Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у грудні 2009 року.Treasure island = Остров сокровищ : [ роман ] / Robert Louis Stevenson. – Киев : Знання, 2009. – 312 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык). – ISBN 978-966-346-673-6

   

   ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗМІСТ

   Роберт Льюис Стивенсон (1850-1894) - знаменитый английский писатель и поэт, по происхождению - шотландец, крупнейший представитель английского неоромантизма. Самым известным произведением Стивенсона, принесшим ему мировую славу, является "Остров сокровищ" (1883). Этот приключенческий роман, построенный по принципу увлекательной мальчишеской игры, по праву считается одним из лучших в своем жанре и отличается захватывающим сюжетом и живыми, запоминающимися персонажами.


Виконавча влада в Україні : організаційно-правові засади : навчальний посібник / М.І. Ославський. – Київ : Знання, 2009. – 216 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-576-0

   

   ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗМІСТ

   У навчальному посібнику викладені основні положення курсу "Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади". Матеріал складається з дев'яти розділів, у яких у вигляді опорного конспекту лекцій подаються теми згідно з навчальною програмою. Кожен розділ містить перелік питань для самоконтролю та список літератури.
   Посібник розрахований на студентів та викладачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться процесами здійснення виконавчої влади в Україні.


Економіка зарубіжних країн : навчальний посібник / А.О. Старостіна, А.О. Длігач, Н.В. Богомаз. – Київ : Знання, 2009. – 456 с. + CD ROM. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-580-7

   

   ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗМІСТ

   У навчальному посібнику розглядаються особливості економічного розвитку країн світу, економічні умови сучасного глобалізованого ринкового середовища. Наведено найважливіші відомості про економіку зарубіжних країн. У додатках і на компакт-диску містяться дані про країни світу, що будуть корисними при аналізі економічного розвитку країн, вирішенні господарських ситуацій та у практичній роботі.
   Для студентів і магістрантів, які навчаються за напрямами "Економіка і підприємництво", "Зовнішньоекономічна діяльність", "Міжнародна економіка". Книга буде корисною також аспірантам, науковцям і викладачам вищих навчальних закладів.


І. Вернадський. Витоки: творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / за ред. В.Д. Базилевича. - Київ: Знання, 2009. - 864 с. - (Славетні постаті). – ISBN 978-966-346-655-2

   

   ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗМІСТ

   Пропонована книга продовжує започатковану науковцями економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка серію видань "Славетні постаті", яка присвячена дослідженню наукової спадщини фундаторів економічної думки в Україні. У збірнику наводяться найважливіші праці І.В. Вернадського - випускника Університету Св. Володимира, а пізніше професора, засновника кафедри політичної економії і статистики цього Університету - з історії економічної думки і політичної економії (ці праці в Україні видаються вперше). У статтях науковців розкривається значення новаторських ідей І.В. Вернадського, аналізується його внесок в історію економічної думки в Україні, вперше висвітлено постать І.В. Вернадського як творчої особистості, батька геніального вченого і мислителя ХХ століття - Володимира Івановича Вернадського.
   Для науковців, викладачів економічних дисциплін, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавить історія економічної думки і науки в Україні.


Інвестування : підручник / О.А. Кириченко, С.А. Єрохін. – Київ : Знання, 2009. – 576 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-615-6

   

   ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗМІСТ

   У підручнику розкриваються теоретичні основи інвестування і сутність сучасного інвестиційного процесу. З урахуванням вітчизняної і світової практики інвестування висвітлюються правові, організаційні, інноваційні та фінансові засади системи інвестиційної діяльності. Особлива увага приділяється сутності менеджменту інвестицій, управлінню реальними інвестиційними проектами та оцінці інвестиційних можливостей України. З метою перевірки засвоєного матеріалу до кожного розділу додаються контрольні запитання та практичні завдання.
   Розраховано на студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто займається інвестиційною діяльністю.


Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для менеджерів) : підручник / Н.В. Мукан, Л.П. Балацька, М.В. Гаврилюк, О.Л. Гасько, Ю.В. Закаулова та ін. ; за ред. Н.В. Мукан. – Київ : Знання, 2009. – 600 с. – ISBN 978-966-346-686-6

   

   ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗМІСТ

   Мета підручника - забезпечити вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування для студентів напряму "Менеджмент" вищих навчальних закладів. Підручник містить дванадцять модулів, до складу яких входять тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система гра­матичних вправ забезпечує швидке засвоєння студентами необхідних знань для роботи з англомовною літературою.
   Для студентів напряму "Менеджмент" вищих навчальних закладів.


Культурологія. Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М. Закович, І.А. Зязюн, О. Семашко, О.Л. Шевнюк, Ж.О. Безвершук та ін.; за ред. М.М. Заковича. – 4-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 592 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-619-4

   

   ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗМІСТ

   У цьому навчальному посібнику культурологія розглядається як наука, що ставить своїм завданням розкрити логіку, внутрішні закономірності та найважливіші особливості розвитку української та зарубіжної культури. Книга дає змогу читачеві ознайомитися із фундаментальними досягненнями культури окремих народів у контексті розвитку світової культури. Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми, за якою автори читають курс культурології студентам Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
   Розраховано насамперед на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів культурології, усіх, кого цікавлять проблеми розвитку націй і світової культури, перспективи подальшого розвитку людства.


Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Філологічний фак-т. – Київ : Знання, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-346-596-8

   

   ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗМІСТ

   У посібнику висвітлено наукові аспекти фольклористичного доробку найчільніших дослідників усної словесної творчості: М. Максимовича, О. Бодянського, П. Куліша, М. Костомарова, О. Потебні, М. Драгоманова, І. Франка, М. Грушевського, Ф. Колесси та І. Денисюка, з'ясовано коло порушуваних авторами проблем, напрямок їхньої дослідницької візії, методичний арсенал, теоретичні висновки тощо. Характеристику методологічних пошуків українських фольклористів XIX-XX ст. здійснено з урахуванням історіографічного досвіду попередників та з залученням інших праць, присвячених історії української фольклористики.
   Для студентів філологічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів, дослідників усної народної словесності та всіх, кого зацікавить курс історії українсякої фольклористики.


Сучасна українська мова. Морфологія. Практикум : навч. посіб. / Н.М. Глібчук, У.Б. Добосевич. – Київ : Знання, 2009. – 488 с. – ISBN 978-966-346-594-4

   

   ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗМІСТ

   Наведено завдання і вправи, систематизовані відповідно до програми курсу морфології сучасної української літературної мови для філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплено практичний матеріал з усіх розділів курсу і передбачено різні типи завдань для аудиторних практичних занять, самостійної індивідуальної роботи, контрольної перевірки знань студентів.
   Призначено для студентів-філологів, викладачів, учителів та учнів шкіл і гімназій гуманітарного профілю, практикум може бути використаний для підготовки спецкурсів і спецсемінарів із поглибленого вивчення морфології сучасної української літературної мови.


Сучасна українська мова : практикум із пунктуації : навчальний посібник / М.Г. Яцимірська. – 2-ге вид., виправлене і доп. – Київ : Знання, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-346-562-3

   

   ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗМІСТ

   У навчальному посібнику подано найголовніші питання з теорії синтаксису української мови. Описано характерні принципи пунктуації: структурний (синтаксичний), змістовий (значеннєвий, логічний), інтонаційний. Практикум спрямовує на нормативний характер використання розділових знаків, оскільки українська пунктуація - система регламентована й тісно пов'язана з культурою писемного мовлення. Тексти для вправ і диктантів - пізнавально-довідкового характеру, що сприятиме глибшим знанням з української літератури, історії України, психології спілкування.
   Для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, ліцеїв, учнів гімназій, загальноосвітніх шкіл.


Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посібник / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського, уклад. Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, І.В. Бойченко [та ін.]. – Київ : Знання, 2009. – 624 с. – (Киівському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). – ISBN 978-966-346-660-6

   

   ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗМІСТ

   Ця хрестоматія - перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних і зарубіжних філософів (у відповідності до програми курсу "Філософія"), створений з урахуванням досягнень у сфері філософської культури. Фундаментальність хрестоматії забезпечується зосередженням уваги на основоположних ідеях філософії від доби античності до сьогодення, відображенням класичних теоретико-методологічних принципів, соціально-філософських доктрин, репрезентацією сучасного критичного, духовно-практичного змісту світової філософської думки.
   Розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне долучитися до надбань філософії.