always be enjoyable for the readers of all ages.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТThe Open Boat and Other Stories / Stephen Crane. - Kyiv : Znannia, 2013. - 199 p. - (Lego ergo vivo). - (English Learner's Library ; 2013, No. 1). - ISBN 978-617-07-0106-0 The Open Boat and Other Stories / Stephen Crane. – Kyiv : Znannia, 2013. – 199 p. – (Lego ergo vivo). – (English Learner's Library ; 2013, No. 1). – ISBN 978-617-07-0106-0

   


   Stephen Crane (1871-1900) is an American poet, prosaist, a newspaper reporter, representative of the school of impressionism in literature. Throughout his short life (he died before reaching the age of thirty), he created six novels, two books of verse, more than a hundred stories and sketches. In his writing Stephen Crane describes reality in the terms of a well-known triad: a lone person, indifferent universe and a feeling of confrontation arising between them. He exerted great influence not only on the culture of the English-speaking countries but also on the generations to come of the poets, novelists and short-story writers of other countries of the world. The collection comprises some of the non-adapted best-known stories by Stephen Crane which entered the gold reserves of American literature.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТБанківська безпека : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, Ю.О. Самура, В.А. Сидоренко, В.А. Вареник. - Київ : Знання, 2013. - 237 с. - ISBN 978-617-07-0092-6 Банківська безпека : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, Ю.О. Самура, В.А. Сидоренко, В.А. Вареник. – Київ : Знання, 2013. – 237 с. – ISBN 978-617-07-0092-6

   


   У навчальному посібнику вміщено програму курсу, плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи, опорний конспект лекцій, термінологічний словник ключових понять, навчальні завдання, тести, тематику рефератів, питання для самоконтролю та складання заліку чи іспиту, список рекомендованої літератури. Книга призначена для самостійної роботи студентів над тематикою навчальної дисципліни і сприятиме ефективнішому засвоєнню матеріалу.
   Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", аспірантів, фахівців у галузі фінансів і банківської справи.

СТИСЛИЙ ЗМІСТДавня українська література (X - XVIII століття): практикум : навч. посіб. / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов. - Київ : Знання, 2013. - 231 с. - ISBN 978-617-07-0000-1 Давня українська література (X - XVIII століття): практикум : навч. посіб. / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов. – Київ : Знання, 2013. – 231 с. – ISBN 978-617-07-0000-1

   


   У навчальному посібнику у хронологічній послідовності висвітлено найважливіші напрями розвитку літературного процесу в Україні від давнини до кінця ХVIII століття. Перевага цього посібника у порівнянні з виданнями попередніх років полягає насамперед в оновленій джерельній базі: він написаний з урахуванням праць сучасних віт­чизняних і зарубіжних науковців, які досліджують історію розвитку української літератури. Особлива увага приділена проблемним питанням та маловивченим сторінкам вітчизняної медієвістики, переглянуто поширені стереотипи стосовно походження та розвитку української мови, літератури, культури в контексті історико-культурного розвитку сусідніх народів. До кожного розділу наведено контрольні запитання і завдання. У кінці книги подано тренувальні тести, відповіді до них та словник-довідник.
   Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів, учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, широкого кола читачів, яких цікавлять історія і культура України.

СТИСЛИЙ ЗМІСТДивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору / Наталія Кравчук. - Київ : Знання, 2012. - 782 с. - (Сучасна наука). - ISBN 978-617-07-0107-7 Дивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору / Наталія Кравчук. – Київ : Знання, 2012. – 782 с. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0107-7

   


   Пропонована монографія - ґрунтовне дослідження сучасних проблем глобального розвитку, спроба переосмислити його зміст і рушійні сили, внести уточнення і допов­нення у тлумачення класичних аксіом сучасної економічної науки. Композиційно дослідження­ розгортається у двох основних напрямах: перший - аналіз асиметрій глобального розвитку; другий - зорієнтований на поглиблене вивчення природи глобальних­ фінансових дисбалансів. Матеріал викладено у проекції на актуальні проблеми теорії і практики дивергенції глобального розвитку. Монографія містить оригінальні ідеї щодо реструктуризації геофінансового простору в умовах нерівноважного розвитку, нові погляди на складні процеси глобальних трансформацій, нові інсталяції дефініцій, що їх описують.
   Розраховано насамперед на науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також фахівцям-практикам, державним службовцям відповідних міністерств і відомств, усім, хто цікавиться проблемами світової­ економіки і міжнародних економічних відносин, має інтерес до міждисциплінарних досліджень.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕкономіка малого підприємства : навч. посіб. / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш, Н.Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т.Г. Васильціва. - Київ : Знання, 2013. - 446 с. - ISBN 978-617-07-0108-4 Економіка малого підприємства : навч. посіб. / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш, Н.Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т.Г. Васильціва. – Київ : Знання, 2013. – 446 с. – ISBN 978-617-07-0108-4

   


   У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти економіки й управління діяльністю малого підприємства. Розкрито зовнішні економічні умови функціонування і розвитку малих підприємств. Охарактеризовано внутрішнє економічне середовище діяльності малого підприємства. Обґрунтовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення аналізу, планування, оцінки ефективності використання ресурсного забезпечення малих підприємств, фінансово-економічного стану, ліквідності й платоспроможності, бізнес-планування розвитку малого підприємства. Висвітлено аспекти гарантування економічної безпеки господарювання малих підприємств.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, спеціалістів, що працюють бухгалтерами та економістами на малих підприємствах, фахівців органів місцевого самоврядування, які здійснюють нагляд і контроль за діяльністю цих підприємств.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕтика бізнесу : навч. посіб. / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. - Київ : Знання, 2013. - 367 с. - ISBN 978-966-346-816-7 Етика бізнесу : навч. посіб. / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. – Київ : Знання, 2013. – 367 с. – ISBN 978-966-346-816-7

   


   Мета навчального посібника "Етика бізнесу" - формування в майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань з кадрового менеджменту, а також набуття професійних навичок­ та умінь з розроблення кадрової політики, планування організаційної роботи з персоналом, формування етичних норм ділового спіл­кування, ознайомлення з основними принципами корпоративної культури та адміністративної етики, забезпечення ефективного управління кадровим потенціалом організації тощо.
   Для студентів усіх спеціальностей економічних напрямів, викладачів, слухачів післядипломної освіти, практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія української культури : навч. посіб. / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. - 5-те вид., стер. - Київ : Знання, 2013. - 271 с. - ISBN 978-617-07-0098-8 Історія української культури : навч. посіб. / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 271 с. – ISBN 978-617-07-0098-8

   


   Розглядаються історія і теорія становлення та розвитку української культури в контексті еволюції світової цивілізації. Основна увага­ приділяється висвітленню малодосліджених проблем ХІХ-ХХ століть: українізації як культурологічному феномену, історії формування вітчизняної інтелігенції, процесу ідеологізації духовного життя в Україні в роки радянської влади. Аналізуються та узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури України. Навчальний посібник значною мірою створено на основі архівних матеріалів, досі не введених у науковий обіг. Видання підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи.
   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії та теорії культури.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЛісова політика : підручник / І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, І.П. Соловій ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.М. Синякевича. - Київ : Знання, 2013. - 323 с. - ISBN 978-617-07-0093-3 Лісова політика : підручник / І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, І.П. Соловій ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.М. Синякевича. – Київ : Знання, 2013. – 323 с. – ISBN 978-617-07-0093-3

   


   У підручнику викладено теорію і практику лісової політики щодо сталого екологічно збалансованого розвитку лісового господарства та подолання глобальних екологічних загроз. Зроблено ґрунтовний аналіз сучасної лісової політики України й зарубіжних країн (США, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі та ін.), визначено шляхи вдосконалення лісокористування, системи управління лісовим господарством та подолання конфліктів у лісовому секторі економіки.
   Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, працівників лісового сектору економіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМарія : повість / Улас Самчук ; післямова Ніни Бернадської. - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2013. - 176 с. : іл. - (Класна література). - ISBN 978-617-07-0102-2 Марія : повість / Улас Самчук ; післямова Ніни Бернадської. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 176 с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-617-07-0102-2

   


   Повість Уласа Самчука "Марія" (1933) - це багатоконфліктний твір, у якому йдеться про боротьбу добра і зла, сутичку між ідеологіями, між віками усталеним селянським способом життя та колективізацією, що призвела до нечуваної трагедії в Україні, до руїни і загибелі роду.
   Книга розрахована на широке коло читачів - школярів, студентів, учителів, усіх, хто цікавиться творчістю письменника.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови педагогічних досліджень : навч. посіб. / О.М. Пєхота, І.П. Єрмакова. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2013. - 287 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-617-07-0082-7 Основи педагогічних досліджень : навч. посіб. / О.М. Пєхота, І.П. Єрмакова. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2013. – 287 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-617-07-0082-7

   


   У навчальному посібнику наведено загальні відомості про особливості організації науково-дослідницької діяльності студентів ВНЗ. Визначені структура, зміст, особливості оформлення та вимоги до основних видів студентських наукових робіт з педагогічних дисциплін: наукових статей, тез виступу на конференції, курсових, кваліфікаційних робіт (бакалавра, спеціаліста, магістра), кандидатських дисертацій. Охарактеризовані підходи до оцінювання результатів нау­ково-дослідницької діяльності студентів, наведені відповідні зразки.
   Навчальний посібник адресований насамперед студентам, магістрантам, аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям.

СТИСЛИЙ ЗМІСТРегіональна економіка: практикум : навч. посіб. / І.Д. Шеламова, К.І. Антонюк. - Київ : Знання, 2013. - 423 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-617-07-0104-6 Регіональна економіка: практикум : навч. посіб. / І.Д. Шеламова, К.І. Антонюк. – Київ : Знання, 2013. – 423 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-617-07-0104-6

   


   У посібнику розкриваються найважливіші теоретичні та методологічні аспекти регіональної економіки, аналізуються особливості функціонування сучасної економіки України, оцінюється розвиток її економічних регіонів. Наведені у посібнику різноманітні завдання - питання для обговорення, тести, кросворди, ситуаційні вправи тощо - сприятимуть інтерактивному засвоєнню студентами теоретичного матеріалу, формуванню сучасного економічного мислення, навичок практичного застосування набутих знань з урахуванням особливостей регіональної економіки.
   Розраховано на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів­, економістам-практикам, усім, кого цікавлять питання ре­гіональної економіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

ЧАСТИНА 1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСУ "РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА"

Розділ 1. Теоретичні основи регіональної економіки
   1.1. Регіональна економіка як наука: предмет і об'єкт її вивчення
   1.2. Основні поняття регіональної економіки
   Контрольні запитання і завдання
Розділ 2. Потенціал регіональної економіки
   2.1. Сутність потенціалу розвитку регіону і його оцінка
   2.2. Природно-ресурсний потенціал і природокористування
   Контрольні запитання і завдання
Розділ 3. Демографічний, розселенський і працересурсний потенціал
   3.1. Демографічний та розселенський потенціал
   3.2. Працересурсний потенціал
   Контрольні запитання і завдання
Розділ 4. Виробничий, науково-технічний, інноваційно-інвестиційний потенціал
   4.1. Виробничий потенціал
   4.2. Науково-технічний потенціал
   4.3. Інноваційно-інвестиційний потенціал
   Контрольні запитання і завдання
Розділ 5. Фінансові ресурси і фінансовий потенціал регіону
   5.1. Фінансові ресурси регіону
   5.2. Фінансовий потенціал регіону
   Контрольні запитання і завдання
Розділ 6. Розміщення продуктивних сил як основа регіональної політики
   6.1. Економічні закони і закономірності розміщення продуктивних сил
   6.2. Принципи і фактори розміщення продуктивних сил
   6.3. Структурний аналіз розміщення продуктивних сил
   Контрольні запитання і завдання
Розділ 7. Регіональна економіка та регіональна політика
   7.1. Регіональна політика: сутність, принципи, напрями
   7.2. Завдання державної регіональної політики України
   7.3. Основні підходи до стратегії економічного розвитку регіонів
   Контрольні запитання і завдання
Розділ 8. Стратегія економічного розвитку регіонів
   8.1. Стратегія економічного розвитку регіонів: сутність і завдання
   8.2. Поняття та особливості розвитку проблемних регіонів
   8.3. Типи сучасних економічних регіонів
   Контрольні запитання і завдання
Розділ 9. Глобалізація та регіоналізація як закономірності розвитку сучасних регіонів економіки
   9.1. Транснаціональні корпорації як наслідок глобалізації
   9.2. Вільні економічні зони
   Контрольні запитання і завдання
Розділ 10. Транскордонне співробітництво
   10.1. Транскордонне співробітництво: сутність і завдання
   10.2. Організаційні форми ТКС
   10.3. Єврорегіони України. Їх значення для економіки України
   Контрольні запитання і завдання

ЧАСТИНА 2. ПРАКТИКУМ

   Тема 1-2. Теоретичні основи регіональної економіки
   Тема 3. Природно-ресурсний потенціал України
   Тема 4. Населення та трудові ресурси України
   Тема 5. Міжгалузеві регіональні комплекси України
   Тема 6. Паливно-енергетичний комплекс України: особливості розміщення, проблеми і перспективи розвитку
   Тема 7. Металургійний комплекс України: особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку
   Тема 8. Машинобудівний комплекс України: особливості розміщення, проблеми і перспективи розвитку
   Тема 9. Агропромисловий комплекс України: галузева та територіальна структура, проблеми і перспективи розвитку
   Тема 10. Хімічний та нафтохімічний комплекс України
   Тема 11. Лісопромисловий комплекс України
   Тема 12. Будівельний комплекс України: особливості його розміщення та основні проблеми розвитку
   Тема 13. Транспортний комплекс та зв'язок України: структура, проблеми і перспективи розвитку
   Тема 14. Соціальний комплекс України: структура, проблеми і перспективи розвитку. Рекреаційно-туристичний комплекс України
   Тема 15. Економічне районування та економічні райони України
   Тема 16. Економіка Донецького економічного району
   Тема 17. Економіка Придніпровського економічного району
   Тема 18. Економіка Північно-Східного економічного району
   Тема 19. Економіка Столичного економічного району
   Тема 20. Економіка Карпатського економічного району
   Тема 21. Економіка Причорноморського економічного району
   Тема 22. Економіка Подільського економічного району
   Тема 23. Економіка Центрального економічного району
   Тема 24. Економіка Північно-Західного (Поліського) економічного району
   Тема 25-26. Регіональна політика. Регіони в конкурентному середовищі
   Тема 27. Міжнародні економічні зв'язки України

ЧАСТИНА 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЧАСТИНА 4. ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ

Список використаної літературиРосійсько-український cловник : у 4 т. - Т. 3. П-Р / І.С. Гнатюк, С.І. Головащук, В.В. Жайворонок та ін. - Київ : Знання, 2013. - X, 933 с. - (Академічні словники). - ISBN 978-617-07-0109-1 Російсько-український cловник : у 4 т. – Т. 3. П-Р / І.С. Гнатюк, С.І. Головащук, В.В. Жайворонок та ін. – Київ : Знання, 2013. – X, 933 с. – (Академічні словники). – ISBN 978-617-07-0109-1

   


   Російсько-український словник у чотирьох томах підготовлено науковцями Інституту української мови НАН України. Словник створено на базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту української мови НАН України. Він відображає зміни, що відбулися у лексичному складі української та російської мов за останні десятиріччя. У Словнику використано найважливіші досягнення лексикографічної теорії та лінгвістичної практики української та інших слов'янських мовознавчих шкіл, враховано сучасні суспільні потреби в оновленні та підготовці якнайповнішого словника. Словник відповідає сучасним правописним нормам і може бути надійним довідником для здійснення перекладу текстів різних стилів і жанрів з російської мови на українську.
   Для науковців, перекладачів, учителів, учнів загальноосвітніх шкіл, студентів, жур­на­лістів, працівників видавництв, державних установ, ділових людей, широкого кола користувачів.Статистика для економістів : навч. посіб. / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. - 3-тє вид., виправл. і доповн. - Київ : Знання, 2013. - 381 с. + компакт-диск. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-617-07-0091-9 Статистика для економістів : навч. посіб. / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – Київ : Знання, 2013. – 381 с. + компакт-диск. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-617-07-0091-9

   


   У навчальному посібнику розкриваються найважливіші статис­тичні методи дослідження економічних явищ і процесів. Детально розглядаються методика і технологія автоматизованого опрацювання статистичної інформації засобами одного з найпоширеніших і водночас найпростіших у експлуатації пакетів при­кладних програм Micro­soft Excel. Посібник устаткований компакт-диском, на якому наве­дено приклади розв'язання економіко-статистичних задач засобами MS Excel. За змістом посібник відповідає типовій про­грамі нормативного курсу "Статистика", який читається студентам економічних спеціальностей. Разом з тим виклад окремих тем має свої відмінності, пов'язані з методологічною і організаційною перебудовою вітчизняної статистики за міжнародними стандартами, а також у зв'язку з використанням програмного забезпечення MS Excel.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також економістам-практикам, які у своїй професійній діяльності застосовують статистичні методи збирання, опрацювання та аналізу інформації.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСучасні різновиди туризму : підручник / Ф.Ф. Шандор, М.П. Кляп. - Київ : Знання, 2013. - 334 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-738-2 Сучасні різновиди туризму : підручник / Ф.Ф. Шандор, М.П. Кляп. – Київ : Знання, 2013. – 334 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-738-2

   


   Автори підручника досліджують соціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності й поведінки, туристичних груп та організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму. Підручник також сприятиме підготовці висококваліфікованих туризмознавців, які зможуть забезпечити високий рівень ефективності системи управління та конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії.
   Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, менеджмент туристичної діяльності, менеджмент готельно-ресторанної справи, туризмознавців, а також для працівників готельно-ресторанного бізнесу та туризмології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТТехнологія наукових досліджень в економіці : навч. посіб. / В.І. Оспіщев, В.В. Кривошей. - Київ : Знання, 2013. - 255 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-971-3 Технологія наукових досліджень в економіці : навч. посіб. / В.І. Оспіщев, В.В. Кривошей. – Київ : Знання, 2013. – 255 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-971-3

   


   У пропонованому навчальному посібнику висвітлено найважливіші сторони організації і проведення наукових досліджень у галузі економіки. Розкрито основи наукового пізнання, науки як системи знань, особливості організацій наукової творчості. Послідовно розглядаються етапи підготовки до наукового дослідження з економіки, проведення наукового дослідження, методологічні засади і методи наукових досліджень. Особлива увага приділяється основним економіко-математичним методам і методам прогнозування в науковому дослідженні, методам і моделям оформлення результатів, процедурам ухвалення рішень, визначенню ефективності і впровадженню результатів наукових досліджень. Висвітлення програмного матеріалу доповнюється контрольними запитаннями і завданнями. В кінці книги наведено термінологічний словник.
   Розраховано на студентів економічних спеціальностей, магістрантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також молодим науковцям і економістам-практикам.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїна в Європі і світі : навч. посіб. / Володимир Галик ; [відп. за випуск Л.В. Тимошенко]. - Київ : Знання, 2013. - 364 с. + компакт-диск. - ISBN 978-617-07-0094-0 Україна в Європі і світі : навч. посіб. / Володимир Галик ; [відп. за випуск Л.В. Тимошенко]. – Київ : Знання, 2013. – 364 с. + компакт-диск. – ISBN 978-617-07-0094-0

   


   У навчальному посібнику розкрито основні напрями зовнішньої політики України доби незалежності. Висвітлено зовнішньополітичні концепції Української держави, що формуються на принципах і нормах міжнародного права та втілюються в практичних діях згідно з концептуальними положеннями, які визначені у сфері зовнішньої політики нашої країни. Навчальний посібник містить значну кількість додатків на компакт-диску.
   Для викладачів і студентів вищих закладів освіти, а також викладачів і вчителів новітньої історії України та всіх, хто цікавиться проблемами зовнішньої політики України періоду незалежності.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїнська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології : навч. посіб. / І.М. Кочан. - Київ : Знання, 2013. - 294 с. - ISBN 978-617-07-0105-3 Українська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології : навч. посіб. / І.М. Кочан. – Київ : Знання, 2013. – 294 с. – ISBN 978-617-07-0105-3

   


   У посібнику детально розглянуто специфіку міжнародних компонентів у науковій термінології сучасної української мови. Порушено дискусійні проблеми оновлення українського фахового лексикону, пов'язані насамперед із гармонійним поєднанням тенденції до інтернаціоналізації з прагненням до збереження національної своєрідності.
   Для студентів філологічних спеціальностей, аспірантів і викладачів. Посібник буде корисним також науковцям, спеціалістам з нових галузей, покликаних до життя науково-технічним прогресом, що потребують своєї мовної бази.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦивільне право України: Особлива частина : підручник / В.Г. Фазикош, С.Б. Булеца, В.В. Заборовський та ін. ; за ред. В.Г. Фазикоша, С.Б. Булеци. - Київ : Знання, 2013. - 751 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-737-5 Цивільне право України: Особлива частина : підручник / В.Г. Фазикош, С.Б. Булеца, В.В. Заборовський та ін. ; за ред. В.Г. Фазикоша, С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2013. – 751 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-737-5

   


   У підручнику "Цивільне право України: Особлива частина" розглянуто окремі види договірних та недоговірних зобов'язань, спадкове право. Видання містить комплексне дослідження окремих видів договорів, недоговірних зобов'язань та спадкового права.
   Підручник адресовано науковцям, викладачам, аспірантам і студентам юридичних ВНЗ, юристам-практикам, а також усім, хто цікавиться цивільним правом.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex