Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Гараева С.Н. Аминокислоты в живом организме [Книга] / Гараева С.Н., Редкозубова Г.В., Постолати Г.В. ; Акад. наук Молдовы, Ин-т физиологии и санокреатологии. – Кишинев : [б. и.], 2009. – 550 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 480-547. – ISBN 978-9975-62-269-1
102.
Амортизация и оптимальные сроки службы техники [Книга] = Depreciation and optimum working time of equipment : монография / С.Н. Козьменко, Т.А. Васильева, С.П. Ярошенко, С.В. Леонов, И.Д. и др. Скляр; Козьменко С.Н. [ и др.]. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 223 с. – ISBN 966-96545-1-3
103.
Золотарев В.А. Аналитические методы спектральных представлений несамосопряженных и неунитарных операторов [Книга] / В.А. Золотарев. – Харьков : ХНУ, 2003. – 344 с. – ISBN 966-623-305-3
104.
Болюх М.А. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ [Книга] : навчальний посібник / М.А. Болюх, А.П. Заросило ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 344 с. – ISBN 966-574-930-7
105.
Аналітичні екологічні прилади та системи [Книга] : монографія / Порєв В.А., Дашковський О.А., Миндюк Я.Л., Приміський В.П. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 336 с. – 20-річчю кафедри наук., аналіт. та еколог.приладів і систем НТУ України "Київський політиехнічний інститут" присвячується. – ISBN 978-966-641-289-1
106.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
107.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
108.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
109.
Шерік А.Д. Англійські прийменники для українців [Книга] = English Preposifions for Ukrainians : самовчитель з прикладами і вправами, складений спеціально для українців / А.Д. Шерік, В.Ф. Старко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 87 с. – Текст англ. мовою. – ISBN 966-518-309-5
110.
Англо-український фразеологічний словник [Книга] = English-Ukrainian. Phrase-book : близько 30 000 фразеологічних виразів. – 3-те вид., стереотип. – Київ : Знання, 2006. – 1056 с. – ISBN 966-620-225-5
Словник містить близько 30000 англійських словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів"я і приказки
111.
Анклавна діалектологія [Брошура] : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару ; 1 груд. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Горлів. держ. пед. ін-т іноз. мов ; [ редкол. В.І. Теркулов, Н.О. Тупікова та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 44 с.
112.
Антикризисное и внешнее управление [Журнал] : информационно-аналитический журнал. – Москва : Издательский Дом "Деловая Пресса"
113.
Сегеда С.П. Антропологія [Книга] : підручник для студ. гуманітарних спец. вищ. навч. закл. / С.П. Сегеда. – Київ : Либідь, 2009. – 424с. : іл. – ISBN 978-966-06-0509-1
114.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
115.
Аракчеев: свидетельства современников [Книга]. – Москва : Новое литературное обозрение, 2000. – 496 с. – (Россия в мемуарах). – ISBN 5-86793-107-2
116.
Археология, этнография и антропология Евразии [Журнал] : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
117.
Шестак А.М. Архетипи в поезії Т. Шевченка [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.01. / Шестак А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
118.
Архитектурата на почвата на Македониjа [Книга] : од средината на 19 до краjoт на 20 век : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониja. – Скопjе : МАНУ, 2006. – 232, [ 1 ] с. : сл. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; книга 14). – ISBN 9989-101-71-Х
119.
Касапова Е. Архитектурата на црквата Успение на Богородица - Трескавец [Книга] = Architecture of the church of the Dormition of the Holy Mother of God - Treskavec / Елизабета Касапова ; Македонска акад. на науките и уметностите, Фондациjа Трифун Костовски. – Скопjе, 2009. – 22, 243, [ 1 ] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: c. 235-243. – ISBN 978-608-209-030-2
120.
Цирульник С.М. Архітектура динамічних оптичних оперативних запам"ятовувальних пристроїв на волоконно-оптичних лініях [Книга] : монографія / С.М. Цирульник, В.П. Кожем"яко, Г.Л. Лисенко ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 187 с. – ISBN 978-966-641-328-7
121.
Балога С.І. Асимптотика розв"язків та інтегральні многовиди одного класу диференціальних рівнянь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 - диференц. рівняння / Балога С.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
122.
Васецкий Ю.М. Асимптотические методы решения задач электродинамики в системах с массивными криволинейными проводниками [Книга] : монография / Ю.М. Васецкий НАНУ, Ин-т электродинимики. – Киев : Наукова думка, 2010. – 272 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0937-2
123.
Карабущенко П.Л. Астраханское царство: воеводская власть и местное сообщество 16-17 веков [Книга] / П.Л. Карабущенко. – Астрахань : [ Б.в.], 2008. – 504 с. – ISBN 978-5-902742-21-0
124.
Пономаренко В.С. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем [Книга] : навчальний посібник / Пономаренко В.С., Малярець Л.М. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-676-347-4
125.
Ситник Н.В. Банківські інформаційні системи [Книга] : навчальний посібник / Н.В. Ситник ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-483-148-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex