Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Сталий розвиток економіки [Журнал] = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
877.
Сталий розвиток економіки [Журнал] = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
878.
Олешко Ю.Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-когнітивному вимірі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Олешко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016
879.
Прокопенко І.Г. Статистична обробка сигналів [Книга] : навч. посіб. для студентів ВНЗ напряму підгот. "Радіотехніка" / І.Г. Прокопенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2011. – 219, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 192-193. – ISBN 978-966-598-721-5
880.
Статистичний щорічник Волинь 2013 [Книга] / Голов. упр. статистики у Волин. обл. ; [за ред. В.Ю. Науменка ; відп. за вип. Л.С. Баранюк]. – Луцьк : Головне управління статистики у Волинській області, 2014. – 509, [2] с. : табл. – Предм.-алф. покажч.: с. 504-509. - Назва на корінці : Волинь 2013
881.
Тулуб З.П. Стихотворения 1910-1947 гг. [Книга] / Зинаида Тулуб. – Киев : Жнец, 2010. – 142, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-2057-04-1
882.
Строительство, материаловедение, машиностроение [Журнал] : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепропетровск. – ISBN 978-966-323-127-3
883.
Строительство, материаловедение, машиностроение [Журнал] : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепропетровск. – ISSN 2415-7031
884.
Строительство, материаловедение, машиностроение [Журнал] : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепр. – ISSN 2415-7031
885.
Евсеев А.П. Судебная власть в Украине: затянувшийся транзит [Книга] = The judiciary in Ukraine: prolonged transition / А. Евсеев ; Нац. акад. прав. наук Украины, Науч.-исслед. ин-т гос. стр-ва и мест. самоупр. – Харьков : Юрайт, 2016. – 115, [1] с. : табл. – Сер. осн. в 2012 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Научные доклады" ; вып. 17). – ISBN 978-966-2740-71-4
886.
Гусейнова О. Супергерої [Книга] : поезії / Олена Гусейнова ; [голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 178, [14] с. : іл. – ISBN 978-617-679-321-2
887.
Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження [Книга] : аналіт. доп. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8178-3
888.
Дмитренко М.А. Суспільні трансформації та політичні аспекти загроз національній безпеці України [Книга] : монографія / М.А. Дмитренко ; Ін-т операт. діяльності та держ. безпеки. – Київ : Знання України, 2006. – 347, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-344. – ISBN 966-316-126-4
889.
Захарчук О.І. Суспільно-історичні форми рабства : зміст та особливості прояву [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Захарчук Ольга Ігнатівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
890.
Бака В.О. Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад (грудень 1989-1992 р.р.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бака Віталій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ, 2016
891.
Суспільно-політичні процеси [Журнал] : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2518-7546
892.
Сучасна гастроентерологія [Журнал] = Modern gastroenterology : український науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред.: Г.Д. Фадєєнко. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2000-. – ISSN 1727-5725
893.
Сучасний захист інформації [Журнал] : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
894.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
895.
Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами [Книга] : зб. матеріалів третьої Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (16-17 берез. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2017. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
896.
Схід і Південь України: час простір, соціум [Книга] : [у 2 т.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України. – ISBN 978-966-02-7980-3
897.
Андрєєв М.П. Сюжетний покажчик українських народних казок [Книга] : за матеріалами фотокопії рукоп. М.П. Андрєєва / М.П. Андрєєв ; пер. з рос. канд. філол. наук, доц. С.Д. Карпенко ; за ред. проф., д-ра філол. наук М.К. Дмитренка ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Від. фольклористики. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – 182, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2635-88-1
898.
Сюжетний покажчик українських народних казок [Книга] : за матеріалами фотокопії рукоп. М.П. Андрєєва / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; [упоряд., вступ. ст., післямова та] пер. з рос. С.Д. Карпенко ; за ред. проф., д-ра філол. наук М.К. Дмитренка. – Біла Церква : Карпенко С.Д., 2015. – 163, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
899.
Тарас Шевченко і європейська культура [Книга] : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. – Черкаси : Брама, 2000. – 366, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7759-23-7
900.
Шолом-Алейхем Тев"є-молочник [Книга] : [перший пов. переклад укр.] / Шолом-Алейхем ; пер. з їдишу Олександри Уралової. – Київ : Знання, 2017. – 223, [1] с. – Справжнє ім"я авт.: Шолом Нохумович Рабинович. - Сер. засн. 2013 р. – (Скарби : передплатна серія ; № 11). – ISBN 978-617-07-0473-3
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,