Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія [Журнал] : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ
  т. 1, вип. 46. – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
127.
Актуальні проблеми судового права [Книга] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна ( Харків, 30 жовтня 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2015. – 438, [2] с. – ISBN 978-966-458-903-8
128.
Актуальні проблеми судового права [Книга] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-189-8
129.
Баняс В.В. Альбом прозових мініатюр Володимира Баняса [Книга]. – Київ : Гранмна, 2016. – 109, [3] с. – ISBN 978-966-2726-44-2
130.
Иванченко В.П. Альтернатива капитализму. Ценностная адаптация процессного подхода в кризисном событии [Книга] / В.П. Иванченко. – Киев : Кафедра, 2014. – 387, [1] с. – Библиогр.: с. 384-385. – ISBN 978-966-2705-55-3
131.
Ніколаєнко Т.В. Ангіогенний профіль культивованих ендотеліоцитів в умовах модифікації мікрооточення про- та антиангіогенними факторами [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Ніколаєнко Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
132.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
133.
Батій Я.О. Андрей Шептицький [Книга] / Я. Батій. – Харків : Фоліо, 2016. – 119, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7012-51-0
134.
Білоус О.І. Аномалії динамічних властивостей бінарних розчинів в околі їх особливих точок [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Білоус Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
135.
Антарктична Україна в дзеркалі преси [Книга] : [добірка публ. ЗМІ] / [кер. проекту В. Литвинов ; упоряд. В. Бочкарьов]. – [Київ] : Національний антарктичний науковий центр
136.
Антарктична Україна в дзеркалі преси [Книга] : [добірка публ. ЗМІ] / [кер. проекту В. Литвинов ; упоряд. В. Бочкарьов]. – [Київ] : Національний антарктичний науковий центр
137.
Лагойда А.І. Антипомпажне керування газоперекачувальним агрегатом із застосуванням методів нечіткої логіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Лагойда Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017
138.
Штаєр І.Л. Античні форми в перекладній та оригінальній поетичній творчості Івана Франка (віршознавчий аспект) [Книга] : монографія / Ірена Штаєр ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. вище комерц. училище. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-199. – ISBN 978-617-7096-90-9
139.
Антологія єврейської поезії [Книга] : укр. переклади з їдишу / [уклад. та ред.: В. Чернін, В. Богуславська]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Дух і літера, 2011. – 703, [1] с., [8] арк. фот. та фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 696-697. – ISBN 978-966-378-186-0
140.
Антологія конституційного процесу в сучасній Україні [Книга] / Центр Разумкова ; Фонд Конрада Аденауера в Україні ; [авт.-уклад. В. Мусіяка ; ред.: А. Чернова та ін.]. – Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2017. – 780, [2] с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2050-05-9
141.
Зеров М.К. Антологія римської поезії [Книга] / Микола Зеров ; [упоряд. І.В. Хроненко ; передм. К.В. Москальця ; післямова М.Н. Москаленка та М.В. Стріхи ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 446 с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Ad fontes = До джерел). – ISBN 978-966-7015-96-1
142.
Мельників Р. Апокрифи степу (поезії 1992-2012 рр.) [Книга] : [вірші] / Ростислав Мельників ; [післямова О. Соловей ; іл. У. Мельникова ; голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 140, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-679-217-8
143.
Леви Г. Армянский вопрос в Османской империи: мифы и реальность [Книга] = The Armenian massacres in Ottoman Turkey: a disputed genocide / Гюнтер Леви ; [пер. с англ. Л.Ю. Пантиной]. – Москва : РОССПЭН, 2016. – 359, [1] с. – Библиогр.: c. 329-353 и в примеч.: с. 265-329. – ISBN 978-5-8243-2038-1
144.
Армянский язык для стран СНГ [Книга] : учебник : посвящается Году молодежи в СНГ / Р.А. Комарова, Ю.В. Карташевская, И.А. Краева [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. а-во по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-т". – Москва : ИПК МГЛУ "Рема", 2009. – 300, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 296. – ISBN 978-5-88983-276-8
145.
Таран Л. "Артеміда з ланню" та інші новели [Книга] / Людмила Таран. – Львів : Срібне слово, 2010. – 182, [2] с. – В змісті також: Таємний сад ; Сповідь Софії Оксамитної ; Повернення ; Дзеркальне блудище ; Туринська плащаниця ; Уляна та двоє ; Серпень - жовтень та ін. – ISBN 978-966-8399-18-3
146.
Чернухін Є. Архів протоієрея Трифілія Карацоглу: першоджерела з історії греків Криму та Надазов"я XVIII ст. у фондах Інстутуту [тобто Інституту] рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] / Євген Чернухін ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т історії України. – Київ : НБУВ, 2016. – 318, [1] с. – Назва обкл.: Архів протоієрея Трифілія Карацоглу: першоджерела з історії греків Криму та Надазов"я XVIII ст. - Текст укр., грец. - Покажч.: с. 273–277. – Бібліогр.: с. 278–289 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8021-2
147.
Архів психіатрії [Журнал] = Архив психиатрии = Archives of psychiatry : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2410-7484
148.
Архів психіатрії [Журнал] = Архив психиатрии = Archives of psychiatry : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2410-7484
149.
Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [О.П. Бодак, О.С. Боляк, С.О. Булатова, О.М. Гальченко, Т.В. Герасімова та ін. ; редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – 325, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. назва: Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису. - Імен. покажч.: с. 273-321. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7805-9
150.
Аспекти публічного управління [Журнал] = Public administration aspects = Аспекты публичного управления : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро : Грані, 2013-. – ISSN 2311-6420
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,