Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних







Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у червні 2011 року.



Вища математика для економістів : навч. посіб. / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова, С.В. Дегтяр. – Київ : Знання, 2011. – 287 с. – ISBN 978-966-346-646-0

   

   У навчальному посібнику викладено основи вищої математики, на яких базуються математичні методи, що застосовуються для розв'язання економічних задач. Докладно подаються відомості з лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення, диференціальних та різницевих рівнянь. Матеріал подається на чітких прикладних засадах, що відповідає сучасним світовим тенденціям стосовно математичної освіти майбутніх економістів. До кожної теми пропонуються добірки задач із розв'язками, від найпростіших до складніших.
   Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, а також економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Географія туризму : навчальний посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко, О.Л. Шевнюк, Ж.О. Безвершук та ін. ; за ред. М.М. Заковича. – 4-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 271 с. – ISBN 978-966-346-802-0

   

   Які питання обґрунтовує наука "Географія туризму"? Які методи дослідження розвитку туризму та чинники формування туристичної привабливості території? Які особливості розвитку туризму в світі та в Україні? На ці й інші питання Ви отримаєте відповідь у запропонованому навчальному посібнику, а також дізнаєтесь про туристичні ресурси, методи їх оцінки, основні форми та види туризму.
   Для студентів вищих навчальних закладів, котрі готуються стати фахівцями у сфері туризму, викладачів, учителів, працівників туристичних фірм, а також усіх, хто цікавиться розвитком туризму в Україні та за її межами.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Державний аудит : навч. посіб. / Л.В. Дікань. – Київ : Знання, 2011. – 471 с. – ISBN 978-966-346-755-9

   

   У посібнику розкрито теоретичні та організаційні засади дер­жавного аудиту. Розглянуто особливості методики державного аудиту, який здійснюють Державна контрольно-ревізійна служба України та Рахункова палата України. Посібник устаткований необхідними рисунками, таблицями, контрольними запитаннями та завданнями, а також практичними завданнями, побудованими з урахуванням умінь, що повинні бути сформовані у студентів для успішної професійної діяльності в майбутньому. За формою подання матеріалу посібник побудовано відповідно до вимог кредитно-модульної системи до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також слухачам системи підвищення кваліфікації, фахівцям-практикам у галузі державного фінансового контролю.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Європейська інтеграція : Навч. посіб. / Я.Й. Малик, О.І. Береза. – Київ : Знання, 2011. – 422 с. – ISBN 978-966-346-804-4

   

   У навчальному посібнику із сучасних позицій висвітлено теоретичні та практичні питання інтеграційних процесів у сучасній Європі. У центрі уваги - діяльність таких євроінтеграційних структур, як НАТО, Рада Європи, Європейський Союз, їхня організаційна будова і напрями діяльності. Особливу увагу приділено співпраці між Україною та Європейським Союзом у різних сферах діяльності. Розглянуто перспективи вступу України в ЄС.
   Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями міжнародних відносин і зовнішньої політики України.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Как человек подружился с собакой (пер. с нем). / К. Лоренц ; пер. c нем. Р. Обухина. – Київ : Знання, 2011. – 148 с. – ISBN 978-966-346-885-3

   

   Как человек подружился с собакой? Об этом с тонким юмором и ярко описывая собственные впечатления рассказывает автор книги. Читатель узнает, как в далекие до­исторические времена предки собак объединились с людьми в своеобразный взаимовыгодный союз, который в ходе тысячелетий превратился в глубочайшую дружбу между Homo sapiens и этим животным.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Основи теоретичної і прикладної статистики : навч. посіб. / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник. – Київ : Знання, 2011. – 397 с. – ISBN 978-966-346-599-9

   

   У навчальному посібнику висвітлено основні поняття і терміни загальної теорії статистики, викладені у взаємозв'язку. Проілю­стровано їх прикладами, на яких розглянуто методичні основи застосування статистичних методів. Подано питання для самоконтролю, приклади розв'язання типових задач, практичні завдання та тести для засвоєння набутих теоретичних знань і вироблення практичних навичок їх застосування. У посібнику вміщено термінологічний словник. Авторами узагальнено літературну інформацію з теорії статистики, використано власний педагогічний досвід.
   Для студентів, викладачів, учителів, учнів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Основы экономической теории : учебное пособие / Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. – 5-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2011. – 359 с. – ISBN 978-966-346-653-8

   

   Книга знакомит читателей с тем, как устроена экономическая жизнь современного общества, как действуют в ней отдельные люди, предприятия, организации, какие формы сотрудничества устанавливаются между ними. Это пятое издание книги, что уже свидетельствует о ее признании читателями и популярности. Книга издавалась также в зарубежных странах. Одно из важных преимуществ учебного пособия состоит в умении авторов сочетать обстоятельность, полноту рассмотрения вопросов с доступностью, живостью и образностью изложения материала.
   Для студентов высших учебных заведений, которые изучают дисциплины "Основы экономической теории" и "Политическая экономия". Книга будет полезной всем, кто интересуется проблемами современной экономики.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Прокуратура України : навч. посіб / за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2011. – 446 с. – ISBN 978-966-346-760-3

   

   У пропонованому навчальному посібнику розкриваються та аналізуються правовий статус прокуратури України в сучасних умовах, її структура і засади діяльності. Розглядаються історія виникнення та становлення прокуратури як специфічного елемента державного механізму, конституційно-правове регулювання діяльності прокуратури України у порівнянні з аналогічними інститутами зарубіжних країн. Послідовно розкриваються сутність та особливості реалізації цілей, завдань і функцій прокуратури, покладених на неї Конституцією України. Значна увага приділяється процесуальному статусу прокурора при підтриманні державного обвинувачення в суді, у цивільному та господарському процесах. В окремому розділі розглядаються головні напрями реформування прокуратури України як незалежної правоохоронної системи.
   Для студентів, курсантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного спрямування.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Сучасні інформаційні технології : навч. посіб / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – Київ : Знання, 2011. – 318 с. – ISBN 978-966-346-824-2

   

   У навчальному посібнику розкрито основні принципи створення цифрових інформаційних технологій, особливості використання комп'ютерних програмно-технічних засобів для обробки економічної інформації та базові засади електронної економіки. Наведений ілюстративний матеріал, досконала структурованість розділів та підрозділів книги допоможуть читачеві швидше та легше оволодіти сучасними інформаційними технологіями. У кінці кожного розділу подано навчальний тренінг, що включає основні поняття, контрольні запитання і завдання та літературу, необхідні для закріплення здобутих знань і навичок.
   Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, економістам-практикам та підприємцям, які використовують у роботі комп'ютерну техніку та інформаційні технології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

Передмова
Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАТИКИ
   1.1. Сутність інформатики
   1.2. Сутність інформації
   1.3. Форми представлення інформації. Кількість інформації
   1.4. Властивості інформації
   1.5. Права власності на інформацію
   1.6. Доступ до інформації
   1.7. Інформаційні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології
   Навчальний тренінг
Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМП'ЮТЕРІВ
   2.1. Принципи організації комп'ютера
   2.2. Структура персонального комп'ютера
   2.3. Монітор
   2.4. Відеопристрої
   2.5. Клавіатура
   2.6. Маніпулятори
   2.7. Принтер
   2.8. Плотер
   2.9. Сканер
   2.10. Модем
   2.11. Комп'ютерні мережі
   2.12. Мультимедіа
   2.13. Арифметичні основи комп'ютерів
   2.14. Логічні основи комп'ютерів
   Навчальний тренінг
Розділ 3. РІЗНОВИДИ КОМП'ЮТЕРІВ
   3.1. Мікрокомп'ютери
   3.2. Стаціонарні комп'ютери
   3.3. Персональні комп'ютери
   3.4. Портативні комп'ютери
   3.5. Персональні комунікатори
   3.6. Мобільний зв'язок
   3.7. Суперкомп'ютери
   Навчальний тренінг
Розділ 4. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
   4.1. Поняття програмного забезпечення та його класифікація
   4.2. Системне програмне забезпечення
   4.3. Прикладне програмне забезпечення
   4.4. Інструментальне програмне забезпечення
   4.5. Мережеве програмне забезпечення
   Навчальний тренінг
Розділ 5. ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРІВ
   5.1. Етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера
   5.2. Постановка задачі
   5.3. Аналіз, дослідження та формалізація задачі
   5.4. Розробка алгоритму
   5.5. Пpогpамування
   5.6. Тестування й налагодження
   5.7. Проведення експерименту та аналіз результатів
   5.8. Супровід програми
   5.9. Основи алгоритмізації
   5.10. Мови та системи програмування
   5.11. Основи програмування на VBA для Excel
   Навчальний тренінг
Розділ 6. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ
   6.1. Комп'ютери в освіті
   6.2. Системи автоматизованого проектування
   6.3. Автоматизовані системи наукових досліджень
   6.4. Бази даних та системи управління ними
   6.5. Бази знань та експертні системи
   6.6. Комп'ютери в адміністративному управлінні
   6.7. Системи управління технологічними процесами
   6.8. ERP-системи
   6.9. Комп'ютери в медицині
   6.10. Комп'ютери в торгівлі
   6.11. Комп'ютери у побуті
   6.12. Пластикові картки
   6.13. Електронні розрахунки
   6.14. Система електронних платежів Національного банку України
   6.15. Електронна Україна
   Навчальний тренінг
Розділ 7. КОМП'ЮТЕРНІ ВІРУСИ І ЗАХИСТ ВІД НИХ
   7.1. Причини створення комп'ютерних вірусів
   7.2. Властивості комп'ютерних вірусів
   7.3. Типи комп'ютерних вірусів
   7.4. Захист від вірусів
   7.5. Антивірусні пакети програм
   Навчальний тренінг
Розділ 8. КОМП'ЮТЕРНІ АРХІВИ
   8.1. Основи архівації даних
   8.2. Типи стиснення
   8.3. Основні зворотні алгоритми стиснення даних
   8.4. Програми-архіватори та їх можливості
   8.5. Програма WinZip
   8.6. Програма WinRAR
   8.7. Програма 7-Zip
   Навчальний тренінг
Розділ 9. АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПЕРЕКЛАД ДОКУМЕНТІВ
   9.1. Основи автоматизованого перекладу документів
   9.2. Системи машинного перекладу
   9.3. Системи перекладу з функцією Translation Memory
   9.4. Он-лайн-перекладачі
   9.5. Он-лайн-словники
   9.6. Електронні словники
   9.7. Програми перекладу
   Навчальний тренінг
Розділ 10. СКАНУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
   10.1. Базові поняття сканування документів
   10.2. Види сканерів
   10.3. Характеристики сканерів
   10.4. Перетворення документів в електронну форму
   10.5. Програма FineReader
   Навчальний тренінг
Розділ 11. ОФІСНІ ПАКЕТИ ПРОГРАМ
   11.1. Офісні пакети програм
   11.2. Пакет Microsoft Office
   Навчальний тренінг
Розділ 12. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ
   12.1. Основні поняття
   12.2. Короткі відомості з історії Інтернету
   12.3. Основи функціонування Інтернету
   12.4. Протоколи Інтернету
   12.5. Сервіси Інтернету
   12.6. Способи підключення до Інтернету
   12.7. Програмне забезпечення Інтернету
   12.8. Пошук в Інтернеті
   12.9. Етикет в Інтернеті
   12.10. Безпека роботи в Інтернеті
   Навчальний тренінг
Розділ 13. ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ
   13.1. Електронні документи
   13.2. Право власності на інформацію
   13.3. Інформація як товар
   13.4. Електронний документообіг
   13.5. Права власності на інформацію під час її обробки в комп'ютерах
   13.6. Універсальний формат електронних документів PDF
   13.7. Програми роботи з електронними документами Adobe Acrobat Reader, Adobe Distiller, Adobe Acrobat Professional
   Навчальний тренінг
Розділ 14. БЕЗПЕКА ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
   14.1. Відкриті та захищені канали зв'язку
   14.2. Загрози для безпеки інформації
   14.3. Захист інформації
   14.4. Криптографічні методи захисту
   14.5. Цифровий "конверт"
   14.6. Цифровий підпис. Хеш-функції
   14.7. Цифровий сертифікат
   14.8. Сертифікаційні центри
   14.9. Технологія роботи із захищеними електронними документами
   Навчальний тренінг
Розділ 15. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО
   15.1. Інформаційне суспільство
   15.2. Основні моделі інформаційного суспільства
   15.3. Державна інформаційна політика
   15.4. Законодавство про інформацію
   15.5. Електронна економіка
   15.6. Електронний уряд
   15.7. Електронні установи місцевого самоврядування
   15.8. Електронні неурядові організації
   Навчальний тренінг
Типові питання до екзамену
Предметний покажчик
Іменний покажчик



Так называемое зло. К истокам агрессии / К. Лоренц ; пер. c нем. И. Андрущенко. – Київ : Знання, 2011. – 351 с. – ISBN 978-966-346-889-1

   

   В этой книге Конрад Лоренц исследует сущность, причины возникновения и особенности проявления у животных разных видов агрессии - врожденного инстинкта, одной из важнейших функций которого является сохранение вида. Особую ценность исследованиям К. Лоренца придает тот факт, что наряду с положительными аспектами агрессии ученый рассматривает серьезные и опасные последствия, которые данный инстинкт может иметь для человека и человечества в целом в современных условиях культурно-исторического и технического развития.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Теоретичні основи країнознавства : підручник / Н.В. Антонюк, М.П. Мальська, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – Київ : Знання, 2011. – 326 с. – ISBN 978-966-346-820-4

   

   Що таке предмет країнознавства? Які його теоретичні засади та завдання? Як визначити поняття географічного положення? На ці й інші питання дає відповідь запропонований підручник. У ньому детально розглянуто поняття простору та території, внутрішнього поділу країн, методичні основи оцінки природи в країнознавстві. Особлива увага приділена країнознавчим аспектам народонаселення, історії та культурі в країнознавчій характеристиці, аналізу політичної й економічної системи країни, стану туристичної індустрії (Німеччина, Велика Британія, Індія). Наприкінці кожного розділу наведено контрольні запитання та завдання, що сприятиме закріпленню навчального матеріалу студентами.
   Для студентів факультетів міжнародних відносин, географів, економістів, фахівців туристичної сфери, наукових співробітників і всіх, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин, світової політики й економіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex