Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у травні 2011 року.Еволюція сучасних економічних систем : навчальний посібник / Н.І. Гражевська ; КНУТШ, Економічний факультет. – Київ : Знання, 2011. – 287 с. – ISBN 978-966-346-845-7

   


   У пропонованому навчальному посібнику на основі узагальнення теорії і практики соціально-економічного розвитку країн світу розкриваються найважливіші здобутки наукового осмислення трансформації сучасних економічних систем. Зокрема, висвітлюються сутнісні характеристики, функціонально-структурні параметри і типологізація, природа та основні тенденції розвитку сучасних економічних систем. Систематизуються основні чинники, механізми та національні моделі сучасних соціально-економічних перетворень; аналізуються провідні тенденції та інституційно-організаційні особливості структурування глобальної світогосподарської системи, системні ризики трансформації економіки України в умовах глобалізації, обґрунтовуються стратегічні пріоритети її реінтеграції до світового економічного простору. До кожного розділу наводяться переліки основних термінів та понять, контрольні запитання і завдання, тестові завдання.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, економістам-практикам, усім, хто прагне отримати фундаментальні знання в галузі еволюції економічних систем.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія статистичної науки : навч. посібник / Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання, 2011. – 495 с. – Бібліогр.: с. 465-491. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-882-2

   


   У навчальному посібнику викладено історію статистичної науки­ з часу її виникнення до сьогодення. Основну увагу приді­лено характеристиці головних наукових статистичних шкіл і напрямів, у яких відбувалися формування, становлення і розвиток статистичної науки. Наводиться детальна інформація про творчий шлях засновників і найвідоміших послідовників кожної статистичної школи, їхній внесок у розвиток статистичної науки. До кожного розділу додаються контрольні запитання для перевірки засвоєних знань. У кінці книги наведено іменний покажчик.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного профілю, науковців, усіх, хто цікавиться питаннями історії статистичної науки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОрганізація виробництва : навч. посібник / В.В. Козик, А.С. Гавриляк. – Київ : Знання, 2011. – 222 с. – Бібліогр.: с. 221-222. – ISBN 978-966-346-840-2

   


   Це один із перших в Україні навчальних посібників, спрямованих на вивчення теоретичних основ і найважливіших елементів організації виробництва. У ньому детально розглядаються закономірності, принципи та методи організації виробництва, підприємство як виробнича система, виробничий процес, організаційні типи виробництва, проектування виробничих систем, організація комплексної підготовки виробництва, трудових процесів і робочих місць, нормування праці, виробничого процесу у просторі й часі, допоміжних виробництв та обслуговуючих господарств, планування і сіткове моделювання виробництва, забезпечення якості продукції, матеріально-технічного постачання та збуту. Крім того, наведено контрольні запитання для перевірки рівня засвоєних знань, тести і список рекомендованої літератури. Посібник підготовлено відповідно до програми навчального курсу "Організація виробництва" для бакалаврів спеціальності "Економіка підприємства".
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів

СТИСЛИЙ ЗМІСТСоциально-экономическое регулирование: содержание, история и современность / А.И. Бутук. – Киев : Знання, 2011. – 503 с. – Библиогр.: с. 474-503. – ISBN 978-966-346-875-4

   


   В предлагаемой монографии рассматриваются три комплекса взаимосвязанных вопросов: исследование содержания, структуры и роли регулирующей деятельности, определение исторических этапов социально-экономического регулирования и анализ основных направлений совершенствования упорядочивающей деятельности в странах СНГ. Автор сопоставляет позиции ученых различных школ, в том числе и противоборствующих, благодаря чему обеспечивается всесторонний, системный и комплексный подход к анализу многогранного процесса регулирования обще­ственно-хозяйственной деятельности.
   Для студентов высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей, всех, кто интересуется проблематикой регулирования социально-экономического бытия в конкретно-исторических условиях СНГ.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСтатистика ринку товарів та послуг : навчальний посібник / Н.М. Гаркуша [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 344 с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-341. – ISBN 978-966-346-643-9

   


   У посібнику висвітлено теоретичні основи та узагальнено досвід з методології статистичного аналізу товарного ринку. Розкрито концептуальну сутність дисципліни та її інформаційні джерела. Висвітлено засади статистичного забезпечення маркетингових досліджень, проблеми моніторингу і методи аналізу кон’юнктури ринку, цін, товаропросування, товарообороту, товар­них запасів, ринкової інфраструктури та ефективності ринку товарів і послуг. При підготовці посібника використано законодавчі, нормативні та інструктивні матеріали стосовно статистики. У кінці книги наведено літературні джерела зі статистики ринку товарів та послуг.
   Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів. Книга може бути використана для самостійного вивчення дисципліни "Статистика ринку товарів та послуг".

СТИСЛИЙ ЗМІСТСтратегічне управління персоналом підприємства : навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського ; Школа маркетингового менеджменту. – Київ : Знання, 2011. – 238 с. : табл. + Додатки: с. 214-231. – Бібліогр.: с. 205-213. – ISBN 978-966-346-881-5

   


   Розкриваються актуальні теоретичні та методико-прикладні питання стратегічного управління персоналом підприємства, особливості використання стратегічного підходу до управління персоналом, його інформаційно-комунікаційного забезпечення. Висвітлюється процес стратегічного управління персоналом підприємства, зокрема стратегічне планування, стратегічна організація та стратегічний контроль діяльності у сфері управління персоналом. Значну увагу приділено методологічним основам дослідження стратегічного управління персоналом підприємства: розкрито методологію діагностики процесу стратегічного управління персоналом та оцінки якості стратегічного управління персоналом підприємства.
   Для магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, керівників організацій, менеджерів та фахівців у галузі управління персоналом підприємства.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦінні папери : підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2011. – 1094 с.

   


   Пропоноване видання — фундаментальне системне дослідження цінних паперів та їх економічної природи. За змістом це якісно новий підручник, в якому застосовано новітні методичні прийоми викладу навчального матеріалу, чітко визначено ключові проблеми, систематизовано основні засади розміщення й обігу цінних паперів. Високу цінність підручнику надають також комплексний аналіз міжнародного досвіду і національних особливостей емісії та обігу основних видів цінних паперів, дослідження теоретичних засад та механізму функ­ціонування ринку цінних паперів, висвітлення специфічних особливостей оцінювання різних видів цінних паперів, лаконічний виклад матеріалу та інформаційна насиченість кожного розділу.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також державним службовцям, економістам-практикам, усім, кого цікавлять операції з цінними паперами.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

Передмова

Частина I. ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Розділ 1. Основи функціонування ринку цінних паперів
   1.1. Сутність, об'єкти та основні суб'єкти ринку цінних паперів
   1.2. Функції ринку цінних паперів
   1.3. Класифікації фондових ринків
   1.4. Моделі фондових ринків
   1.5. Організаційна будова фондового ринку
   1.6. Інфраструктура та професійна діяльність на ринку цінних паперів
   1.7. Інформаційно-аналітичне забезпечення фондового ринку
Розділ 2. Сутність, види, класифікація та основні характеристики цінних паперів
   2.1. Сутність та види цінних паперів
   2.2. Основні характеристики цінних паперів
Розділ 3. Ризик і дохід. Оцінювання цінних паперів
   3.1. Ринкові процентні ставки та їх структура
   3.2. Поняття та основні види ризиків, оцінювання ризику
   3.3. Оцінювання цінних паперів

Частина II. АКЦІЇ

Розділ 4. Акції в системі інструментів фондового ринку
   4.1. Сутність та характерні ознаки акцій
   4.2. Класифікація акцій
   4.3. Депозитарні розписки на акції
Розділ 5. Оцінювання акцій
   5.1. Вартість акції та оцінювання акціонерного капіталу
   5.2. Особливості та методи оцінювання акцій
   5.3. Дивідендний метод
   5.4. Модель оцінювання капітальних активів
   5.5. Багатофакторні моделі ціноутворення
   5.6. Особливості застосування моделей ціноутворення
   5.7. Використання мультиплікаторів та інших підходів до оцінювання акцій
Розділ 6. Акціонерний капітал у системі фінансового забезпечення компанії
   6.1. Сутність та особливості акціонерної власності
   6.2. Порядок створення та особливості функціонування акціонерного товариства
   6.3. Механізм управління діяльністю акціонерного товариства
   6.4. Вторинні операції емітента з акціями. Технічна емісія акцій
   6.5. Особливості захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання

Частина III. ОБЛІГАЦІЇ ТА ІНШІ БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ

Розділ 7. Облігації: сутність та класифікація
   7.1. Сутність облігацій як боргових цінних паперів
   7.2. Класифікація облігацій
   7.3. Характеристики облігацій
Розділ 8. Оцінювання облігацій
   8.1. Механізм оцінювання облігацій
   8.2. Мінливість ціни облігації. Чутливість облігацій до змін ринкових процентних ставок
   8.3. Ризики інвестицій в облігації та управління ними
      8.3.1. Класифікація видів ризиків
      8.3.2. Пасивне управління ризиками облігацій
      8.3.3. Активне управління ризиками облігацій
      8.3.4. Умовна імунізація
Розділ 9. Призначення, особливості емісії та обігу основних видів облігацій
   9.1. Специфіка та особливості обігу державних облігацій внутрішньої позики
      9.1.1. Сутність, класифікація та характерні риси державних облігацій внутрішньої позики
      9.1.2. Особливості становлення і функціонування ринку державних облігацій внутрішньої позики в Україні
      9.1.3. Механізм розміщення і обігу облігацій внутрішньої державної позики в Україні
      9.1.4. Досвід Великої Британії у галузі регулювання національного ринку державних облігацій внутрішньої позики
   9.2. Облігації зовнішньої позики
      9.2.1. Класифікація облігацій зовнішніх позик
      9.2.2. Облігації зовнішніх державних позик України
   9.3. Корпоративні облігації
      9.3.1. Сутність та призначення корпоративних облігацій
      9.3.2. Класифікація корпоративних облігацій
   9.4. Призначення, особливості емісії та обігу муніципальних цінних паперів
      9.4.1. Сутність та види муніципальних цінних паперів
      9.4.2. Переваги і недоліки муніципальних цінних паперів
Розділ 10. Інші боргові цінні папери
   10.1. Вексель
   10.2. Банківські акцепти
   10.3. Казначейські зобов'язання і векселі
   10.4. Ощадні (депозитні) сертифікати

Частина IV. ЦІННІ ПАПЕРИ, ЗАБЕЗПЕЧЕНІ АКТИВАМИ

Розділ 11. Сутність цінних паперів, забезпечених активами. Особливості їх емісії та обігу
   11.1. Механізм сек'юритизації
   11.2. Цінні папери, забезпечені активами
   11.3. Характеристика активів, що сек'юритизуються
   11.4. Класифікація цінних паперів, забезпечених активами
Розділ 12. Іпотечні цінні папери
   12.1. Іпотечні цінні папери як інструмент рефінансування іпотечних кредитів
   12.2. Особливості випуску та обігу іпотечних цінних паперів у ЄС
   12.3. Особливості випуску та обігу іпотечних цінних паперів у США
   12.4. Особливості випуску та обігу іпотечних цінних паперів у Росії
   12.5. Особливості випуску та обігу іпотечних цінних паперів в Україні
   12.6. Іпотечна криза у США: причини виникнення та наслідки для світової економіки
Розділ 13. Цінні папери, забезпечені іншими активами
   13.1. Види цінних паперів, забезпечених іншими активами
   13.2. Колатералізовані боргові зобов'язання
Розділ 14. Оцінювання цінних паперів, забезпечених активами
   14.1. Ризики іпотечних цінних паперів та шляхи їх мінімізації
   14.2. Моделі оцінки швидкості дострокового погашення та рівня дефолтів пулу іпотечних активів
   14.3. Аналіз іпотечних цінних паперів на основі спреду з урахуванням опціону
   14.4. Аналіз цінних паперів, забезпечених іпотекою

Частина V. ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

Розділ 15. Форварди та ф'ючерси
   15.1. Форвардні угоди
   15.2. Ціноутворення на форвардному ринку
   15.3. Угода про форвардну процентну ставку
   15.4. Форвардні угоди з купівлі-продажу валюти
   15.5. Ф'ючерсні угоди
   15.6. Механізм укладення ф'ючерсних угод
   15.7. Хеджування ф'ючерсами. Ризики при хеджуванні
Розділ 16. Опціони
   16.1. Сутність, економічна природа, призначення опціонів. Класифікація опціонів
   16.2. Ціноутворення на ринку опціонів. Визначення вартості опціону
   16.3. Моделі оцінки опціонів на цінні папери
      16.3.1. Теоретичні засади побудови моделей
      16.3.2. Моделювання ціни опціону на акції. Модель Блека - Шоулза для біржових опціонів на акції
      16.3.3. Моделювання ціни біржового опціону на актив
   16.4. Ціна опціону на покупку і ціна базового активу
   16.5. Інвестиційні стратегії на ринку опціонів
      16.5.1. Синтетичні опціони
      16.5.2. Комбінації опціонів
      16.5.3. Спреди
   16.6. Варанти
Розділ 17. Свопи
   17.1. Поняття та види свопів
   17.2. Основні види свопів
      17.2.1. Процентний своп
      17.2.2. Валютний своп
      17.2.3. Своп активів
      17.2.4. Своп кредитного дефолту
   17.3. Оцінка процентних свопів
      17.3.1. Визначення вартості процентних свопів на основі цін облігацій
      17.3.2. Визначення вартості процентного свопу на основі FRA

Частина VI. АНАЛІЗ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розділ 18. Фундаментальний аналіз
   18.1. Вплив факторів міжнародної економіки на оцінку вартості цінних паперів
   18.2. Аналіз впливу макроекономічних показників
   18.3. Залежність дохідності інвестицій від факторів галузевого рівня
   18.4. Оцінювання цінних паперів на основі аналізу діяльності компанії
Розділ 19. Технічний аналіз
   19.1. Графічні методи
   19.2. Методи фільтрації
   19.3. Методи екстраполяції
Розділ 20. Рейтинговий аналіз
   20.1. Зміст та мета рейтингового аналізу
   20.2. Процедура присвоєння рейтингу
   20.3. Види кредитних рейтингів

Частина VII. ПОРТФЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розділ 21. Основні поняття, моделі та стратегії формування портфеля цінних паперів
   21.1. Дохідність та ризик портфеля
   21.2. Класичні моделі сучасної портфельної теорії
   21.3. Формування портфеля облігацій: стратегії диверсифікації та імунізації
   21.4. Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів
Розділ 22. Ринковий портфель, факторні моделі та арбітражна теорія
   22.1. Модель оцінки капітальних активів
   22.2. Індексна модель В. Шарпа
   22.3. Формування портфеля та багатофакторні моделі
   22.4. Арбітражна теорія ціноутворення та формування портфеля
Розділ 23. Актуальні проблеми теорії та практики портфельного інвестування
   23.1. Проблематика економічного характеру
   23.2. Проблематика застосування економіко-математичного інструментарію

Література

Глосарій

Скорочення

Предметний покажчикЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex