Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Янковська Ж.О. Фольклоризм української літературної прози доби романтизму [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07, 10.01.01 / Янковська Жанна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2017
1002.
Грищенко І.В. Фольклорні когнітивні патерни : міжетнічний полілог у народній прозі України [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Грищенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
1003.
Савченко І.С. Фонетика, орфоепія і графіка сучасної української мови [Книга] : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.020303 – Філологія (укр. мова і літ.) / Ірина Савченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2-ге вид., випр. і допов. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015. – 188 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-353-348-3
1004.
Воронкова О.С. Формування біоплівки за умов дії екзогенних факторів [Книга] : монографія / О.С. Воронкова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2017. – 154, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132-154. – ISBN 978-966-383-842-7
1005.
Ібрагім Муслім Фрактальні властивості випадкових величин з незалежними Q* - символами та їх застосування [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ібрагім Муслім Х. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2017
1006.
Франківська енциклопедія [Книга] : у 7 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т Івана Франка] ; редкол.: М. Жулинський (голова) [та ін.]. – Львів : Світ. – (Серія "Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники"). – ISBN 978-966-914-034-0
1007.
Воронин Д.И. Функционально-смысловой базис речи: феноменология и генезис [Книга] / Д.И. Воронин ; Ун-т китайской культуры, Фак. рус. языка ; [Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко]. – Тайбэй : Университет китайской культуры, 2006. – 442, [1] с. – Библиогр.: c. 412-442. – ISBN 978-986-7558-91-6
1008.
Герасимчук Н.В. Функції міжнародних інституцій у підвищенні ефективності міжнародно-правового регулювання [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Герасимчук Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
1009.
Рапопорт Ю.Г. Хвильові процеси в шаруватих нелінійних і активних метаматеріалах, гіротропних і плазмових середовищах [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Рапопорт Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
1010.
Химия и технология воды [Журнал] = Journal of water chemistry and technology : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского ; глав. ред.: В.В. Гончарук ; редкол.: Н.Т. Картель, В.С. Подгорский, В.В. Стрелко [и др.]. – Киев : Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
1011.
Круглов А. Холокост в Украине. Рейхскомиссариат "Украина". Губернаторство "Транснистрия" [Книга] : Рейхскомиссариат "Украина". Губернаторство "Транснистрия" / Александр Круглов, Андрей Уманский, Игорь Щупак. – Днипро : Лира, 2016. – 563, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Академическая серия "Украинская библиотека Холокоста"). – ISBN 978-966-383-783-3-4-5
1012.
Кривогуз А. Хорошие дети плохих родителей [Книга] : повесть / Анастасия Кривогуз. – Днепр : Лира, 2017. – 127, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-383-792-5
1013.
Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія [Книга] = Jose Ortega y Gasset: vida, razon historica y democracia liberal : монографія / [Аревало Беніто Е. та ін. ; заг. ред.: М. Марчук, Х. Боладо] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 823, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-392-4
1014.
Ініна Н. Хрангели [Книга] : якби не вони, світ став би іншим… : [для дітей серед. шк. віку] / Ніка Ініна. – Харків : Ранок, 2016. – 253, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-09-1998-4
1015.
Хрестоматія з історії західних та південних слов"ян [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / за ред. В.І. Ярового. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-91-2
Уклад.: Яровий В.І., Антонюк О.С., Малацай І.В., Мотрук С.М., Папакін А.Г., Руккас А.О., Шилова А.В., Шумило В.П.
1016.
Козак Д.Н. Хрінники (Шанків Яр) - пам"ятка давньої історії Волині [Книга] : дослідження 2010-2014 рр. / Денис Козак ; [відп. ред. Г.Ю. Івакін] ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : ІА НАН України, 2016. – 115, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 113-115. – ISBN 978-966-02-7611-6
1017.
Баняс В.В. Хроніка хронічності [Книга] : вибр. публіцистика футбольної орієнтації / Володимир Баняс. – Київ : Гранмна, 2016. – 187, [5] с. – ISBN 978-966-2726-49-7
1018.
Шугуров О.О. Хронобіологія [Книга] : навч. посібник / О.О. Шугуров ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2016. – 98 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95-96. – ISBN 978-966-383-803-8
1019.
Єфімова А.В. Художні практики в урбаністичних просторах кінця XX - початку XXI століття (досвід Західної України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Єфімова Анна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017
1020.
Шелестова Ю.О. Художня рецепція сміхової культури у творчості Павла Глазового [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шелестова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
1021.
Дроботущенко Г.А. Хуторянка [Книга] : поезії / Ганна Дроботущенко. – Ічня : Формат, 2016. – 91, [1] с. : портр., іл., фот. – ISBN 978-966-1567-29-9
У пр. № 1712703 напис: Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка з побажанням миру і процвітання. Автор. Підпис. 24.04.17
1022.
Часопис економічних реформ [Журнал] : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2010-. – ISSN 2221-8440
1023.
Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського [Журнал] : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ
1024.
Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського [Журнал] : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ
1025.
Часопис цивільного і кримінального судочинства [Журнал] : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ : Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 2011-. – ISSN 2310-6166
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,