Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у травні 2011 року.Еволюція сучасних економічних систем : навчальний посібник / Н.І. Гражевська ; КНУТШ, Економічний факультет. – Київ : Знання, 2011. – 287 с. – ISBN 978-966-346-845-7

   


   У пропонованому навчальному посібнику на основі узагальнення теорії і практики соціально-економічного розвитку країн світу розкриваються найважливіші здобутки наукового осмислення трансформації сучасних економічних систем. Зокрема, висвітлюються сутнісні характеристики, функціонально-структурні параметри і типологізація, природа та основні тенденції розвитку сучасних економічних систем. Систематизуються основні чинники, механізми та національні моделі сучасних соціально-економічних перетворень; аналізуються провідні тенденції та інституційно-організаційні особливості структурування глобальної світогосподарської системи, системні ризики трансформації економіки України в умовах глобалізації, обґрунтовуються стратегічні пріоритети її реінтеграції до світового економічного простору. До кожного розділу наводяться переліки основних термінів та понять, контрольні запитання і завдання, тестові завдання.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, економістам-практикам, усім, хто прагне отримати фундаментальні знання в галузі еволюції економічних систем.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія статистичної науки : навч. посібник / Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання, 2011. – 495 с. – Бібліогр.: с. 465-491. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-882-2

   


   У навчальному посібнику викладено історію статистичної науки­ з часу її виникнення до сьогодення. Основну увагу приді­лено характеристиці головних наукових статистичних шкіл і напрямів, у яких відбувалися формування, становлення і розвиток статистичної науки. Наводиться детальна інформація про творчий шлях засновників і найвідоміших послідовників кожної статистичної школи, їхній внесок у розвиток статистичної науки. До кожного розділу додаються контрольні запитання для перевірки засвоєних знань. У кінці книги наведено іменний покажчик.
   Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного профілю, науковців, усіх, хто цікавиться питаннями історії статистичної науки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОрганізація виробництва : навч. посібник / В.В. Козик, А.С. Гавриляк. – Київ : Знання, 2011. – 222 с. – Бібліогр.: с. 221-222. – ISBN 978-966-346-840-2

   


   Це один із перших в Україні навчальних посібників, спрямованих на вивчення теоретичних основ і найважливіших елементів організації виробництва. У ньому детально розглядаються закономірності, принципи та методи організації виробництва, підприємство як виробнича система, виробничий процес, організаційні типи виробництва, проектування виробничих систем, організація комплексної підготовки виробництва, трудових процесів і робочих місць, нормування праці, виробничого процесу у просторі й часі, допоміжних виробництв та обслуговуючих господарств, планування і сіткове моделювання виробництва, забезпечення якості продукції, матеріально-технічного постачання та збуту. Крім того, наведено контрольні запитання для перевірки рівня засвоєних знань, тести і список рекомендованої літератури. Посібник підготовлено відповідно до програми навчального курсу "Організація виробництва" для бакалаврів спеціальності "Економіка підприємства".
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів

СТИСЛИЙ ЗМІСТСоциально-экономическое регулирование: содержание, история и современность / А.И. Бутук. – Киев : Знання, 2011. – 503 с. – Библиогр.: с. 474-503. – ISBN 978-966-346-875-4

   


   В предлагаемой монографии рассматриваются три комплекса взаимосвязанных вопросов: исследование содержания, структуры и роли регулирующей деятельности, определение исторических этапов социально-экономического регулирования и анализ основных направлений совершенствования упорядочивающей деятельности в странах СНГ. Автор сопоставляет позиции ученых различных школ, в том числе и противоборствующих, благодаря чему обеспечивается всесторонний, системный и комплексный подход к анализу многогранного процесса регулирования обще­ственно-хозяйственной деятельности.
   Для студентов высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей, всех, кто интересуется проблематикой регулирования социально-экономического бытия в конкретно-исторических условиях СНГ.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

Введение
Глава 1. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И РОЛЬ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕТЕ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ИСТОРИОГРАФИИ
   1.1. Историографический плюрализм
      1.1.1. Дискуссия о периодизации истории
      1.1.2. Неизбежность многообразия исторических трактовок
      1.1.3. Неомарксистская парадигма эпох социально-экономического прогресса
   1.2. Основные толкования регулирующей деятельности
      1.2.1. Неоинституциональная концепция трансакционных издержек
      1.2.2. Неомарксистское определение природы регулирующей деятельности (сущности чистых, или трансакционных, издержек
   1.3. Неомарксистское выделение компонентов регулирующей деятельности (элементов трансакционных издержек как видов непроизводительного труда)
      1.3.1. Издержки надстройки (трансакции управленческой инфраструктуры)
      1.3.2. Чистые издержки обращения (трансакции рыночной инфраструктуры)
      1.3.3. Чистые издержки распределения (трансакции аллокационной инфраструктуры)
   1.4. Соотношение и взаимосвязь между производительным трудом и регулирующей деятельностью
      1.4.1. Производительный труд и его границы
      1.4.1.1. Признаки производительных видов труда
      1.4.1.2. Услуги - продукты производительного труда
      1.4.1.3. Характеристика роли государства и рынка в области производства знаний и интеллектуальной собственности
      1.4.2. Группировка отраслей народного хозяйства по производственной и регулирующей сферам
      1.4.3. Роль трансакций
      1.4.3.1. Подоплёка фетишизации чистых издержек
      1.4.3.2. Взаимосвязь регулирующей деятельности и репродукции форм производительного труда
Глава 2. МЕТАМОРФОЗЫ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬ-НОСТИ В РАКУРСЕ СТАДИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
   2.1. Развитие характера и способа производства в доаграрном обществе
      2.1.1. Эра присваивающего хозяйства
      2.1.2. Эра присваивающе-производящего хозяйства
      2.1.3. Исключительно общинный характер регулярного производства необходимого продукта и спорадического создания прибавочного продукта как материальная база родового строя и матриархального регулирования
      2.1.4. Эра производяще-присваивающего хозяйства
      2.1.5. Моногамно-семейный характер устойчивого производства необходимого продукта и эпизодического создания прибавочного продукта как материальная почва патриархально-общинного уклада
   2.2. Аграрно-ремесленное совершенствование характера производства и экономического строя
      2.2.1. Сверхсемейный (принудительно групповой) характер устойчивого производства необходимого и прибавочного продукта как фундамент рабовладения и патриархально-государственного оросительного строя
      2.2.2. Моногамно-семейный тип устойчивого производства необходимого и прибавочного продукта как основа утверждения и регулирования феодализма
   2.3. Индустриальные преобразования типов производства и экономических систем
      2.3.1. Суть и предпосылки качественного скачка от моногамно-семейного к индивидуальному характеру производства необходимого и прибавочного продукта как материально-технической базы разложения феодализма и зарождения в его недрах капитализма по мере перехода от аграрного к аграрно-индустриальному обществу и кардинальной эволюционной реформы регулирующей деятельности
      2.3.2. Общественный характер капиталистического производства и механизмы регулирования индустриально-аграрного социума
      2.3.2.1. Атрибуты общественного характера индустриально-аграрного производства
      2.3.2.2. Капиталистическая форма производительного труда и взаимная природа эксплуатации
      2.3.2.3. Казённая социализация, её достижения и ограниченность
Глава 3. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ И НАМЁТКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В КРУПНЕЙШИХ СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
   3.1. Разрушительные и созидательные перемены в надстройке и базисе
      3.1.1. Антиномичность общественной психологии североевразийцев как почва социальных шатаний
      3.1.2. Идеологическая дезориентация и поиски консолидирующих идей созидания
      3.1.3. Поражение в пропагандистской войне и усилия по информационному реваншу патриотизма
      3.1.4. Переход от охлократии и разделения ветвей власти к чиновно-финансовой олигархии, а от неё к ресоциализации государственного управления
      3.1.5. Антисоциальная приватизация и предпосылки её отторжения
   3.2. Проблемы реального вытеснения сложившегося в ходе постсоветских реформ спекулятивно-олигархического содержания трансакций обращения
      3.2.1. Первые симптомы оздоровления сферы трансакций обращения от монопольно-либеральных недугов постсоветских реформ
      3.2.1.1. Определяющие перемены в документировании хозяйственного оборота
      3.2.1.2. Основополагающие сдвиги на рынке ресурсов и продуктов
      3.2.1.3. Кардинальные изменения в денежном обращении и в инфляции
      3.2.1.4. Преобразования в кредитной системе и антагонизмы монетарного курса
      3.2.1.5. Противоречия формирования и главнейшие пороки фиктивного капитала
      3.2.2. Естественная необходимость усиленной защиты североевразийского рынка от экспансии товарного импорта из дальнего зарубежья и от неэквивалентного экспорта ресурсов
      3.2.2.1. Дезинтеграция и неоколонизация хозяйства Северной Евразии
      3.2.2.2. Физико-географическое обоснование североевразийского протекционизма
      3.2.2.3. Спекулятивно-компрадорская конвертируемость национальных валют стран СНГ и её отрицание
   3.3. Реанимация созидательных тенденций в аллокационной инфраструктуре
      3.3.1. Децентрализация и бесконтрольность распределительных отношений
      3.3.2. Трудности проведения конструктивной фискальной политики
Заключение
Приложение.
Список использованной литературыСтатистика ринку товарів та послуг : навчальний посібник / Н.М. Гаркуша [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 344 с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-341. – ISBN 978-966-346-643-9

   


   У посібнику висвітлено теоретичні основи та узагальнено досвід з методології статистичного аналізу товарного ринку. Розкрито концептуальну сутність дисципліни та її інформаційні джерела. Висвітлено засади статистичного забезпечення маркетингових досліджень, проблеми моніторингу і методи аналізу кон’юнктури ринку, цін, товаропросування, товарообороту, товар­них запасів, ринкової інфраструктури та ефективності ринку товарів і послуг. При підготовці посібника використано законодавчі, нормативні та інструктивні матеріали стосовно статистики. У кінці книги наведено літературні джерела зі статистики ринку товарів та послуг.
   Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів. Книга може бути використана для самостійного вивчення дисципліни "Статистика ринку товарів та послуг".

СТИСЛИЙ ЗМІСТСтратегічне управління персоналом підприємства : навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського ; Школа маркетингового менеджменту. – Київ : Знання, 2011. – 238 с. : табл. + Додатки: с. 214-231. – Бібліогр.: с. 205-213. – ISBN 978-966-346-881-5

   


   Розкриваються актуальні теоретичні та методико-прикладні питання стратегічного управління персоналом підприємства, особливості використання стратегічного підходу до управління персоналом, його інформаційно-комунікаційного забезпечення. Висвітлюється процес стратегічного управління персоналом підприємства, зокрема стратегічне планування, стратегічна організація та стратегічний контроль діяльності у сфері управління персоналом. Значну увагу приділено методологічним основам дослідження стратегічного управління персоналом підприємства: розкрито методологію діагностики процесу стратегічного управління персоналом та оцінки якості стратегічного управління персоналом підприємства.
   Для магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, керівників організацій, менеджерів та фахівців у галузі управління персоналом підприємства.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦінні папери : підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2011. – 1094 с.

   


   Пропоноване видання — фундаментальне системне дослідження цінних паперів та їх економічної природи. За змістом це якісно новий підручник, в якому застосовано новітні методичні прийоми викладу навчального матеріалу, чітко визначено ключові проблеми, систематизовано основні засади розміщення й обігу цінних паперів. Високу цінність підручнику надають також комплексний аналіз міжнародного досвіду і національних особливостей емісії та обігу основних видів цінних паперів, дослідження теоретичних засад та механізму функ­ціонування ринку цінних паперів, висвітлення специфічних особливостей оцінювання різних видів цінних паперів, лаконічний виклад матеріалу та інформаційна насиченість кожного розділу.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також державним службовцям, економістам-практикам, усім, кого цікавлять операції з цінними паперами.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex