Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
127.
Академічний огляд. Економіка та підприємництво [Журнал] = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
128.
Мелещенко О.К. Актуальні питання журналістики [Книга] : збірник наукових статей і виступів офіційного опонента на захистах докторських і кандидатських дисертацій / О.К. Мелещенко ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 112 с. – Бібліогр.: с. 38-42 та в кінці част. – ISBN 978-966-437-290-6
129.
Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів [Книга] : [засідання "круглого столу"] / Ком. Верхов. Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупції ; [відп. за вип. Сорочик Ю.Ю.]. – Київ : Москаленко О.М., 2011. – 75, [1] с. – ISBN 978-966-2214-12-3
130.
Актуальні питання фізичного виховання учнівської молоді: теорія та практика [Книга] : монографія / [Ю.В. Драгнєв та ін. ; за заг. ред. Т.Т. Ротерс] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; Ін-т фізичного виховання і спорту. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2011. – 368, [1] с. – Бібліогр. в кінці підрядних частин. – ISBN 978-966-617-284-9
131.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
132.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Журнал] : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ : Міленіум, 1999-
133.
Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення [Книга] : тези доп. та наук. повідомл. учасників III Міжнар. наук.-практ. конф. 7-8 жовт. 2011 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Кроссроуд, 2011. – 538, [3] с. – Статті укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим.
134.
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики [Брошура] : методичні рекомендації для студ. першого курсу магістратури напряму підготовки "Філологія"(8.030502) спец. "Мова та література (класичні мови - давньогрецька, латинська; західноєвропейські мови)" / КНУТШ ; упоряд. І.Р. Корольов. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 96 с. : табл.
135.
Актуальные проблемы современной науки [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
136.
Станкевич О.М. Акустико-емісійне діагностування типів руйнування конструкційних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.10 / Станкевич Олена Михайлівна; НАНУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012
137.
Бицюра Ю.В. Акціонерна власність як фактор сталого економічного зростання в Україні [Дисертація] : Дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ю.В. Бицюра ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2012
138.
Ерофеенко В.Т. Аналитическое моделирование в электродинамике [Книга] / В.Т. Ерофеенко, И.С. Козловская. – Минск : БГУ, 2010. – 302, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 296-300. – ISBN 978-985-518-406-6
139.
Аналіз судової практики у справах, пов"язаних з торгівлею людьми [Брошура] / Американська Асоціація юристів "Ініціатива з верховенства права" (АВА/ROLI) ; [підгот. : Ахтирська Н.М., Герасименко Г.Л., Дубина В.І. та ін.]. – Київ : [American Bar Association], 2010. – 32 с. : табл.
140.
Горенко О.П. Англійська мова для математиків [Книга] : (підручник для студентів-математиків) / О.П. Горенко ; КНУТШ, Ін-т філології. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : [О.П. Горенко], 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 192
141.
Кухарська В.Б. Англійська мова для психологів [Книга] : навчально-методичний посібник для студентів I-II курсів напряму підготовки "Психологія" / В.Б. Кухарська ; М-во освіти і науки України ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : ІНКОС, 2012. – 328 с. : табл. – Бібліогр.: с. 327. – ISBN 978-617-598-058-3
142.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
143.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
144.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
145.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
146.
Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, 1928-2011 [Книга] / [авт.-упоряд. : Р. Прокопенко, О. Кучерявий ; ред. О. Кучерявий] ; Нац. кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка. – 2-ге вид., випр. й доп. – Київ : [Плам Груп], 2011. – 631, [1] с. : фотоіл.
147.
Стефанов О. Антигона Софокла [Книга] : 25 веков спустя : новое прочтение / Орлин Стефанов. – София : [б. и.], 2011. – 56 с.
148.
Анти-Нюрнберг по-киевски [Книга] : сб. док. и материалов / Рос. гос. торгово-экон. ун-т, Центр ист. исследований ; под ред. С.Н. Бабурина ; [сост. : Ю.В. Голик, А.А. Сазонов]. – Москва : Изд-во Российского государственного торгово-экономического университета, 2012. – 416 с. : фотоил. – ISBN 978-5-87827-468-9
149.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
150.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex