Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у червні 2011 року.Вища математика для економістів : навч. посіб. / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова, С.В. Дегтяр. – Київ : Знання, 2011. – 287 с. – ISBN 978-966-346-646-0

   

   У навчальному посібнику викладено основи вищої математики, на яких базуються математичні методи, що застосовуються для розв'язання економічних задач. Докладно подаються відомості з лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення, диференціальних та різницевих рівнянь. Матеріал подається на чітких прикладних засадах, що відповідає сучасним світовим тенденціям стосовно математичної освіти майбутніх економістів. До кожної теми пропонуються добірки задач із розв'язками, від найпростіших до складніших.
   Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, а також економістів-практиків.

СТИСЛИЙ ЗМІСТГеографія туризму : навчальний посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко, О.Л. Шевнюк, Ж.О. Безвершук та ін. ; за ред. М.М. Заковича. – 4-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 271 с. – ISBN 978-966-346-802-0

   

   Які питання обґрунтовує наука "Географія туризму"? Які методи дослідження розвитку туризму та чинники формування туристичної привабливості території? Які особливості розвитку туризму в світі та в Україні? На ці й інші питання Ви отримаєте відповідь у запропонованому навчальному посібнику, а також дізнаєтесь про туристичні ресурси, методи їх оцінки, основні форми та види туризму.
   Для студентів вищих навчальних закладів, котрі готуються стати фахівцями у сфері туризму, викладачів, учителів, працівників туристичних фірм, а також усіх, хто цікавиться розвитком туризму в Україні та за її межами.

СТИСЛИЙ ЗМІСТДержавний аудит : навч. посіб. / Л.В. Дікань. – Київ : Знання, 2011. – 471 с. – ISBN 978-966-346-755-9

   

   У посібнику розкрито теоретичні та організаційні засади дер­жавного аудиту. Розглянуто особливості методики державного аудиту, який здійснюють Державна контрольно-ревізійна служба України та Рахункова палата України. Посібник устаткований необхідними рисунками, таблицями, контрольними запитаннями та завданнями, а також практичними завданнями, побудованими з урахуванням умінь, що повинні бути сформовані у студентів для успішної професійної діяльності в майбутньому. За формою подання матеріалу посібник побудовано відповідно до вимог кредитно-модульної системи до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також слухачам системи підвищення кваліфікації, фахівцям-практикам у галузі державного фінансового контролю.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЄвропейська інтеграція : Навч. посіб. / Я.Й. Малик, О.І. Береза. – Київ : Знання, 2011. – 422 с. – ISBN 978-966-346-804-4

   

   У навчальному посібнику із сучасних позицій висвітлено теоретичні та практичні питання інтеграційних процесів у сучасній Європі. У центрі уваги - діяльність таких євроінтеграційних структур, як НАТО, Рада Європи, Європейський Союз, їхня організаційна будова і напрями діяльності. Особливу увагу приділено співпраці між Україною та Європейським Союзом у різних сферах діяльності. Розглянуто перспективи вступу України в ЄС.
   Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями міжнародних відносин і зовнішньої політики України.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

ВСТУП
Частина І. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Розділ 1. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ІНТЕГРАЦІЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ
   1.1. Суть глобалізації
   Запитання для самоконтролю
   1.2. Історична основа сучасної глобалізації
   Запитання для самоконтролю
   1.3. Основні тенденції світового розвитку в умо-вах глобалізації
   Запитання для самоконтролю
   1.4. Теорія і практика інтеграції
   Запитання для самоконтролю
   Список використаної літератури
Розділ 2. УКРАЇНА В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ: ІСТОРИЧНІ ОРІЄНТИРИ І СУЧАСНІСТЬ
   2.1. Українська політична думка про спрямова-ність міжнародної політики Української держави та європейську ідею
   Запитання для самоконтролю
   2.2. Місце і роль України в новому геополітич-ному просторі
   Запитання для самоконтролю
   Список використаної літератури
Розділ 3. РАДА ЄВРОПИ
   3.1. Історія створення
   Запитання для самоконтролю
   3.2. Ідеологічні засади
   Запитання для самоконтролю
   3.3. Організація роботи
   Запитання для самоконтролю
   3.4. Європейський суд з прав людини
   Запитання для самоконтролю
   3.5. Документи Ради Європи
   Запитання для самоконтролю
   3.6. Україна і Рада Європи
   Запитання для самоконтролю
   Список використаної літератури
Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ: ЗМІСТ І ХАРАКТЕР ДІЯЛЬНОСТІ
   4.1. Утворення та розвиток Північноатлантич-ного альянсу
   Запитання для самоконтролю
   4.2. Принципи, механізми діяльності й органі-заційна структура НАТО
   Запитання для самоконтролю
   4.3. Трансформація НАТО в умовах формування нового середовища безпеки
   Запитання для самоконтролю
   4.4. Північноатлантичний альянс на зламі ХХ-ХХІ ст. Нова стратегічна концепція
   Запитання для самоконтролю
   4.5. Новий етап трансформаційного процесу
   Запитання для самоконтролю
   4.6. Україна на шляху до НАТО
   Запитання для самоконтролю
   Список використаної літератури
Розділ 5. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
   5.1. Історія створення та розвитку
   Запитання для самоконтролю
   5.2. Процес розширення ЄС
   Запитання для самоконтролю
   5.3. Організаційна структура інститутів ЄС
   Запитання для самоконтролю
   5.4. Процедура і механізм прийняття рішень в Євросоюзі
   Запитання для самоконтролю
   5.5. Основні напрями політики ЄС
   Запитання для самоконтролю
   5.6. Західноєвропейський Союз (ЗЄС) у спільній політиці безпеки й оборони (ЄПБО) Європейського Співтовариства
   Запитання для самоконтролю
   5.7. Право Європейського Союзу
   Запитання для самоконтролю
   Список використаної літератури
Частина ІІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Розділ 1. РОЗВИТОК ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС - ВІД УПС ЧЕРЕЗ ПЛАН ДІЙ ДО НОВОЇ РАМКОВОЇ УГОДИ. ВПЛИВ РОЗШИРЕННЯ ЄС У 2004 Р. НА ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ - ЄС
   1.1. Етапи відносин України і ЄС 1991-2006 рр.: здобутки та втрати, потенційні можливості й обмеження
     1.1.1. Становлення відносин з Європейським Союзом
     Запитання для самоконтролю
     1.1.2. Угода про партнерство і співробітництво
     Запитання для самоконтролю
     1.1.3. Стратегія інтеграції України до Європей-ського Союзу
     Запитання для самоконтролю
     1.1.4. Пріоритети України та ЄС у розвитку двосторонніх відносин
     Запитання для самоконтролю
     1.1.5. Інтереси та динаміка розвитку відносин з окремими країнами ЄС
     Запитання для самоконтролю
   1.2. Вплив розширення ЄС 2004 р. на подаль-ший розвиток відносин між Україною та ЄС
     1.2.1. Чинники якісних змін у динаміці дво-сторонніх відносин після розширення
     Запитання для самоконтролю
     1.2.2. Збільшення "клубу прихильників України" в ЄС
     Запитання для самоконтролю
     1.2.3. Втома від розширення в окремих країнах ЄС - 15
     Запитання для самоконтролю
     1.2.4. Україна та Європейська політика сусід-ства
     Запитання для самоконтролю
   1.3. Зміни у відносинах Україна - ЄС після Помаранчевої революції
     1.3.1. Зміни у сприйнятті України громадськістю та політичними колами країн ЄС
     Запитання для самоконтролю
     1.3.2. Європейська інтеграція як частина націо-нальної ідеї
     Запитання для самоконтролю
   1.4. Недержавні чинники, які впливають на розвиток двосторонніх відносин
     1.4.1. Вплив трудової міграції на розвиток двосторонніх відносин
     Запитання для самоконтролю
     1.4.2. Основні бізнес-групи України та їх вплив на розвиток відносин з ЄС
     Запитання для самоконтролю
     1.4.3. Вплив проникнення європейського банків-ського капіталу в Україну
     Запитання для самоконтролю
   Список використаної літератури
Розділ 2. ПЛАН ДІЙ УКРАЇНА - ЄС. СФЕРИ СПІВ-РОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ З ПОГЛЯДУ ЗБІГУ ТА РОЗБІЖНОСТІ ІНТЕРЕСІВ ЄС ТА УКРАЇНИ
   2.1. План дій Україна - ЄС: витоки, завдання, пріоритети
     2.1.1. Причини підписання, основні цілі та пріо-ритети Плану дій
     Запитання для самоконтролю
     2.1.2. Помаранчева революція та внесення змін до Плану дій у лютому 2005 р.
     Запитання для самоконтролю
     2.1.3. Позиція ЄС щодо Плану дій у контексті статусу відносин ЄС - Україна
     Запитання для самоконтролю
   2.2. Основні галузеві угоди, підписані між Україною та Європейським Союзом у 2005-2006 рр.
     2.2.1. Угоди, що стосуються торгівлі
     Запитання для самоконтролю
     2.2.2. Угоди в межах саміту "Україна - ЄС"
     Запитання для самоконтролю
   2.3. Сфери співробітництва між Україною та ЄС: інтереси й пріоритети у двосторонніх відносинах ЄС та України
     2.3.1. Відносини у сфері зовнішньої політики та політики безпеки
     Запитання для самоконтролю
     2.3.2. Інтеграція українського енергетичного сектору в ринок ЄС
     Запитання для самоконтролю
     2.3.3. Торговельні відносини
     Запитання для самоконтролю
     2.3.4. Співробітництво у транспортній сфері
     Запитання для самоконтролю
     2.3.5. Співробітництво у галузі охорони дов-кілля
     Запитання для самоконтролю
     2.3.6. Інвестиційна діяльність
     Запитання для самоконтролю
     2.3.7. Співпраця у реформуванні та вдосконален-ні освіти, науки, техніки і космічної галузі
     Запитання для самоконтролю
     2.3.8. Співпраця у сфері свободи, безпеки та справедливості
     Запитання для самоконтролю
     2.3.9. Забезпечення ефективності допомоги ЄС
     Запитання для самоконтролю
   2.4. Стан виконання Плану дій
     2.4.1. Контроль за виконанням Плану дій
     Запитання для самоконтролю
     2.4.2. Моніторинг виконання Плану дій
     Запитання для самоконтролю
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИКак человек подружился с собакой (пер. с нем). / К. Лоренц ; пер. c нем. Р. Обухина. – Київ : Знання, 2011. – 148 с. – ISBN 978-966-346-885-3

   

   Как человек подружился с собакой? Об этом с тонким юмором и ярко описывая собственные впечатления рассказывает автор книги. Читатель узнает, как в далекие до­исторические времена предки собак объединились с людьми в своеобразный взаимовыгодный союз, который в ходе тысячелетий превратился в глубочайшую дружбу между Homo sapiens и этим животным.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови теоретичної і прикладної статистики : навч. посіб. / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник. – Київ : Знання, 2011. – 397 с. – ISBN 978-966-346-599-9

   

   У навчальному посібнику висвітлено основні поняття і терміни загальної теорії статистики, викладені у взаємозв'язку. Проілю­стровано їх прикладами, на яких розглянуто методичні основи застосування статистичних методів. Подано питання для самоконтролю, приклади розв'язання типових задач, практичні завдання та тести для засвоєння набутих теоретичних знань і вироблення практичних навичок їх застосування. У посібнику вміщено термінологічний словник. Авторами узагальнено літературну інформацію з теорії статистики, використано власний педагогічний досвід.
   Для студентів, викладачів, учителів, учнів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОсновы экономической теории : учебное пособие / Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. – 5-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2011. – 359 с. – ISBN 978-966-346-653-8

   

   Книга знакомит читателей с тем, как устроена экономическая жизнь современного общества, как действуют в ней отдельные люди, предприятия, организации, какие формы сотрудничества устанавливаются между ними. Это пятое издание книги, что уже свидетельствует о ее признании читателями и популярности. Книга издавалась также в зарубежных странах. Одно из важных преимуществ учебного пособия состоит в умении авторов сочетать обстоятельность, полноту рассмотрения вопросов с доступностью, живостью и образностью изложения материала.
   Для студентов высших учебных заведений, которые изучают дисциплины "Основы экономической теории" и "Политическая экономия". Книга будет полезной всем, кто интересуется проблемами современной экономики.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПрокуратура України : навч. посіб / за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2011. – 446 с. – ISBN 978-966-346-760-3

   

   У пропонованому навчальному посібнику розкриваються та аналізуються правовий статус прокуратури України в сучасних умовах, її структура і засади діяльності. Розглядаються історія виникнення та становлення прокуратури як специфічного елемента державного механізму, конституційно-правове регулювання діяльності прокуратури України у порівнянні з аналогічними інститутами зарубіжних країн. Послідовно розкриваються сутність та особливості реалізації цілей, завдань і функцій прокуратури, покладених на неї Конституцією України. Значна увага приділяється процесуальному статусу прокурора при підтриманні державного обвинувачення в суді, у цивільному та господарському процесах. В окремому розділі розглядаються головні напрями реформування прокуратури України як незалежної правоохоронної системи.
   Для студентів, курсантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного спрямування.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСучасні інформаційні технології : навч. посіб / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – Київ : Знання, 2011. – 318 с. – ISBN 978-966-346-824-2

   

   У навчальному посібнику розкрито основні принципи створення цифрових інформаційних технологій, особливості використання комп'ютерних програмно-технічних засобів для обробки економічної інформації та базові засади електронної економіки. Наведений ілюстративний матеріал, досконала структурованість розділів та підрозділів книги допоможуть читачеві швидше та легше оволодіти сучасними інформаційними технологіями. У кінці кожного розділу подано навчальний тренінг, що включає основні поняття, контрольні запитання і завдання та літературу, необхідні для закріплення здобутих знань і навичок.
   Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, економістам-практикам та підприємцям, які використовують у роботі комп'ютерну техніку та інформаційні технології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТТак называемое зло. К истокам агрессии / К. Лоренц ; пер. c нем. И. Андрущенко. – Київ : Знання, 2011. – 351 с. – ISBN 978-966-346-889-1

   

   В этой книге Конрад Лоренц исследует сущность, причины возникновения и особенности проявления у животных разных видов агрессии - врожденного инстинкта, одной из важнейших функций которого является сохранение вида. Особую ценность исследованиям К. Лоренца придает тот факт, что наряду с положительными аспектами агрессии ученый рассматривает серьезные и опасные последствия, которые данный инстинкт может иметь для человека и человечества в целом в современных условиях культурно-исторического и технического развития.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТТеоретичні основи країнознавства : підручник / Н.В. Антонюк, М.П. Мальська, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – Київ : Знання, 2011. – 326 с. – ISBN 978-966-346-820-4

   

   Що таке предмет країнознавства? Які його теоретичні засади та завдання? Як визначити поняття географічного положення? На ці й інші питання дає відповідь запропонований підручник. У ньому детально розглянуто поняття простору та території, внутрішнього поділу країн, методичні основи оцінки природи в країнознавстві. Особлива увага приділена країнознавчим аспектам народонаселення, історії та культурі в країнознавчій характеристиці, аналізу політичної й економічної системи країни, стану туристичної індустрії (Німеччина, Велика Британія, Індія). Наприкінці кожного розділу наведено контрольні запитання та завдання, що сприятиме закріпленню навчального матеріалу студентами.
   Для студентів факультетів міжнародних відносин, географів, економістів, фахівців туристичної сфери, наукових співробітників і всіх, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин, світової політики й економіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex