Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Zbornik predavanj [Книга] : 44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : slovenski jezik, literatura, kultura in mediji, 23.6 - 11.7.2008 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [ ured.: Mateja Pezdirc Bartol ]. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik, 2008. – 215 s. – ISBN 978-961-237-240-8
77.
Федущак І. Абезь і Адак - дорога у вічність [Книга] / Інна Федущак, Віктор Федущак. – Львів : Українські технології, 2006. – 292 с. – ISBN 966-345-091-6
78.
Августин Волошин [Книга] : життя і помисли президента Карпатської України / Вегеш М.М., Кляп М.І., Тарасюк В.Ю., Токар М.Ю. – 2-ге вид., допов. – Ужгород : Карпати, 2009. – 476, [2] с. – Бібліогр.: с. 426–441 та в кінці розд. – ISBN 978-966-671-200-7
79.
Авторське право і суміжні права [Журнал] : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
80.
Агроекологічний журнал [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
81.
Ліхадзедау У. Адам Міцкевіч на паштоуках канца XIX - пачатку XX стагоддзя [Книга] = Adam Micriewicz na pocztowkach z konca 19 - hjczotku 20 wieku : Владимир Лиходедов. Адам Мицкевич на почтовых открытках конца 19 - начала 20 века / Уладзімір Ліхадзедау. – Мінск : Тэхнологія, 2008. – 223 с. : іл. – ISBN 978-985-458-177-4
82.
Дурєєва Т.А. Адаптація комунікаційних технологій до бібліотечної діяльності в умовах інформаційного суспільства [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Дурєєва Т.А. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2010
83.
Нечипоренко А.Ф. Адвербіальний епітет у поетичному дискурсі шістдесятників [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Нечипоренко А.Ф. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
84.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
85.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
86.
Адвокатура Узбекистана: содействие в реформировании [Книга] : (предложения по законодательству и адвокатской практике). – Ташкент : Мир экономики и права, 2002. – 480 с.
87.
Адміністративне право України [Книга] : навчальний посібник / Шкарупа В.К. [ та ін. ] ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац.ун-т" ; МОН України. – Київ : Істина, 2008. – 216 с. – ISBN 966-7613-90-9
88.
Адміністративне право України [Книга] : у двох томах : підручник / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [ відп. ред.В.Б. Авер"янов ]. – Київ : Юридична думка. – ISBN 978-966-8602-67-2
89.
Верменич Я. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування [Книга] : у двох частинах / Ярослава Верменич. – Київ. – ISBN 978-966-02-5128-1(ч.1)
90.
Верменич Я. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування [Книга] : у двох частинах / Ярослава Верменич. – Київ. – ISBN 978-966-02-5129-8 (ч.2)
91.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
92.
Академік НАН України Лукінов Іван Іларіонович [Книга] : (1927-2004) : біобібліогр. покажчик / НАН України ; Нац. б-ка України ім. Вернадського ; Укр. акад. аграр. наук ; Держ. наук. с.-г. б-ка ; [ уклад.: В.А. Вергунов та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2009. – 152 с. – (Академіки та члени-кореспонденти НАН України для сільського господарства ; вип. 1). – ISBN 978-966-02-5237-0
93.
Якиминська Л.В. Актуалізація селянських та козацьких архетипів у світоглядних уявленнях українців Степового Побужжя ( друга половина 19 - початок 21 ст. ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 - етнологія / Якиминська Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
94.
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених [Книга] : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2010 року) / КНУТШ, Юридичний факультет ; [ ред. кол.: Гриценко І.С. та ін.]. – Київ : [ Б.в. ]
95.
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених [Книга] : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2010 року) / КНУТШ, Юридичний факультет ; [ ред. кол.: Гриценко І.С. та ін.]. – Київ : [ Б.в.]
96.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
97.
Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір [Книга] = Urgent issues of international security : ukrainian dimension : матеріали круглих столів, семінарів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем міжнарод. безпеки впродовж 2008-2009 років / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки ; за заг. ред. О.С. Власюка. – Київ : Стилос, 2010. – 688 с. – ISBN 978-966-193-036-9
98.
Актуальные проблемы Европы [Журнал] = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
99.
Актуальные проблемы современной науки [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
100.
Актуелните демографски движеньа во Република Македониja во светлоста на резултатите од пописот на населението во 2002 година [Книга] = Actual demographic trends in the Republic of Macedonia in the light of the results of the population census in 2002 : прилози од научниот собир одржан на 2 и 3 jуни 2005 година во Скопjе. – Ckoпjе : [ МАНУ ], 2007. – 466 с. : іл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 978-9989-101-88-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex